§ 5. Zasady rekrutacji uczestników projektu

„Program graficzny Adobe Illustrator w praktyce”

„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Nr projektu 2016-1-PL01-KA102-025126

§ 1. Informacje ogólne

 1. Projekt nr 2016-1-PL01-KA102-025126 pt. „Program graficzny Adobe Illustrator w praktyce” , zwany dalej Projektem, realizowany jest przez  Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Czarnieckiego 9, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43 oraz Gminą-Miasto Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1.
 2. Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
 3. Biuro projektu znajduje się w  Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych im. M. Kopernika w Grudziądzu przy ul. Czarnieckiego 9.
 4. Projekt jest realizowany w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych im. M.  Kopernika w Grudziądzu w okresie 2016-09-01 do 2017-08-31.
 5. Projekt jest skierowany do uczniów klas II i III w zawodzie plastyk, kształcących się w specjalnościach: fotografia artystyczna i projektowanie graficzne.
 6. W projekcie może wziąć udział grupa 15 uczniów.
 7. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.

§ 2. Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcierojekcie pt. „Program graficzny Adobe Illustrator w praktyce” (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa w Projekcie, zasady rekrutacji, procedurę odwoławczą, organizację wsparcia, prawa i obowiązki Uczestniczki/Uczestnika Projektu, warunki rezygnacji z udziału w Projekcie.

§ 3. Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a)    Projekcie – należy przez to rozumieć projekt p.t. „Program graficzny Adobe Illustrator w praktyce” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

b)   Beneficjencie – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu  przy ulicy  Czarnieckiego 9 .

c)    Procesie rekrutacji – rozumie się przez to prowadzenie postępowania w sprawie przyjęcia do udziału w Projekcie uczniów kształcących się w placówce Beneficjenta.

d)    Uczestniczce/Uczestniku – należy przez to rozumieć uczennice i uczniów kształcących się w placówce Beneficjenta,  które/rzy spełniają wymogi określone w Regulaminie, zostały/li zakwalifikowane/ni do udziału w Projekcie, dostarczyły/li wypełniony i podpisany komplet dokumentów rekrutacyjnych.

§ 4. Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1/ część A) w wersji papierowej i elektronicznej do koordynatora projektu oraz pozytywnej opinii wychowawcy (załącznik nr 1/ część B). Wersję elektroniczną formularza należy przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Akceptacja postanowień Regulaminu.
 3. Zakwalifikowana/y do udziału w Projekcie Uczestniczka/Uczestnik zobowiązuje się do informowania Beneficjenta Projektu o wszelkich zmianach zawartych w kwestionariuszu danych.
 1. Podpisanie umowy pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Beneficjentem w ramach projektu PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
 2. Wyrażenie zgody przez Uczestniczkę/Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania wsparcia, realizacji Projektu, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Projektu. Ponadto obowiązkowe jest wyrażenie  zgody na publikowanie/udostępnianie wizerunku do celów upowszechniania informacji o Projekcie, poprzez wizualizacje jego działań, kontroli i sprawozdawczości w ramach Projektu. Podanie danych osobowych przez Uczestniczki/Uczestników szkolenia jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad równych szans, w tym zasady równości płci. Beneficjent zakłada równy dostęp do Projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych uczestniczek/uczestników projektu.

2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadami równości, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad niedyskryminowania ze względu na wiek,  rasę, miejsce zamieszkania, religię, orientację seksualna, pochodzenie czy niepełnosprawność.

3. Rekrutacja prowadzona będzie we wrześniu 2016 r. przez Zespół ds. Rekrutacji w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu.

4. W skład Zespołu ds. Rekrutacji powołanego przez Dyrektora Szkoły wchodzą:

 • kierownik zespołu przedmiotów artystycznych – Wioleta Dolewska,
 • koordynator projektu –  Iwona Liegmann,
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych – Beata Garrett
 • nauczyciel języka angielskiego – Anna Walczak
 • wychowawcy klas – Anna Lewicka i Mirella Jeskche

 

5. Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017:

 

Przyjmowanie zgłoszeń do projektu  Rekrutacja uzupełniająca

05.09.2016

14.09.2014 - 15.09.2016

Rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną;

 

19.09.2016

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

21.09.2016

Spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie

23.09.2016

Potwierdzenie udziału w projekcie - podpisanie umowy

30.09-07.10

 

6. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania

rekrutacyjnego.

7. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz

stronie internetowej szkoły, a także na godzinach wychowawczych w

klasach, do których skierowany jest Projekt.

8. Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu.

9. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

 

- są uczniami Liceum Plastycznego im. J.Czapskiego w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu i kształcą się w zawodzie plastyk

- uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego

- wykazują zainteresowanie zawodem w swojej branży

- wypełnili formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

„Program graficzny Adobe Illustrator w praktyce” (załącznik nr 1/ część A)

- posiadają pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem

informacji n/t zachowania, osiągnięć i zaangażowania w życie szkoły

(załącznik nr 1/ część B)

- będą brały udział w spotkaniach mających na celu przygotowanie do uczestnictwa w praktykach zawodowych, tj. lekcjach z języka angielskiego oraz warsztatach pedagogiczno-kulturowych

- posiadają  ważny paszport co najmniej na kolejny rok kalendarzowy  lub dowód osobisty

 

10.  Proces rekrutacji obejmuje:

 • złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1/ część A) do udziału w projekcie wraz z opinia wychowawcy  (załącznik nr 1/ część B)
 • rozmowę kwalifikacyjną (częściowo w języku angielskim)
 • Rozmowa kwalifikacyjna będzie składała się z przedstawienia  swojej osoby po angielsku i odpowiedzi na dwa pytania (w j. pol.) wybrane w drodze losowania z zakresu własnych motywacji do udziału w projekcie, współpracy w grupie, organizacji czasu pracy, itp.

Na rozmowę kwalifikacyjną uczeń przynosi indywidualny plan rozwoju , zawierający oczekiwania związane z praktykami, plan wykorzystania zdobytej na praktykach wiedzy, zaplanowanie własnej ścieżki kariery oraz opis motywacji do udziału w projekcie.

 • akceptację wniosku przez Zespół ds. Rekrutacji
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1/ część A)
 • opinię wychowawcy klasy wraz ze średnią ocen z przedmiotów  i ocena z zachowania z roku szkolnego poprzedzającego proces rekrutacji (załącznik nr 1/ część B)

 

11.  Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie   powinien złożyć do koordynatora projektu - Iwony Liegmann lub wychowawcy następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony ZSBiP (załącznik nr 1/ część A)
 • opinię wychowawcy klasy wraz ze średnią ocen z przedmiotów  i ocena z zachowania z roku szkolnego poprzedzającego proces rekrutacji (załącznik nr 1/ część B)

 

 

12.Szczegółowe kryteria rekrutacji:

Punktacja:

średnia ocen końcoworocznych z przedmiotów artystycznych z roku szkolnego poprzedzającego proces rekrutacji

(projektowanie graficzne,

podstawy projektowania, fotografia artystyczna, rysunek/malarstwo)

do 2,9

0 pkt.

od 3,0 do 3,5

5 pkt.

od 3,6 do 3,9

10 pkt.

od 4,0 do 4,5

20 pkt.

od 4,6 do 5,0

30 pkt.

powyżej 5,0

40 pkt.

ocena z zachowania z roku szkolnego poprzedzającego proces rekrutacji

poniżej dobrej

0 pkt.

dobra

10 pkt

bardzo dobra

20 pkt.

wzorowa

30 pkt

ocena końcoworoczna z języka angielskiego z roku szkolnego poprzedzającego proces rekrutacji

poniżej oceny dostatecznej

0 pkt.

ocena dostateczna

5 pkt.

ocena dobra

10 pkt.

ocena bardzo dobra

20 pkt.

ocena celująca

30 pkt.

udział w olimpiadzie lub konkursie z przedmiotów zawodowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim

 

10 pkt.

tytuł finalisty lub laureata w olimpiadzie lub konkursie z przedmiotów zawodowych na szczeblu krajowym

 

20 pkt.

udział w szkolnym projekcie międzynarodowym

 

30 pkt.

ocena rozmowy kwalifikacyjnej

język angielski

0 – 10 pkt.

indywidualny plan rozwoju

0 – 10 pkt.

rozmowa

0 – 10 pkt.

wymagana jest pozytywna opinia wychowawcy klasy

 

 

 

13. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów  na listach

decyduje średnia ocen uzyskanych w roku szkolnym poprzedzającym proces rekrutacji.

14. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół  ds. Rekrutacji listy

głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy  informacyjnej w ZSBiP oraz na

stronie internetowej szkoły.

15. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w   przypadku gdy

uczeń zrezygnuje z udziału w Projekcie, zostanie skreślony z listy Uczestników lub nie

wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych.

16. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu

zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) i pisemnie potwierdza

zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie oraz wypełnia ankietę dla uczniów

biorących udział w rekrutacji do Projektu.

17. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być

Uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.

18. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

19. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w

dowolnym momencie trwania projektu.

20. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z opiekunami/rodzicami są

zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z Koordynatorem Projektu.

21. Rodzic/opiekun prawny wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział

dziecka/podopiecznego w projekcie i pisemnie potwierdza zapoznanie się z regulaminem

udziału w projekcie (Załącznik nr 3)

 

§ 6. Procedura odwoławcza

 1. W terminie 4 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych oraz listy osób nie zakwalifikowanych  do uczestnictwa w Projekcie (czyli od dnia 19.09.2016) rodzic kandydata może wystąpić do Zespołu ds. Rekrutacji z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do udziału w Projekcie.
 2. Zespołu ds. Rekrutacji przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia do udziału w Projekcie w ciągu 4 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia; uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły.
 3. W ciągu 4 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia do udziału w Projekcie, rodzic kandydata może złożyć do dyrektora ZSBiP  w Grudziądzu odwołanie od rozstrzygnięcia Zespołu ds. Rekrutacji.
 4. W terminie 4 dni od dnia otrzymania odwołania, Dyrektor ZSBiP w Grudziądzu rozpatruje odwołanie i podejmuje ostateczną decyzję.

 

§ 7.  Zasady organizacji zajęć przygotowawczych do stażu

Zajęcia w ramach przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego zorganizowane będą w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu.

Zajęcia odbywać się będą po zajęciach lekcyjnych i będą składały się z:

 

 • 10 godzin zajęć z języka angielskiego
 • przygotowanie kulturowego - zajęcia mające na celu poznanie kultury i obyczajów kraju goszczącego stażystów - 4 godz.
 • przygotowanie pedagogiczne - zajęcia z zakresu zachowywania się w trudnych sytuacjach oraz zintegrowania grupy - 6 godz. W tym: zajęcia z udzielania pierwszej pomocy - 2 godz.

 

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
  1. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach.
  2. Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzących zajęcia. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin. W przypadku opuszczenia więcej niż 20 % godzin przewidzianych na dane zajęcia uczeń zostaje skreślony z listy uczestników w projekcie.
  3. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić we własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym kurs.
  4. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników stażu, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów oraz środków finansowych poniesionych na niego.

 

§ 8. Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

 

1.    Każdy Uczestnik ma prawo do:

 • informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, bądź przekazywanych bezpośrednio uczestnikowi
 • nieodpłatnego udziału w projekcie,
 • otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
 • otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami Projektu,
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.

2.    Uczestnik zobowiązuje się do:

 • uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do stażu (podpis na liście obecności),
 • 100% obecności na praktyce zawodowej (dotyczy: punktualności w miejscu odbywania praktyki, realizowania zadań powierzonych na praktyce oraz przez opiekuna stażu, informowania koordynatora projektu

o    wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu),

 • uczestnictwa w zajęciach kulturowych: wycieczkach i wyjściach do muzeów,
 • uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami oraz zdawania relacji z przebiegu stażu,
 • prowadzenia dzienniczka praktyk,
  • czynnego uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu - zgodnie z założeniami Projektu,
  • stworzenia prezentacji multimedialnej/ tutorialu z wybranego tematu dotyczącego nauki programu graficznego Adobe Illustrator
  • sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez Koordynatora Projektu,
  • aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu.

 

§ 9. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 

1.    Uczestnik   ma   prawo   do   rezygnacji   w   projekcie   bez   ponoszenia
odpowiedzialności finansowej
w przypadku gdy:

 • rezygnacja została złożona na piśmie do Dyrektora ZSE w terminie do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 • rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć stosowne zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie), w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

2.   W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub
skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu
otrzymanych materiałów.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu – ZSBiP, ul. Czarnieckiego 9 w Grudziądzu oraz na stronie internetowej Beneficjenta: http://www.zsbip.grudz.eatm.pl (zakładka „projekty międzynarodowe”) oraz u Koordynatora Projektu.
 2. Regulamin może ulec zmianie w przypadku gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu.
 3. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie.
 4. W kwestiach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator.
 5. Każda/y Uczestniczka/Uczestnik Projektu potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień.
 6. Regulamin obowiązuje na okres realizacji Projektu.

 

 

 

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP