INNOWACJA PEDAGOGICZNA WIZAŻ, KREOWANIE WIZERUNKU ORAZ PIELĘGNACJA DŁONI

I. WSTĘP

 1. Osoby wdrażające innowację: mgr Joanna Dołżyc, Piotr Dołżyc
 2. Termin wprowadzenia innowacji:  01.09.2015.
 3. Miejsce realizacji:  Technikum Usług Fryzjerskich przy Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu.
 4. Zakres: klasa I-IV Technikum Usług Fryzjerskich o specjalności Wizaż, kreowanie wizerunku oraz pielęgnacja dłoni.
 5. Opis innowacji:

Działanie związane z zapewnieniem dostępu do najnowszych technologii kosmetycznych i make-up poprzez przeprowadzenie rokowań dotyczących współpracy oraz objęciu patronatu przez markę Pierre Rene Professional w Ustce. Umowa zapewni gwarancję sukcesu oraz atrakcyjność nowego oddziału na rynku edukacyjnym w regionie.

Po złożeniu projektu koncepcji nowego innowacyjnego kierunku Dyrekcji Szkoły zostało zorganizować spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji w celu przedstawienia propozycji utworzenia innowacyjnego oddziału oraz uzyskania zgody na sfinansowanie dodatkowych kosztów związanych z wprowadzeniem innowacji w nowo powstającym oddziale.

Dzięki uzyskanej zgodzie oraz wsparciu ze strony Urzędu można kontynuować procedurę złożenia dokumentacji w Kuratorium Edukacji dotyczącą innowacji pedagogicznej w ZSBiP.

Wprowadzenie innowacji w Technikum Usług Fryzjerskich  jest odpowiedzią na oczekiwania młodzieży po przeprowadzonych konsultacjach oraz badaniach w formie ankiety na ponad 200 osobach. Wprowadzenie innowacji zapewni wyższą jakość kształcenia i poszerzenie oferty edukacyjnej naszej szkoły, będzie formą promocji Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu, umożliwiającą utworzenie nowego oddziału oraz lepszy nabór.

Wraz z nadchodzącym rokiem szkolnym 2015/2016, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, zainteresowaniom uczniów, ZSBiP w Grudziądzu postanowiło stworzyć klasę, w której prowadzona będzie innowacja pedagogiczna w zakresie wizażu, kreowania wizerunku oraz pielęgnacji dłoni. Uczniowie technikum usług fryzjerskich poza ogólnie realizowanym programem nauczania będą poszerzać obszar swojej wiedzy o nowe treści, korzystając z nowatorskich form i metod pracy oraz najnowszych osiągnięć edukacyjnych. Dzięki wsparciu strategicznego partnera marki Pierre Rene Professional Szkoła uzyska wsparcie w formie pełnego wyposażenia stanowiska make-up, manicure w preparaty, narzędzia oraz w   organizowaniu i przeprowadzeniu przez pracowników Firmy pokazów, szkoleń  warsztatów dla uczniów  kierunku fryzjerskiego /wizażu, w ilości czterech spotkań w ciągu roku szkolnego, dla każdego rocznika.  Forma ta w szczególny sposób uatrakcyjni wybór z uwagi na kompletne i profesjonalnie przygotowanie zaplecza warsztatowego, dostęp do najnowszych technologii, współpracę z wizażystami, trenerami marki Pierre Rene Professional. Poznawanie na bieżąco trendów, kolekcji na dany sezon. Zarówno sposób prowadzenia zajęć, jak i bogactwo przekazywanej wiedzy ma w przyszłości ułatwić i sprecyzować nie tylko wybór zawodu, ale przede wszystkim zagwarantować uczniom wysoki poziom kształcenia i pełne zadowolenie w zakresie samorealizacji.

Realizacja przygotowanego programu innowacji, będzie odbywać się w ramach dwóch godzin tygodniowo w klasie I, II, III i IV  w Technikum Usług Fryzjerskich o specjalności wizaż, kreowanie wizerunku oraz pielęgnacja dłoni..

Wprowadzone zmiany mają pomóc w przygotowaniu ucznia do:

- zdobycia kwalifikacji: K1: wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy i K2: wykonywania zabiegów kosmetycznych ciała dłoni i stóp na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik usług kosmetycznych.

II. CELE EDUKACYJNE

 1. Zapoznanie uczniów z historią kosmetyki.
 2. Uświadomienie uczniom, dlaczego zabiegi kosmetyczne są bardzo ważne.
 3. Zapoznanie uczniów z preparatami do kompleksowej pielęgnacji ciała, związkami stosowanymi do wyrobu preparatów kosmetycznych i substancjami zapachowymi stosowanymi w kosmetykach
 4. Zapoznanie uczniów z objawami i leczeniem chorób skóry, włosów i paznokci
 5. Kształtowanie wśród uczniów umiejętności komunikowania się z klientami.
 6. Zapoznanie uczniów z aparaturą, nowymi technikami i technologiami z zakresu kosmetyki.
  7. Wyrobienie wśród uczniów umiejętności planowania i organizowania pracy własnej oraz prowadzenia dokumentacji pacjentki/pacjenta i gabinetu.

 

III.  TREŚCI NAUCZANIA

Treści nauczania będą kształtowane przez nauczycieli uczących przedmiotu w związku z tym, że nie występują systematyczne opracowania podręcznikowe. Program starano się skonstruować w taki sposób, aby wyrobić w uczniach umiejętność skutecznego komunikowania się z klientami, przekazać podstawową wiedzę z zakresu kosmetyki, dermatologii, chemii kosmetycznej. Treści nauczania realizowane będą w oparciu o następujące bloki tematyczne:

 1. Rozwój i zadania kosmetyki
 2. Dermatologia
 3. Chemia kosmetyczna
 4. Pielęgnacja i zabiegi kosmetyczne
 5. Kosmetyczka jako przedsiębiorca
 6. Aparaty stosowane w kosmetyce

 

IV.       PROPOZYCJA OCENY:

1. uświadomienie uczniowi, że jest współodpowiedzialny za efekty swojej pracy
2. przekazywanie uczniowi systematycznej informacji o stanie jego wiedzy
i ewentualnych deficytach
3. podniesienie motywacji uczniów i zainteresowanie nauką kosmetyki.
4. nauczyciel będzie stosować różnorodne ćwiczenia kontrolne, Znakomita większość ćwiczeń kontrolnych, nawet stosowanych do sprawdzania konkretnej umiejętności będzie miało charakter integracyjny.
5. Techniki kontrolne będą pełnić również funkcję ćwiczeń utrwalających
i powtórzeniowych.
6. Typy ćwiczeń mających charakter kontrolny będą uczniom znane, jak i zakres wymaganego materiału, kryteria oceniania przyjęte przez nauczyciela oraz czas wykonania ćwiczeń.

Ocenianiu podlegać będą:

a) wypowiedzi ustne - przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych - z całego działu;

b) sprawdziany pisemne - przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, zapowiadane tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą;

c) kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane;

d) prace domowe - przynajmniej jedna ocena w ciągu semestru;

e) aktywność na lekcji (uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi pięć plusów, gdy uzyska ich mniej, w końcu semestru zostają one zamienione odpowiednio przy czterech plusach na ocenę dobrą, a przy trzech na dostateczną). W przypadku dużej aktywności na lekcji uczeń może otrzymać kilka ocen bardzo dobrych; za pięć minusów - ocenę niedostateczną.

f) prace dodatkowe, schematy, plansze, wykresy, rysunki i inne w skali dobry-bardzo dobry, oraz w postaci plusów, które przeliczane są na oceny analogicznie jak za aktywność na lekcji.

g) praca samodzielna z pomocą źródeł

 

V.        PROPONOWANA LITERATURA:

1.      Małgorzata Rajczykowska  MAKIJAŻ, WSiP  2010.

2.      Ewa Fałkowska-Rękawek SZTUKA AUTOPREZENTACJI I WIZAŻU, WSiP

 1. Jacek Arct, „Kosmetyka”, REA, Warszawa 2002.
 2. Władysław Brud, Ryszard Glinka, „Technologia kosmetyków”, MA-Oficyna Wydawnicza, Łodź, 2001.
 3. Alicja Marzec, „Chemia kosmetyków”, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2009.
 4. Romuald Czerepak, Agata Jabłońska-Trypuć, „Roślinne surowce kosmetyczne”, MedPharm, Wrocław 2008.
 5. Romuald Czerepak, Agata Jabłońska-Trypuć, „Surowce kosmetyczne i ich składniki”, MedPharm, Wrocław 2008.
 6. Katarzyna Detka, „Kosmetyka Naturalna”, Skarbnica Wiedzy, Warszawa, 2005.
 7. Barbara Jaroszewska, „Kosmetologia”, Atena, Warszawa, 2008.
 8. Danuta Nowicka, „Dermatologia”, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2007.

Grudziądz,  22.02.2015 r.

Osoba wdrażająca:  Joanna Dołżyc

Osoba wspierająca projekt : Piotr Dołżyc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP