REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kończysz właśnie szkołę podstawową. Zastanawiasz się nad wyborem szkoły ?

Mamy coś dla Ciebie. Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu

oferuje naukę w trzech typach szkół.

 

TECHNIKUM (5-letnie)

ZAWÓD

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE,

Z KTÓRYCH OCENY BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM.

JĘZYKI OBCE

NAUCZANE

W SZKOLE

PRZEDMIOTY NAUCZANE

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

TECHNIK BUDOWNICTWA

 • J. POLSKI
 • MATEMATYKA
 • FIZYKA
 • TECHNIKA lub w przypadku braku  PLASTYKA

 • J. ANGIELSKI
 • J. NIEMIECKI

1 PRZEDMIOT DO WYBORU:

 • MATEMATYKA,
 • FIZYKA
 • JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
 • JĘZYK POLSKI

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

 • J. POLSKI
 • MATEMATYKA
 • BIOLOGIA
 • CHEMIA
 • J. ANGIELSKI
 • J. NIEMIECKI

1 PRZEDMIOT DO WYBORU:

 • BIOLOGIA
 • CHEMIA
 • JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
 • JĘZYK POLSKI

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)

ZAWÓD

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE,

Z KTÓRYCH OCENY BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM.

JĘZYKI OBCE

NAUCZANE

W SZKOLE

MURARZ - TYNKARZ

 • J. POLSKI
 • MATEMATYKA
 • TECHNIKA lub w przypadku braku  PLASTYKA
 • WYCHOWANIE   FIZYCZNE
 • JĘZYK  ANGIELSKI

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

 • J. POLSKI
 • MATEMATYKA
 • TECHNIKA lub w przypadku braku  PLASTYKA
 • WYCHOWANIE  FIZYCZNE
 • JĘZYK  ANGIELSKI

PRACOWNIK MŁODOCIANY *

W ZAWODACH :

FRYZJER, FOTOGRAF, ELEKTRYK, LAKIERNIK SAMOCHODOWY, STOLARZ, MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

(KLASA WIELOZAWODOWA)

 • J. POLSKI
 • MATEMATYKA
 • TECHNIKA lub w przypadku braku  PLASTYKA
 • WYCHOWANIE  FIZYCZNE
 • JĘZYK   ANGIELSKI

*Pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w organizacjach rzemieślniczych (Cech Rzemiosł Różnych)

 

 

 

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (5-letnie)

ZAWÓD

KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM.

JĘZYKI OBCE

NAUCZANE

W SZKOLE

PRZEDMIOTY NAUCZANE   W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

PLASTYK

SPECJALNOŚĆ-

TECHNIKI GRAFICZNE,

SPECJALIZACJA PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

WYNIKI   EGZAMINU WSTĘPNEGO

 • J. ANGIELSKI
 • J. NIEMIECKI

 • HISTORIA SZTUKI (obowiązkowy)
1 przedmiot do wyboru
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK  OBCY NOWOŻYTNY
 • MATEMATYKA

PLASTYK

SPECJALNOŚĆ-

FOTOGRAFIA I FILM, SPECJALIZACJA

FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA

 • J. ANGIELSKI
 • J. NIEMIECKI

 • HISTORIA SZTUKI (obowiązkowy)
1 przedmiot do wyboru
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK  OBCY NOWOŻYTNY
 • MATEMATYKA

 

 

 

 

EGZAMIN WSTĘPNY  do Liceum Sztuk Plastycznych składa się z:

a) egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, *

b) egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej

* na egzamin kandydat przynosi: ołówki różnej twardości, gumkę,  pędzle do malowania, kubek, paletę, farby plakatowe lub akrylowe, narzędzia ułatwiające rzeźbienie (nożyk, ostro zaostrzone patyczki). Papier i glinę zapewnia szkoła.

Uczeń podczas egzaminu wstępnego może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 • egzamin praktyczny z rysunku                                                                                     – 25 pkt.
 • egzamin praktyczny z malarstwa                                                                                  – 25 pkt.
 • egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej                                                            – 25 pkt.
 • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych  z dziedzinami sztuk plastycznych      – 25 pkt.

 

EGZAMIN   WSTĘPNY odbędzie się 26.05.2020 r. o godz. 8.00 w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych

ul. Czarnieckiego 9 .

 

 

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W ZSBiP

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej:

- pięcioletniego technikum

- branżowej szkoły I stopnia

od 11 maja (poniedziałek)

do

23 czerwca 2020 r. (wtorek) do godz. 15:00.

od 22 lipca (środa)

do 27 lipca 2020 r. (poniedziałek)

do godz. 15:00

2

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie  lekarskie (medycyna pracy)

w celu orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 11 maja (poniedziałek)

do

14 lipca 2020 r. (wtorek)

od 22 lipca (środa)

do

18 sierpnia 2020 r. (wtorek)

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej  o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu.

od 26 czerwca (piątek)

do

30 czerwca 2020 r. (wtorek) do godz. 15:00

 

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

do 24 czerwca 2020 r. (środa)

do 29 lipca 2020 r. (środa)

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do

10 lipca2020 r.

(piątek)

do

14 sierpnia 2020 r.

(piątek)

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do ZSBiP.

13 lipca 2020 r. (poniedziałek)

godz. 12:00

17 sierpnia 2020 r.

(poniedziałek) do godz. 12:00

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie          o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie.

W przypadku pracowników młodocianych złożenie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy                  z pracodawcą zrzeszonym w organizacji Rzemieślniczej (Cech)

od 13 lipca (poniedziałek)

do 20 lipca 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

od 17 sierpnia (poniedziałek)

do

21 sierpnia 2020 r. (piątek) do godz. 15:00

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do ZSBiP.

21 lipca 2020 r. (wtorek)

godz. 12:00

24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)

do godz. 12:00

9

Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 22 lipca 2020 r.

(środa)

do

25 sierpnia 2020 r.

(wtorek)

10

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do

28 lipca 2020 r.

(wtorek)

do

31 sierpnia 2020 r.

(poniedziałek)

11

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną odmowy uzasadnienia przyjęcia

do 5 dni od dnia wystąpienia

o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

 

 

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W ZSBIP

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

1. Podstawą przyjęcia do Liceum Sztuk Plastycznych jest zdanie egzaminu wstępnego  oraz złożenie w sekretariacie szkoły w terminie do  22  maja (piątek) 2020 r. następujących dokumentów:

a) wniosek o przyjęcie  do szkoły,

b) dwie fotografie z czytelnie podpisanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

c)  zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy  ósmej klasy szkoły  podstawowej,

c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole plastycznej

(wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej). (Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1 ust.2).

 

2. O kolejności przyjęcia do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w trakcie egzaminu (część praktyczna i teoretyczna).

 

3. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

 

4. Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani, zobowiązani są o dostarczenie  do sekretariatu szkoły   od dnia  26 czerwca 2020 r.do 30 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 15.00  następujących  dokumentów:

a) zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu  ósmoklasisty (oryginał)

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)

5. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości  21 lipca 2020 r. godz.12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa warstwa...
  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP