Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH W GRUDZIĄDZU

NA ROK SZKOLNY 2018-19

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum do:

 

1) 4-letniego Technikum w zawodzie:

 

a)  technik budownictwa,

b)  technik budowy dróg,

c)  technik usług fryzjerskich.

 

2) 4-letniego Liceum Plastycznego w zawodzie plastyk o specjalności:

 

a) techniki graficzne o specjalizacji projektowanie graficzne,

b) fotografia i film o specjalizacji fotografia artystyczna.

 

3) 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie:

 

a)  murarz – tynkarz,

b)  monter sieci i instalacji sanitarnych,

c)  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

d)  monter stolarki budowlanej,

e)   pozostałe zawody w charakterze pracowników młodocianych.

 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół wymienionych w  pkt.1 i 3 powinni posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie  o braku   przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami  w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

3. Przeprowadzenie rekrutacji w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych odbywa się według zasad rekrutacji elektronicznej, w następujących terminach:

 

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 17 maja do 18 czerwca 2018 r. do godz.  1500;

 

2) Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum Plastycznego od 18 kwietnia do 18 maja 2018 r.;

 

3) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 -26 czerwca 2018r. do godz. 1200;

4) Weryfikacja wniosków o przyjecie do szkół 27 czerwca 2018r.;

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół - do 06 lipca 2018r. do godz. 12.00;

 

6) Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania  na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, poprzez złożenie przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły  do 09 lipca 2018r. do godz. 1500;

 

7) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydata umieszczonego na listach zakwalifikowanych przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku  szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  do 13 lipca 2018r. do godz. 1000;

 

8) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -13 lipca 2018r. do godz. 14.00.

 

4. Liczba punktów możliwych do zdobycia przez kandydata do klasy pierwszej w procesie rekrutacji wynosi  - 200 punktów, w tym:

 

1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego  do 100 punktów;

 

2) za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki - do 40 punktów;

 

a)   ocena celująca           – 20 punktów

b)   ocena bardzo dobra  – 16 punktów

c)   ocena dobra              – 12 punktów

d)   ocena dostateczna      – 8 punktów

e)   ocena dopuszczająca     – 2 punkty

 

3) za oceny z dwóch wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia  gimnazjum, łącznie 40 punktów (wg kryteriów zawartych w pkt 2) z następujących przedmiotów:

 

a)    Informatyka,

b)    chemia / wychowanie fizyczne / język obcy – najlepsza z ocen.

 

 

4) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów;

 

5) za szczególne osiągnięcia  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (wg §7 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i poszczególnych  zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego), wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum - do 13 punktów;

6) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz                  środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  - 2 punkty.

 

5.Oryginał dyplomu uzyskanego za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz dokumentu  o osiągnięciach w zakresie aktywności społecznej, należy przedstawić w szkole pierwszego wyboru.

 

6. Do danego oddziału przyjmowani będą uczniowie o największej ilości   zdobytych punktów.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,                   w tym publicznej poradni specjalistycznej.

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

 

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

9. Kryteria, o których mowa w ust. 8, mają jednakową wartość.

10. Liczbę oddziałów w danym roku szkolnym określa organ prowadzący Zespół Szkół.

 

11. Rekrutacja do Liceum Plastycznego:

 

1) Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Plastycznego jest nieprzekroczenie 17 roku życia w danym roku kalendarzowym;

 

2) Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia i predyspozycje kandydata oraz kryteriów rekrutacji zawartych w ust.4;

 

3) Egzamin wstępny przeprowadza się w 29 maja 2018r.;

 

4) Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom uczestniczącym w egzaminie wstępnym równe i właściwe warunki przeprowadzenia egzaminu;

 

5) W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej egzamin wstępny wchodzą nauczyciele uczący w szkole;

 

6) Egzamin wstępny obejmuje :

 

a)     egzamin praktyczny z:

 

  • rysunku
  • malarstwa
  • kompozycji przestrzennej

 

b) egzamin ustny   ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego.

 

7) Punktacja ocen z egzaminu praktycznego (za każdą część):

 

a)  ocena celujący             –  6 punktów

b)  ocena bardzo dobry      – 5 punktów

c)  ocena dobry                  – 4 punkty

d)  ocena dostateczny        – 3 punkty

e)  ocena dopuszczający    – 2 punkty

 

8) Egzamin uważa się za zaliczony, jeżeli kandydat zdobył 9 punktów;

 

9) O przyjęciu do szkoły decyduje największa liczba punktów za egzamin praktyczny i pozytywnie oceniona część ustna egzaminu.   Jeśli przy zamykaniu listy przyjętych uczniów zaistnieje sytuacja, że będą osoby posiadające tę samą liczbę punktów, ale nie będzie można  przyjąć wszystkich zainteresowanych, to będą brane pod uwagę kryteria rekrutacji zawarte w art.4;

 

10) Tematy egzaminów wstępnych ustala komisja i są one objęte ochroną tajemnicy służbowej;

 

11) Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu wstępnego;

 

12) Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły 30 maja 2018r.

 

.

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP