SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GRUDZIĄDZU

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

 

 

1.Nicola Dejko IVaT - PRZEWODNICZĄCA;

2. Mateusz Biernacki IVaT - komunikacja medialna;

3. Dominik Orzechowski IIIaT - komunikacja medialna;

4. Agata Cybula IVaT - wolontariat;

5. Wiktoria Filiżanowska IIVaT - wolontariat;

6. Wiktoria Tabaka IIIaT5 - działania techniczno - organizacyjne;

7. Wiktoria Nowicka IIIaT5 - działania techniczno - organizacyjne;

8. Martyna Szczepańska IIIbT4 - działania techniczno - organizacyjne;

9. Sandra Graczyk IIIbT5 - wolontariat;

10. Julia Długosz IIIbT5 - działania techniczno - organizacyjne;

11. Emilia Szlosek IIIbT5 - działania techniczno - organizacyjne;

12. Zofia Kalinowska III LSP - działania artystyczno - plastyczne;

13. Marta Przeperska III LSP - działania artystyczno - plastyczne;

14. Mikołaj Nowak III LSP - działania artystyczno - plastyczne.

 

 

 


 


SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GRUDZIĄDZU

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

 

 


 

1. Patrycja Szatkowska IVaT - PRZEWODNICZĄCA (DO 30.11.2020 R.);

2. Kacper Dąbkowki IVaT - z-ca przewodniczącego (DO 30.11.2020 R.);

3. Jonasz Jabłoński IVaT- komunikacja medialna (DO 30.11.2020 R.);

4. Kamil Simson IVaT - komunikacja medialna (DO 30.11.2020 R.);

5. Mateusz Biernacki IIIaT - komunikacja medialna;

6. Agata Cybula IIIaT - wolontariat;

7. Nicola Dejko IIIaT - wolontariat;

8. Wiktoria Filiżanowska IIIaT - wolontariat;

9. Wiktoria Tabaka IIaT5 - działania techniczno - organizacyjne;

10. Wiktoria Nowicka IIaT5 - działania techniczno - organizacyjne;

11. Martyna Szczepańska IIaT5 - działania techniczno - organizacyjne;

12. Sandra Graczyk IIbT5 - działania techniczno - organizacyjne;

13. Julia Długosz IIbT5 - działania techniczno - organizacyjne;

14. Emilia Szlosek IIbT5 - działania techniczno - organizacyjne;

15. Zofia Kalinowska II LSP - działania artystyczno - plastyczne;

16. Marta Przeperska II LSP - działania artystyczno - plastyczne;

17. Mikołaj Nowak II LSP - działania artystyczno - plastyczne.

 


Opiekun: Grażyna Ciepłuch

 

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:


Celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności, realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię Szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021:


• organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych;

• rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki;

• organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym;

• zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami;

• zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą;

 

Działania stałe:


• spotkania z przedstawicielami Samorządów Klasowych;

• zbieranie dokumentacji z działalności szkolnej Samorządu Uczniowskiego;

• organizacja imprez szkolnych;

• działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych przez różne instytucje na terenie miasta

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku.

Są to następujące zagadnienia:

 

Rozwijanie samorządności:


• opracowywanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego;

• stałe prowadzenie tablicy (gabloty) informacyjnej Samorząd Uczniowskiego;

• spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Ucznia, Wewnętrznymi Zasadami Oceniania, udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu;

• pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych;

• systematyczne spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego – planowanie, opracowywanie i organizowanie pracy;

• pełnienie dyżurów uczniowskich w szkole;

• pomoc koleżeńska;

• obsługa nagłośnienia;

 

Akcje charytatywne:


• wdział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb;

• wolontariat;


Udział Samorządu Uczniowskiego w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska:


• udział w akcjach ekologicznych – m.in. "Sprzątania świata", itp.;

• zbiórka, nakrętek od butelek, itp.;


Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:


• Ślubowanie Klas Pierwszych;

• Pierwszy Dzień Wiosny;

• Dzień Sportu;

• Targi Edukacyjne – Promocja Szkoły;

• Drzwi Otwarte;

• pozostałe imprezy wynikające z kalendarza imprez i uroczystości;


Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych:


• Dzień Edukacji Narodowej;

• Święto Niepodległości;

• Rocznica Konstytucji 3 Maja;

• Boże Narodzenie;

• Pierwszy Dzień Wiosny;

• Światowy Dzień Ziemi;

• Inne;

 

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

WRZESIEŃ

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

2. Wybór uczniów do Pocztu Sztandarowego.

3. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.

4. Opracowanie harmonogramu apeli i uroczystości szkolnych.

5. Przeprowadzenie szkolnego etapu wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.

6. Zorganizowanie giełdy podręczników.

7. Współpraca przy organizacji uroczystości Ślubowania Klas Pierwszych.

8. Dzień Chłopaka – audycja przez radiowęzeł.

 

PAŹDZIERNIK

1. Współpraca przy organizacji Dnia Edukacji Narodowej.

2. Uaktualnienie gazetki Samorządu Uczniowskiego.

3. Zbiórka pieniędzy i udział w akcji charytatywnej.

 

LISTOPAD

1.Wyjście uczniów na groby zmarłych pracowników szkoły podczas Święta Zmarłych.

2.Współorganizacja obchodów Święta Niepodległości.

3. Udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości organizowanych na terenie miasta.

4. Organizacja Wróżb Andrzejkowych.

 

GRUDZIEŃ

1. Organizacja szkolnych Mikołajek.

2. Wylosowany dzień , bez pytania dla uczniów w mikołajkowych czapkach.

3. Przygotowanie dekoracji świątecznych w szkole.

4. Współpraca przy organizacji spotkania wigilijnego.

 

LUTY

1. Organizacja szkolnych Walentynek.

2. Wylosowany dzień, bez pytania dla uczniów ubranych na czerwono.

3. Współpraca przy organizacji Dnia Patrona.

 

MARZEC

1. Współpraca przy organizacji Dnia Kobiet.

2. Plebiscyt na najsympatyczniejszą dziewczynę w szkole.

3. Przygotowanie dekoracji świątecznych w szkole.

 

KWIECIEŃ

1. Wylosowany dzień, bez pytania dla uczniów ubranych na zielono.

2. Pożegnanie maturzystów.

3. Organizacja „jajeczka wielkanocnego”.

 

MAJ

1. Współpraca przy organizacji zajęć z uczniami klas ósmych w ramach Dni Otwartych Szkoły.

2. Udział w uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3- go Maja organizowanych na terenie miasta.

3. Wytypowanie kandydatury ucznia ZSBiP do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

CZERWIEC

1. Współpraca przy organizacji Dnia Sportu.

2. Plebiscyt na najbardziej wysportowanego ucznia w szkole.

3. Zakończenie Roku Szkolnego.

4. Podsumowanie pracy SU – wyjście do kina. Ponadto w ciągu całego roku szkolnego Samorząd Uczniowski będzie się włączał w akcje charytatywne - wolontariacie i profilaktyczne organizowane zarówno w szkole jak i poza nią.  Poczet sztandarowy będzie reprezentował szkołę podczas uroczystości państwowych i patriotycznych organizowanych w mieście.

 

Przewodnicząca SU  Patrycja Szatkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP