REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

PRZEDMIOTY NA PODSTAWIE KTÓRYCH OBLICZANE SĄ PUNKTY  W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH
IM. M. KOPERNIKA W GRUDZIĄDZU.

 

 

PO GIMNAZJUM

 

Zawód

Nauczane przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane

Technikum-4 letnie

Technik Budownictwa

 • matematyka
 • fizyka
 • j. polski
 • matematyka
 • fizyka
 • zajęcia techniczne lub w przypadku braku plastyka

Technik Usług Fryzjerskich

 • wiedza o społeczeństwie
 • chemia
 • j. polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

Branżowa Szkoła I Stopnia

Murarz - tynkarz

 

 • j. polski
 • matematyka
 • wychowanie fizyczne
 • zajęcia techniczne, a  w przypadku braku tego przedmiotu,  plastyka

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Pracownik młodociany w różnych zawodach - fryzjer, fotograf, elektryk, lakiernik samochodowy i inne  (klasa wielozawodowa)

Liceum Plastyczne-4 letnie

Plastyk *

Specjalność- techniki graficzne ze specjalizacją projektowanie graficzne

Specjalność- fotografia i film ze specjalizacją  fotografia artystyczna

 

 • historia sztuki
 • informatyka
 • wyniki egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Zawód

Nauczane przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane

Technikum-5 letnie

Technik Budownictwa

1 przedmiot do wyboru:

matematyka, język obcy nowożytny, język polski, fizyka

 • j. polski
 • matematyka
 • -fizyka
 • technika lub w przypadku braku plastyka

Technik Usług Fryzjerskich

1 przedmiot do wyboru:

biologia, chemia, język obcy nowożytny, język polski,
 • j. polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

Branżowa Szkoła I Stopnia

Murarz - tynkarz

 

 • j. polski
 • matematyka
 • wychowanie fizyczne
 • technika, a  w przypadku braku tego przedmiotu plastyka

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Pracownik młodociany w różnych zawodach - fryzjer, fotograf, elektryk, lakiernik samochodowy i inne  (klasa wielozawodowa)

Liceum Sztuk Plastycznych -5 letnie

Plastyk

Specjalność- techniki graficzne ze specjalizacją projektowanie graficzne

Specjalność- fotografia i film ze specjalizacją  fotografia artystyczna

 

2 przedmioty do wyboru:

historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, matematyka

 • wyniki egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym w ZSBiP na rok szkolny 2019/2020

do technikum i branżowej szkoły

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej:

- czteroletniego technikum ( absolwenci gimnazjum)

- pięcioletniego technikum  (absolwenci szkoły podstawowej)

- branżowej szkoły I stopnia (absolwenci gimnazjum i szkoły

podstawowej

)

od 13 maja (poniedziałek)

do 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15:00.

od 16 lipca (wtorek) od godz. 12:00

do 22 lipca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej  o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu.  Pobranie skierowania na badanie  lekarskie (medycyna pracy) w celu orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

od 21 czerwca (piątek)

do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godz. 12:00

3

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 26 czerwca 2019 r. (środa)

do 26 lipca 2019 r. (piątek)

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do ZSBiP.

11 lipca 2019 r. (czwartek)

godz. 12:00

do 12 sierpnia 2019 r.

(poniedziałek) do godz. 12:00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 11 lipca (czwartek)

do 15 lipca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

od 12 sierpnia (poniedziałek)

do 14 sierpnia 2019 r. (środa) do godz. 15:00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do ZSBiP.

16 lipca 2019 r. (wtorek)

godz. 12:00

do 16 sierpnia 2019 r. (piątek)

do godz. 12:00

7

Poinformowanie przez dyrektora ZSBiP kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

niezwłocznie

niezwłocznie

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O REKRUTACJI DO 4-LETNIEGO LICEUM PLASTYCZNEGO ORAZ 5-LETNIEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

(Rekrutacja trwa do 22 maja 2019 r)

 

 

Egzamin wstępny do Liceum Plastycznego i Liceum Sztuk Plastycznych składa się z:

a) egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,

b) egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum i szkoły podstawowej

 

Uczeń podczas egzaminu wstępnego może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

 

 • Ćwiczenie z rysunku                                                                                    – 50 pkt.
 • Ćwiczenie z malarstwa                                                                                 – 50 pkt.
 • Ćwiczenie z kompozycji przestrzennej                                                            – 50 pkt.
 • Ze znajomości zagadnień związanych  z dziedzinami sztuk plastycznych                – 50 pkt.

 

Egzamin wstępny dla absolwentów gimnazjum odbędzie się 28.05.2019r.

Egzamin wstępny dla absolwentów szkoły podstawowej odbędzie się 29.05.2019 r.

(na egzamin kandydat przynosi: ołówki różnej twardości, gumkę,  pędzle do malowania, kubek, paletę, farby plakatowe lub akrylowe, narzędzia ułatwiające rzeźbienie (nożyk, ostro zaostrzone patyczki). Papier i glinę zapewnia szkoła.)

 

 

1. Podstawą przyjęcia do IV-letniego Liceum Plastycznego i V Liceum Sztuk Plastycznych jest zdanie egzaminu wstępnego (pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskają najlepsze wyniki) oraz złożenie w sekretariacie szkoły w terminie do 22 maja 2019 r. następujących dokumentów:

a) podanie kandydata  o przyjęcie do szkoły,

b) dwie fotografie z czytelnie podpisanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

c)  zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum lub ósmej klasy szkoły,  podstawowej

c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole plastycznej (wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej). (Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1 ust.2).

2. O przyjęciu do klasy pierwszej będzie decydowała suma punktów uzyskanych w trakcie egzaminu (część praktyczna i teoretyczna).

3. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

4. Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani, zobowiązani są o dostarczenie  do sekretariatu szkoły do dnia  25 czerwca 2019 r. następujących  dokumentów:

W przypadku ukończenia gimnazjum:

a) zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał)

b) świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał)

W przypadku ukończenia szkoły podstawowej:

a) zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu  ósmoklasisty (oryginał)

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)

 

5. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości 15 lipca 2019 r.

 

Nabór dla absolwentów gimnazjum odbywa się w oparciu o przepisy :

 

Technikum 4-letnie,

Branżowa Szkoła I stopnia

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

(Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r. poz. 586)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000586/O/D20170586.pdf

 

Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.

http://www.spnww.polskaszkola.pl/attachments/article/1584/zal_00008621_01_02.pdf

 

Liceum Plastyczne 4-letnie

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego  z dnia 15 maja 2014r.

(Dz.U. z dnia 26 maja 2014 r. poz.686

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000686/O/D20140686.pdf

 

 

 

Nabór dla absolwentów szkoły podstawowej odbywa się w oparciu o przepisy:

 

Technikum 5-letnie

Branżowa Szkoła I stopnia

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.

(Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r. poz. 610

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000610/O/D20170610.pdf

 

Zarządzenie Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00008622_01_01.pdf

 

Liceum Sztuk Plastycznych 5-letnie

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego  z dnia 15 maja 2014r.

(Dz.U. z dnia 26 maja 2014 r. poz.686)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000686/O/D20140686.pdf

 

 

 

Ulotka rekrutacyjna dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych.


REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH W GRUDZIĄDZU NA ROK SZKOLNY 2019-2020

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH W GRUDZIĄDZU NA ROK SZKOLNY 2019-2020

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa warstwa...
  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP