Nabór elektroniczny na stronie

www.nabor.pcss.pl/grudziadz

od 15 czerwca 2020 r.

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kończysz właśnie szkołę podstawową. Zastanawiasz się nad wyborem szkoły ?

Mamy coś dla Ciebie. Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu

oferuje naukę w trzech typach szkół.

 

TECHNIKUM (5-letnie)

Regulamin rekrutacji do technikum - do pobrania

ZAWÓD

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE,

Z KTÓRYCH OCENY BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM.

JĘZYKI OBCE

NAUCZANE

W SZKOLE

PRZEDMIOTY NAUCZANE

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

TECHNIK BUDOWNICTWA

 • J. POLSKI
 • MATEMATYKA
 • FIZYKA
 • TECHNIKA lub w przypadku braku  PLASTYKA

 • J. ANGIELSKI
 • J. NIEMIECKI

1 PRZEDMIOT DO WYBORU:

 • MATEMATYKA,
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • JĘZYK POLSKI

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

 • J. POLSKI
 • MATEMATYKA
 • BIOLOGIA
 • CHEMIA
 • J. ANGIELSKI
 • J. NIEMIECKI
 • J. ANGIELSKI
 • J. NIEMIECKI

1 PRZEDMIOT DO WYBORU:

 • BIOLOGIA
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • JĘZYK POLSKI

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)

Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia do pobrania

ZAWÓD

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE,

Z KTÓRYCH OCENY BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM.

JĘZYKI OBCE

NAUCZANE

W SZKOLE

MURARZ - TYNKARZ

 • J. POLSKI
 • MATEMATYKA
 • TECHNIKA lub w przypadku braku  PLASTYKA
 • WYCHOWANIE   FIZYCZNE
 • JĘZYK  ANGIELSKI
 • JĘZYK   ANGIELSKI

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

 • J. POLSKI
 • MATEMATYKA
 • TECHNIKA lub w przypadku braku  PLASTYKA
 • WYCHOWANIE  FIZYCZNE
 • JĘZYK  ANGIELSKI
 • JĘZYK   ANGIELSKI

PRACOWNIK MŁODOCIANY *

W ZAWODACH :

FRYZJER, FOTOGRAF, ELEKTRYK, LAKIERNIK SAMOCHODOWY, STOLARZ, MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

(KLASA WIELOZAWODOWA)

 • J. POLSKI
 • MATEMATYKA
 • TECHNIKA lub w przypadku braku  PLASTYKA
 • WYCHOWANIE  FIZYCZNE
 • JĘZYK   ANGIELSKI
 • JĘZYK   ANGIELSKI

*Pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców będących rzemieślnikami zrzeszonymi w organizacjach rzemieślniczych.
 

 

 

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (5-letnie)

Regulamin rekrutacji do Liceum Sztuk Plastycznych do pobrania

ZAWÓD

KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM.

JĘZYKI OBCE

NAUCZANE

W SZKOLE

PRZEDMIOTY NAUCZANE   W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

PLASTYK

SPECJALNOŚĆ-

TECHNIKI GRAFICZNE,

SPECJALIZACJA PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

WYNIKI   EGZAMINU WSTĘPNEGO

 • J. ANGIELSKI
 • J. NIEMIECKI

 • HISTORIA SZTUKI (obowiązkowy)
1 przedmiot do wyboru
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK  ANGIELSKI

PLASTYK

SPECJALNOŚĆ-

FOTOGRAFIA I FILM, SPECJALIZACJA

FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA

 • J. ANGIELSKI
 • J. NIEMIECKI

 • HISTORIA SZTUKI (obowiązkowy)
1 przedmiot do wyboru
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK  ANGIELSKI

 

 

 

 

EGZAMIN WSTĘPNY  do Liceum Sztuk Plastycznych składa się z:

a) egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, *

 

* na egzamin kandydat przynosi: ołówki różnej twardości, gumkę,  pędzle do malowania, kubek, paletę, farby plakatowe lub akrylowe, narzędzia ułatwiające rzeźbienie (nożyk, ostro zaostrzone patyczki). Papier i glinę zapewnia szkoła.

Uczeń podczas egzaminu wstępnego może uzyskać maksymalnie 75 pkt.

 • egzamin praktyczny z rysunku                                                                                     – 25 pkt.
 • egzamin praktyczny z malarstwa                                                                                  – 25 pkt.
 • egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej                                                         – 25 pkt.

 

EGZAMIN   WSTĘPNY odbędzie się 22 czerwca 2020 r. o godz. 8.30

 

 

 

 

Harmonogram naboru do ZSBiP na rok szkolny 2020/2021

 

L.p.

Czynności kandydata

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły (oraz pobranie skierowania na badania lekarskie w przypadku Technikum i  Branżowej Szkoły I Stopnia):

 

1.Technikum nr 2 ( technik budownictwa , technik usług fryzjerskich)

https://rekrutacja.technikum.zsbip.grudziadz.pl/

 

2.Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 ( murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, pracownik młodociany )

 

https://rekrutacja.branzowa.szkoła.zsbip.grudziadz.pl/

 

3.Liceum Sztuk Plastycznych

 

https://rekrutacja.liceum.sztuk.plastycznych.zsbip.grudziadz.pl/

 

od 15 czerwca do 10 lipca br.

2.

Złożenie kwestionariusza (do pobrania na stronie internetowej ZSBiP lub w sekretariacie szkoły) osobowego przed egzaminem do Liceum Sztuk Plastycznych w sekretariacie ZSBiP (osobiście lub pocztą elektroniczną email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

 

do 16 czerwca br.

godz. 15.00

3.

 

Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych

22 czerwca br. godz. 8.30

4.

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do Liceum Sztuk Plastycznych.

 

29 czerwca do godz.12.00

5.

 

Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (dotyczy kandydatów do wszystkich typów szkół).

 

od 31 lipca – do 4 sierpnia br.

6.

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia.

 

12 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00

 

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia do Liceum Sztuk Plastycznych przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

do 13 sierpnia godz.14.30

8.

 

Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  w przypadku przyjętych do Liceum Sztuk Plastycznych.

 

do 13 sierpnia godz.14.30

9.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych i nieprzyjętych do Liceum Sztuk Plastycznych.

 

14 sierpnia

godz. 12.00

10.

Potwierdzenie woli przyjęcia do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 13 sierpnia do 18. sierpnia
do godz. 15.00

11.

Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku  przyjętych do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.

 

od 13 sierpnia do 18. sierpnia
do godz. 15.00

12.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych i nieprzyjętych do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia.

 

19 sierpnia 2020 r do godz. 12.00

 

Dokumenty do pobrania

Technik budownictwa

Technik usług fryzjerskich

Murarz - tynkarz

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Pracownik młodociany

Liceum Sztuk Plastycznych - Plastyk

 

 

 

 

 

 

Zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021

zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ


z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


2. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w harmonogramie pkt 8 i 11 ,  rodzic kandydata  informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Kandydat do Liceum Sztuk Plastycznych składa informację   w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 13 sierpnia do godz. 14.30  -  a kandydat do Technikum lub Branżowej Szkoły do 18 sierpnia do godziny 15.00.


3. W przypadku, o którym mowa w pkt.2, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w harmonogramie pkt 8 i 11, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.


4. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt.3, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa  w harmonogramie pkt 8 i 11, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa warstwa...
  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP