Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, s.1 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym jako RODO , informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół  Budowlanych  i Plastycznych

im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, którego reprezentantem jest Dyrektor.

Dane do kontaktu:

adres: Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych, 86-300 Grudziądz, ul. Czarnieckiego 9

nr telefonu: 56 64 34 002

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane do kontaktu:

 

Małgorzata Smelkowska
adres: 86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 51
tel: + 48 56 45 10 471 lub 470
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Dane osobowe  będą przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych

każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody. W celu promowania działalności placówki

oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych,

korzystania z e-usług,  pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zawarcia umowy ubezpieczenia

NNW;

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia  obowiązku prawnego

ciążącego na administratorze. W celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo

oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie

oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych

zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją  powyższych celów.

Nie udostępniamy  danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów

prawa oraz  firmom nas  obsługującym, świadczącym dla nas usługi prawne, informatyczne, itp.

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani  do organizacji

międzynarodowych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach oraz rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów

zakładowych.

7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej  cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  Ochrony

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych

osobowych narusza  przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 

10. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku  prawnego jest

wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania

danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością  realizowania zadań przez placówkę względem

ucznia. Podanie danych udostępnionych  na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje

niemożność  zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez

placówkę względem ucznia.

11. Państwa/uczniów dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja obowiązku informacyjnego w procesie naboru

do Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych

w Grudziądzu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.  Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu, którego reprezentantem jest Dyrektor,

adres: 86-300 Grudziądz ul. Czarnieckiego 9,

nr telefonu: 56 64 34 002,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Dane zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej, będą przetwarzane w celu

przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku

z art. 155 ust. 4 i art.165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych

publicznych i niepublicznych § 6 ust. 4 i ust.5.

b) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku

z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017

r. poz. 59).

 

3. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

4. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach

prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

 

5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje

o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu

elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami wskazanymi powyżej

na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania

miejsc.

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

7. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat

zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie

z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Szkoły, do których kandydat nie został przyjęty przechowują

jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona

skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem,

wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.

 

8. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka

(kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest

równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania

ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 

 

 

9. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e)

lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.

Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

 

10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego

podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to,

że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się

żadnych profili kandydatów.

 

11. Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji

narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony

Danych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania

danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą

przewidują przepisy Prawa oświatowego.

 

12. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe,

jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym

korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika

z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, w szczególności uregulowań art. 150 tej ustawy.

Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie

rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych

potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne,

aby móc korzystać z tych kryteriów.

 

13. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

Małgorzata Smelkowska
adres: 86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 51
tel: + 48 56 45 10 360 lub 361
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio

z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji

dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia,

punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP