Szkolne aktualności


 

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

odbywa się na facebooku

kiermasz podręczników

WAŻNE OGŁOSZENIE!!!

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW


Uczniowie zameldowani na terenie Grudziądza mogą skorzystać z pomocy w formie stypendium socjalnego. Wniosek należy pobrać u pedagoga bądź w sekretariacie szkoły, złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września b.r.

WNIOSEK WRAZ Z DOKUMENTAMI SKŁADA UCZEŃ PEŁNOLETNI LUB RODZIC UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, mogą korzystać z pomocy finansowej w zakupie podręczników w formie wyprawki szkolnej. Wniosek należy złożyć do 7 września.

Wnioski składamy do pedagoga (II piętro, pokój nr 50) w godzinach pracy :


PONIEDZIAŁEK 8:30 - 12:30

WTOREK 8:30 - 12:30

ŚRODA 12:00 - 16:00

CZWARTEK 8:30 - 12:30

PIĄTEK 8:30 - 12:30

 

 

Sylwia Preuss, pedagog

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

 

We wtorek, 1 września, przywitaliśmy nowy rok szkolny.

 

 

 

 


Wytyczne dla uczniów i rodziców w związku z powrotem uczniów do szkół

wytyczne dla uczniów

wytyczne dla r  odziców

procedury ogólne COVID 19

procedury zdalnego nauczania
List Ministra Edukacji Narodowej

i Głównego Inspektora Sanitarnego

do rodziców

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

(ubiór galowy)

 

01.09.2020 r. (wtorek)

godz. 8.00

klasy trzecie i czwarte sala  gimnastyczna

(następnie do sal: III aT- s.20, III bT- s.29, III LP - s.33, III aBS – s.13, III bBS – s.28, IVaT – s.12 , IVbT – s.19, IVLP – s.14)

 

godz. 9.30

klasy pierwsze sala gimnastyczna

(następnie do sal: I aT- s.51, I bT – s.12, I LSP – s.41 , I aBS - 15,

I bBS – s.3)

 

godz. 11.00

klasy drugiesala gimnastyczna

(następnie do sal: IIa T4- s.3, IIa T5 – s.19, II bT5 – s.21, II LP – s.13,

II LSP - s.32, II aBS – s.55, II bBS – s.54, II cBS – s.28 ,

II dBS – s.56)

Wykaz podręczników dla uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

technik budownictwa

technik usług fryzjerskich

liceum sztuk plastycznych

murarz-tynkarz

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

pracownicy młodociani

 

Wydawanie świadectw maturalnych 11.08.2020r. ( wtorek ) od godz.10.00.


 

Osoby uprawnione do egzaminu poprawkowego mogą składać w terminie 3 dni od daty wydawania świadectw, czyli do 14.08.2020r.(piątku) wnioski o  przystąpienie do egzaminu w sesji poprawkowej ( załącznik 7 ).

 

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbywa się tylko w części pisemnej-08.09.2020r.( wtorek) godz. 14.00.


Wręczenie statuetki Lidera sportu szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych.
Uczeń  klasy II Technikum nr 2 w Grudziądzu Marcin Majsak
Opiekun mgr Zdzisław Olkowski

Wręczenie Nagród Prezydenta Grudziądza absolwentom Branżowej Szkoły Nr 1 w Grudziądzu,Adamowi Sołtysikowi i Pawłowi Laskowskiemu ,finalistom Turnieju Budowlanego " Złota Kielnia

Ważna Informacja dla uczniów będących pracownikami młodocianymi  Branżowej Szkoły

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących pracownikami młodocianymi. Oznacza to, że uczniowie będący pracownikami młodocianymi mają obowiązek od najbliższego poniedziałku tj. od 29 czerwca realizować przygotowanie zawodowe u pracodawców zgodnie z przepisami prawa pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przypominamy, że uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny.

Nabór elektroniczny na stronie

www.nabor.pcss.pl/grudziadz

od 15 czerwca 2020 r.

Projekt
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 r.

"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

EGZAMIN  MATURALNY I ZAWODOWY - HARMONOGRAM

Harmonogram egzaminu zawodowego i maturalnego

zobacz

PROMOCJA SZKOŁY

 

"NIE MOŻESZ ZWIEDZIĆ SZKOŁY REALNIE ....MOŻESZ TO ZROBIĆ WIRTUALNIE…"

 


https://youtu.be/M2-JXDd-Zzo


 

 

 

 

ZSBiP zaprasza na wirtualny spacer po szkole oraz do rozpoczęcia i kontynuowania nauki zawodu. Film utrzymany w konwencji gry komputerowej Minecraft zrealizowali uczniowie klasy drugiej technikum: Michał Broda i Krystian Woźniak.

 


NABÓR ELEKTRONICZNY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Nabór elektroniczny na stronie

www.nabor.pcss.pl/grudziadz

rozpocznie  15 czerwca 2020 r.

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

Zasady obowiązyjące podczas egzaminów zewnęrtznych 2020

egzaminy zewnętrzne 2020

OFERTA EDUKACYJNA LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GRUDZIĄDZU

PRZEPROWADZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W:


 

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA CZAPSKIEGO

 

Wybierając szkołę plastyczną możesz zostać plastykiem (nr zawodu 343204).

Plastyk to inaczej projektant, autor, twórca utworów plastycznych. Jego twórczość oddziałuje na widza głównie poprzez zmysł wzroku oraz dotyku. Utwory – czyli dzieła – wyróżniają się wysoką jakością estetyczną, oryginalnością i kreatywnością. Powinny też być funkcjonalne, zaprojektowane i wykonywane według wszelkich zasad sztuki.

Plastyk tworzy w przestrzeni uniwersalnej – porozumiewa się z widzem obrazami, symbolami, wizualizacjami. Jego dzieło może być czytelne i zrozumiałe dla ludzi wszystkich kultur i języków, często przekaz wykracza poza lokalny krąg kulturowy.

 

W szkole nauczamy dwóch specjalności:

 

techniki graficzne ze specjalizacją projektowanie graficzne


Projektowanie graficzne (grafika komputerowa) jest ciągle rozwijającą się dziedziną, a zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych projektantów nieustannie rośnie (barometr zawodów). Projektowanie graficzne wykorzystuje wizualne kompozycje do rozwiązywania problemów i komunikowania pomysłów poprzez typografię, obrazy, kolor i formę. Istnieją różne rodzaje projektowania graficznego, z których każdy ma własny obszar specjalizacji.


fotografia i film ze specjalizacją fotografia artystyczna


Fotografia artystyczna to specjalizacja, w ramach której przyszli fotografowie kształcą swoje umiejętności w zakresie wypowiedzi artystycznej zarówno za pomocą analogowych, jak i cyfrowych narzędzi warsztatu fotografa. W związku z tym zdobywają wiedzę oraz umiejętności posługiwania się zarówno analogowymi, jak i cyfrowymi aparatami realizując swoje projekty.

Kształceni są w zakresie realizacji autorskich projektów na zadany lub dowolny temat, jak również kształcą umiejętności wykorzystania narzędzi oraz warsztatu fotografa w kierunku dokumentowania, reprodukowania oraz fotografii technicznej.


Cel nauczania:

Celem nauczania w Liceum Sztuk Plastycznych jest przede wszystkim przygotowanie absolwentów do statusu odbiorcy i twórcy dziedzictwa kulturowego, wyposażenie w wiedzę oraz umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych (malarstwa, rysunku, rzeźby, fotografii, projektowania graficznego, etc.), pobudzanie aktywności intelektualnej, kształtowanie postaw kreatywnych, zainteresowań i zamiłowań w tworzeniu szeroko pojmowanej kultury plastycznej oraz rozwijanie sprawności i umiejętności poprzez stosowanie uniwersalnych metod posługiwania się środkami artystycznymi i technologicznymi.


Profil absolwenta:

Doskonalimy profil absolwenta, aktualizując go do obecnych potrzeb rynku pracy. Chcemy aby nasi absolwenci byli osobami biegle posługującymi się narzędziami zawodowymi, aby mieli doskonałą umiejętność poszukiwania i pozyskiwania wiedzy oraz poruszania się na rynku pracy. Plastyk to przede wszystkim osoba z uzdolnieniami artystycznymi, dużą wyobraźnią i twórczym myśleniem. Musi też być niezwykle spostrzegawcza i posiadać umiejętność dostrzegania szczegółów, które później mogą się okazać inspiracją do pracy. Powinna to być osoba ekspresyjna, potrafiąca przekazać własne emocje w tworzonej pracy, a jednocześnie bardzo cierpliwa, wytrwała i dokładna w jej wykonywaniu. Plastyka musi także cechować zdolność koncentracji uwagi, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, elastyczność i umiejętność pracy w szybkim tempie.


Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej?

W szkole plastycznej młodzież otrzyma:

- duży zasób wiedzy z obszaru kultury i sztuki;

- możliwość rozwijania wartościowych zainteresowań;

- indywidualne podejście i uwagę - tutaj nie ma anonimowych uczniów;

- szansę rozwijania talentu plastycznego pod okiem doskonale przygotowanej kadry pedagogicznej artystów - plastyków;

- możliwość rozwijania swojego potencjału plastycznego w warunkach akceptacji, szacunku, otwartości i życzliwości;

- modernizowaną bazę nauczania;

- wsparcie w projektach pozaszkolnych: konkursach, warsztatach, plenerach i olimpiadach.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych może znaleźć pracę w:

- firmach reklamowych;

- wydawnictwach;

- studiach grafiki;

- prowadząc własną działalność gospodarczą – artystyczną, samodzielnie pozyskując klientów i zlecenia. 

 

 

 

 

Licea plastyczne w Polsce cechują się wieloletnią tradycją. W zestawieniu z innymi szkołami, jest ich bardzo mało na obszarze naszego kraju, czyniąc je przez to placówkami o prestiżowym charakterze. Budują i rozwijają lokalną społeczność, tworząc nowe przestrzenie kulturalne, a co w dalszej konsekwencji wpływa na poprawienie i ocieplenie wizerunku danego miasta i regionu. Dają możliwość wszechstronnego rozwoju uczniów, poprzez uczestnictwo w konkursach, plenerach i warsztatach plastycznych w Polsce i za granicą. Szerokie działania są budowane na zindywidualizowanej pracy z uczniem, na rozwijaniu jego talentu i wrażliwości. Efektem jest przygotowanie absolwentów do pełnienia kulturowej „misji” w przyszłych miejscach pracy. Poprzez specyfikę pracy i multiplikowanie wyrobów, czy to w formach tradycyjnych wydawniczych czy cyfrowych, wykonane w odpowiedniej estetycznie jakości projekty są elementem codzienności mieszkańców regionu lub całego kraju.

  

 

 


• Ukończenie szkoły jest równoznaczne z ukończeniem szkoły ogólnokształcącej.

• Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego,

który nadaje tytuł plastyka o wybranej specjalności.

• Szkoła przygotowuje również do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych.

OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GRUDZIĄDZU

PRZEPROWADZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

 

TECHNIKUM - BUDOWNICTWO


 

Jeżeli jesteś: kreatywny, przedsiębiorczy i odpowiedzialny.

Jeżeli masz: dużą wyobraźnię i interesują Cię: architektura i nowoczesne technologie.

Jeżeli chcesz: budować i projektować, pracować w zespole i zdobyć ciekawy zawód...

- możesz zostać technikiem budownictwa (311204)


Celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług. Technik budownictwa zdobywa kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Egzamin z kwalifikacji zawodowych ważny jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Czego uczymy?

Kierunek umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:

• organizowania stanowiska pracy na budowie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz wymaganiami technologicznymi,

• wykonywania typowych prac budowlanych w zespole i na stanowiskach indywidualnych,

• korzystania z dokumentacji budowlanej,

• dokonywania przedmiarów, pomiarów i obmiarów robót budowlanych,

• wykonywania i organizowania prac pomocniczych oraz naprawczych, remontowych

i rozbiórkowych,

• opracowywania projektów organizacji budowy i zagospodarowania placu budowy oraz doboru metod realizacji robót budowlanych,

• dokonywania inwentaryzacji obiektów istniejących,

• prowadzenia dokumentacji budowy,

• wykonywania kalkulacji robót i sporządzania kosztorysów oraz ofert przetargowych,

• wykorzystywania programów komputerowych przydatnych w zawodzie technik budownictwa.

Do realizacji programu nauczania wykorzystywane są również szkolenia i warsztaty przeprowadzane przez przedstawicieli różnych firm z branży budowlanej z całej Polski, a także wycieczki zawodowe. Uczniowie mogą również zdobywać nowe umiejętności w ramach praktyk i staży z projektów unijnych.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony na stanowisku technika w:

• przedsiębiorstwach budowlanych,

• wytwórniach prefabrykatów,

• laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,

• biurach projektowych,

• hurtowniach materiałów budowlanych,

• administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej,

• instytucjach naukowo - badawczych,

• pracowniach konserwacji zabytków.

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.

Może także kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIKUM - FRYZJERSTWO

 

Jeżeli jesteś: pomysłowy, spostrzegawczy, odpowiedzialny.

Jeżeli cenisz: niezależność, piękno, poczucie estetyki.

Jeżeli chcesz: tworzyć modne fryzury, zdobyć atrakcyjny zawód…

- możesz wybrać zawód technika usług fryzjerskich (514105)


Istotą zawodu technika usług fryzjerskich jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zabiegów fryzjerskich za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Fryzjer (coraz częściej nazywany również stylistą fryzur) dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi bieżącą modę i techniki fryzjerskie, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko - kosmetyczne. Przy projektowaniu fryzur stosuje nowoczesne formy wizażu, korzystając z technik komputerowych. Technik usług fryzjerskich zdobywa kwalifikacje:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich.

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.

 

Czego uczymy?

Kierunek umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:

- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,

- strzyżenia damskiego,

- strzyżenia męskiego,

- strzyżenia i stylizacji męskiego zarostu,

- kreowania wizerunku: dobierania fryzur, makijażu, ubioru do typu urody, typu sylwetki

i kształtu twarzy oraz wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci,

- projektowania fryzur,

- podstawowych i nowoczesnych technik koloryzacji,

- wykonywania zabiegów chemicznych, takich jak trwała ondulacja i prostowanie,

- czesania, modelowania, upinania i splatania włosów,

- stylizacji fryzur,

- zagęszczania, przedłużania włosów i wielu innych.


W zawodzie niezbędna jest wrażliwość estetyczna, precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, wysoka kultura osobista, spostrzegawczość, podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna do wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich i kosmetycznych. Zawód fryzjera to zawód manualny, wymagający pewnych umiejętności np. odpowiednie trzymanie aparatów, narzędzi czy też przyborów fryzjerskich przy wykonywaniu zabiegów, które można posiąść tylko poprzez wielokrotnie powtarzane ćwiczenia. Dlatego też oprócz zajęć teoretycznych kładziemy przede wszystkim nacisk na solidną praktykę, która jest prowadzona w naszych szkolnych pracowniach fryzjerskich przez profesjonalnych fryzjerów. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły w dwóch profesjonalnie wyposażonych pracowniach fryzjerskich, w pracowni wizażu (stylizacji paznokci), gdzie uczniowie zdobywają umiejętności wykonywania makijażu oraz pielęgnacji dłoni i stylizacji paznokci. Do realizacji programu nauczania wykorzystywane są również szkolenia przeprowadzane przez przedstawicieli różnych firm z branży fryzjersko - kosmetycznej z całej Polski, pokazy fryzjerskie i kosmetyczne, a także wycieczki zawodowe. Uczniowie mogą również zdobywać nowe umiejętności w ramach praktyk i staży z projektów unijnych.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent z tytułem technika usług fryzjerskich może być zatrudniony w:

- salonach fryzjerskich;

- salonach fryzjersko – kosmetycznych;

- miejscach, gdzie potrzebny jest stylista, czyli w teatrze, telewizji, studiu (atelier) fotograficznym;

- posiada również kwalifikacje niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

- a także kontynuowania nauki na studiach wyższych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego warto uczyć się w technikum?

• po skończeniu szkoły – zdaniu wszystkich kwalifikacji uzyskujesz tytuł TECHNIKA;

• masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć ciekawą pracę;

• po zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na STUDIACH WYŻSZYCH;

• fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym;

• rynek usług fryzjerskich jest od lat ustabilizowany i zapotrzebowanie na dobrych fachowców jest stałe.

OFERTA EDUKACYJNA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GRUDZIĄDZU

PRZEPROWADZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

Wybierając 3 – letnią szkołę branżową I stopnia możesz zdobyć zawód:

- murarz – tynkarz (711204)

Murarz – tynkarz to zawód przygotowujący do pracy bezpośrednio związanej ze wznoszeniem, remontem, jak i rozbiórką obiektów budowlanych. Zajmuje się układaniem i łączeniem cegieł, pustaków, bloczków, kamieni i innych rodzajów materiałów budowlanych do budowy ścian, fundamentów, przegród, łuków, kanałów, filarów, stropów, itp. Wykonuje roboty tynkarskie, a także roboty licowe, np. układanie na ścianach elewacji. Nadzoruje i prowadzi prace rozbiórkowe. Murarz – tynkarz zdobywa kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Egzamin z kwalifikacji zawodowych ważny jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Murarz –tynkarz wykonuje:

• zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe,

• murowane konstrukcje budowlane z elementów drobnowymiarowych (np. cegła, pustaki, bloczki, itp.),

• schody, stropy,

• tynki wewnętrzne i zewnętrzne,

• naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

• remonty i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

 

Czego uczymy?

Kierunek umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:

- murowania ścian z różnych materiałów,

- wykonywania różnego rodzaju tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

- wykonywania okładzin ściennych,

- wykonywania elewacji na budynkach,

- czytania dokumentacji budowlanej,

- podejmowania decyzji,

- pracy zespołowej.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz - tynkarz może pracować:

- w firmach remontowo – budowlanych;

- w zakładach rzemieślniczych;

- prowadząc własną działalność gospodarczą.

 

 

 

 

 

 

 

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905)

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest nowym zawodem, który powstał w wyniku połączenia znanych już wcześniej zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zdobywa kwalifikacje:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. Egzamin z kwalifikacji zawodowych ważny jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

- montuje systemy suchej zabudowy,

- wykonuje roboty malarskie,

- wykonuje roboty tapeciarskie,

- wykonuje roboty posadzkarskie,

- wykonuje roboty okładzinowe.


Czego uczymy?

Kierunek umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:

- montażu zabudowy z płyt kartonowo - gipsowych,

- przygotowania powierzchni ścian – gładzie gipsowe,

- wykonywania powłok malarskich,

- tapetowania powierzchni ścian,

- wykonywania okładzin ściennych i podłogowych.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter robót wykończeniowych w budownictwie może pracować:

- w firmach budowlanych wykonujących roboty wykończeniowe;

- w przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo – budowlane;

- w zakładach rzemieślniczych;

- prowadząc własną działalność gospodarczą.

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia lekcyjne z przedmiotów ogólnych i teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywają się w klaso - pracowniach wyposażonych w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest prowadzona w grupach szkolnych oraz indywidualnie lub w grupach u pracodawcy w oparciu o umowę zawartą między szkołą a pracodawcą. Pracownie przedmiotów zawodowych dostosowane są do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w budynku szkoły przy ulicy Czarnieckiego 9 w Grudziądzu oraz przy ulicy Waryńskiego 78 w Grudziądzu. Do realizacji programu nauczania wykorzystywane są również szkolenia i warsztaty przeprowadzane przez przedstawicieli różnych firm budowlanych z całej Polski oraz wycieczki zawodowe.


Dlaczego warto uczyć się w uczyć się w branżowej szkole I stopnia?

- po skończeniu szkoły branżowej i zdaniu kwalifikacji zdobywasz zawód;

- możesz kontynuować naukę w 2- letniej SZKOLE BRANŻOWEJ II stopnia, co pozwoli zakończyć edukację na poziomie TECHNIKUM;

- możesz podjąć pracę;

- fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na rynku pracy zarówno krajowym, jak i zagranicznym;

- dobrzy fachowcy są wysoko opłacani.


 

 

 

 

 

Wybierając 3 – letnią Szkołę Branżową I stopnia możesz także kształcić się – jako pracownik młodociany w różnych zawodach: fryzjer, fotograf, elektryk, lakiernik samochodowy, stolarz oraz monter sieci i instalacji sanitarnych w klasie wielozawodowej.

Osoby, które zdecydują się na taką formę nauki, realizują treści z przedmiotów ogólnokształcących w oddziałach na terenie szkoły. Nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów młodocianych pracowników realizowana jest na turnusach dokształcania teoretycznego w Centrach Kształcenia Zawodowego. Natomiast praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez pracodawcę w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (2 dni w tygodniu w pierwszej klasie i 3 dni w drugiej i trzeciej klasie).

KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI "POLSKIE SERCE PĘKŁO - KATYŃ' 40"

 

KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI

„POLSKIE SERCE PĘKŁO - KATYŃ' 40”

 

Uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu, wzięli udział w Konkursie Plastyczno - Literackim „Polskie serce pękło - Katyń'40". Inicjatorką tego konkursu była Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Nawiązywał on do 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. Projekt był skierowany do uczniów szkół średnich. Konkurs rozpoczął się 1 lutego i trwał do 23 marca. Siedmioro uczniów naszej szkoły otrzymało dyplomy od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Elżbiety Witek za udział w tej inicjatywie. Dyplomy otrzymały następujące osoby: Izabela Klimek, Maja Hoang Ding, Justyna Sowa, Aleksandra Makuracka, Kalina Trzcińska, Klaudia Orłowska, Magdalena Smulska.

 

W Komitecie Honorowym konkursu znaleźli się Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Przewodniczącym Komitetu został Prezydent RP Andrzej Duda. Na czele komisji konkursowej stanął prof. Tadeusz Wolsza.

 

 

 

 

 

Praca autorstwa Kaliny Trzcińskiej z klasy  I LP

 

 

 

 

Pracę wykonała Izabela Klimek z klasy I LP

 

 

 

 

 

 

Autorką pracy jest Aleksandra Makuracka z klasy I LP

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

 

POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH


W piątek, 24 kwietnia, żegnaliśmy uczniów klas maturalnych: klasę IVAT i IVBT Technikum. Było to pożegnanie zupełnie inne niż co roku. W obliczu panującej pandemii koronawirusa należało zachować wszelkie środki ostrożności zalecane przez ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. Nie było więc zaproszonych gości, rodziców uczniów, uścisków i ostatnich wspólnych zdjęć. Były jednak gratulacje zarówno od Dyrekcji Szkoły, jak i od wychowawców. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu, sporcie, pracy społecznej i innych aktywnościach podejmowanych na rzecz szkoły otrzymali pamiątkowe dyplomy. Absolwenci, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu otrzymały świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwo z wyróżnieniem i książkę otrzymały następujące osoby:

1. Wiktoria Kasprzycka z klasy IVBT – średnia 4,93 i wzorowe zachowanie;

2. Daria Blacharczyk z klasy IVBT - średnia: 4,77 i wzorowe zachowanie;

3. Klaudia Filiżanowska z klasy IVBT - średnia: 4,77 i wzorowe zachowanie;

4. Natalia Michalska z klasy IVBT - średnia: 4,77 i wzorowe zachowanie;

5. Julia Waśko z klasy IVBT - średnia: 4,76 i wzorowe zachowanie;

6. Agnieszka Widz z klasy IVBT - średnia: 4,76 i wzorowe zachowanie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody książkowe otrzymały:

1. Emila Kruczkowska z klasy IVAT – średnia: 4,45 i wzorowe zachowanie;

2. Małgorzata Derengowska z klasy IVBT - średnia: 4,67 i bardzo dobre;

3. Oliwia Puka z klasy IVBT - średnia: 4, 53 i wzorowe zachowanie;

4. Paulina Grożawska z klasy IVBT - średnia: 4, 50 i wzorowe zachowanie.

 

Wszystkim absolwentkom i absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły oraz życzymy powodzenia

na egzaminie dojrzałości i jak najlepszych wyników

oraz udanego startu na wymarzone studia!!!

 

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

 

23 KWIETNIA OBCHODZIMY

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

„MAJĄ MOC DO WALKI Z IZOLACJĄ”

 

23 kwietnia obchodzony jest ustanowiony przez UNESCO Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. „Moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją” – podkreśla UNESCO w przesłaniu tegorocznego święta.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest symboliczna dla literatury światowej. W ten dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes, William Szekspir oraz Inca Garcilaso de la Vega. Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę. W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. W Polsce obchody tego święta pierwszy raz zorganizowano w 2008 roku. Z roku na rok w dniach wokół daty 23 kwietnia coraz więcej mówiło się i pisało o książkach, coraz więcej było imprez, konkursów i innych wydarzeń związanych z książką i czytaniem, w księgarniach odbywały się weekendy z różą, a w tysiącach bibliotek – spotkania i warsztaty. W niektórych regionach w obchody włączyły się samorządy i urzędy lokalne.

W związku z sukcesem święta UNESCO postanowiła stworzyć tytuł Światowej Stolicy Książki, który przyznaje co roku. Pierwszym miastem, które go otrzymało był Madryt, zaś 24 czerwca 2014 roku tytułem tym został uhonorowany Wrocław.


„Bardziej niż kiedykolwiek, w czasach, gdy większość szkół na całym świecie jest zamknięta, a ludzie pozostają zamknięci w domach, moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją, wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania horyzontów, stymulowania naszych umysłów i kreatywności. Czytając i obchodząc Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2020, możemy otworzyć się na innych pomimo dystansu i podróżować dzięki wyobraźni. (...) Tworząc poczucie wspólnoty poprzez wspólne odczyty i wspólną wiedzę, czytelnicy na całym świecie mogą się łączyć i wzajemnie pomagać w ograniczaniu samotności związanej z kwarantanną”

– napisano w przesłaniu UNESCO na tegoroczne święto.

 

ŚWIĘTOWANIE W SIECI

W tym roku świętowanie przeniosło się do Internetu. Epidemia koronawirusa i związane z tym ograniczenia sprawiły, że życie literackie przeniosło się do mediów społecznościowych. Odbywają się tam premiery książek, spotkania autorskie, rozmowy o literaturze.

Działają grupy literackie i blogerzy. Na przykład portal Granice.pl przygotował akcję #ksiazkanakryzys, w której ramach internauci, czytelnicy i autorzy dzielą się w mediach społecznościowych wrażeniami z przeczytanych książek, polecają sobie ciekawe tytuły, rozmawiają o nowościach literackich. Na stronie www.ksiazkanakryzys.pl można znaleźć listę zarekomendowanych przez internautów książek, kalendarium nadchodzących spotkań autorskich, a także linki do nagrań spotkań, które już się odbyły.

Podobną inicjatywę podjęła Unia Literacka organizując na facebooku festiwal czytelniczy pod nazwą „UL z książkami” – wirtualne spotkania poczytnych pisarzy polskich z czytelnikami. Codziennie o godzinie 18. 00 literatki i literaci specjalnie dla swoich czytelników czytają, rozmawiają i błaznują – w tygodniu dla dorosłych, a w weekendy dla młodszych czytelników.

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka Narodowa opublikowała wyniki badań za ubiegły rok. 39 procent Polaków zadeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku.

– Można odnotować trwałe zatrzymanie spadku czytelnictwa, a nawet niewielki wzrost deklaracji czytelniczych – podkreśla dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

„Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera”

Monteskiusz

OLIMPIADA BUDOWLANA

 

OLIMPIADA BUDOWLANA MWSLIT WE WROCŁAWIU

 

W II etapie Olimpiady Budowlanej uczeń klasy III Technikum Budowlanego – Kamil Simson, który zdobył 11 punktów na 20 możliwych ( 55,00 %). Organizatorem konkursu jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Test z wiedzy odbył się na platformie konkursowej organizatora.

Gratulujemy!

Koordynator: Iwona Gagat, Katarzyna Snuszka

 

"UL Z KSIĄŻKAMI" - OSTATNI TYDZIEŃ FESTIWALU CZYTELNICZEGO

 

„UL z książkami” – HARMONOGRAM SPOTKAŃ NA OSTATNI TYDZIEŃ

OD 27 KWIETNIA DO 4 MAJA 2020 ROKU

 

Czytelniczki i Czytelnicy! Ogłaszamy harmonogram siódmego i ostatniego tygodnia epidemicznych spotkań autorskich online. Czwartego maja odbędzie się 50. transmisja w „ULu z książkami”, uznaliśmy, że to dobry moment, żeby dać Wam i sobie chwilę oddechu. A co dalej? Pracujemy nad nową formułą, nie składamy piór, nie wyłączamy komputerów.

 

Bądźcie z nami przez ten pożegnalny tydzień, codziennie o 18.00 pisarki i pisarze specjalnie dla Was nadają zza swoich biurek, z foteli oraz – zgodnie nową polską tradycją – sprzed półek z książkami. W tygodniu dla dorosłych, a w weekendy dla młodszych czytelników.

Jeśli przegapicie spotkania na żywo, to wszystkie filmy lądują na naszej stronie Unia Literacka.

 

 

1. Poniedziałek 27.04 – Jacek Galiński
facebook.com/JacekGalinski.autor/

2. Wtorek 28.04 – Magdalena Parys
facebook.com/parysmagdalena

3. Środa 29.04 – Piotr Stankiewicz
facebook.com/SztukaZyciaWedlugStoikow/

4. Czwartek 30.04 – Przemysław Owczarek
facebook.com/profile.php?id=1288371978

5. Piątek 1.05 – Agata Tuszyńska
facebook.com/agata.tuszynska.9

6. Sobota 2.05 – Elżbieta Pałasz
facebook.com/Elzbieta.Palasz.1

 

7. Niedziela 3.05 – Marta Guśniowska
facebook.com/marta.gusniowska

8. Poniedziałek 4.05 – Dorota Masłowska
facebook.com/Dorota-Masłowska-148528039114316/

Wstęp oczywiście wolny!!! Polecam!!!

Kamilla Dulkowska

Szczegóły  w zakładce Biblioteka/Nasza biblioteka

FACEBOOKOWA AKCJA "UL Z KSIĄŻKAMI"

 

HARMONORGAM „ULowych” SPOTKAŃ  OD 20 DO 26 KWIETNIA 2020 ROKU

 

Wirus nie odpuszcza, my też się nie poddajemy! Dziesiątki spotkań, setki tysięcy widzów, internetowy festiwali literacki „UL z książkami” trwa. Zapraszamy na kolejny tydzień spotkań autorskich, codziennie o 18.00 pisarki i pisarze specjalnie dla Was nadają zza swoich biurek, z foteli oraz z dziwnych miejsc, jakie przyjdą im do głowy – w tygodniu dla dorosłych, a w weekendy dla młodszych czytelników.

Jeśli przegapicie spotkania na żywo, to wszystkie filmy lądują na naszej stronie Unia Literacka.

 

1. Poniedziałek 20.04 Justyna Sobolewska & Duch Kornela Filipowicza
facebook.com/justyna.sobolewska.54

2. Wtorek 21.04 – Daniel Odija
facebook.com/DanielOdija/

3. Środa 22.04 – Klementyna Suchanow
facebook.com/klementyna.suchanow


 

4. Czwartek 23.04 – Miłosz Biedrzycki
facebook.com/milosz.biedrzycki.1

5. Piątek 24.04 – Jakub Żulczyk
facebook.com/jakub.zulczyk/

6. Sobota 25.04 – Ewa Karwan-Jastrzębska
facebook.com/e.k.jastrzebska/

7. Niedziela 26.04 – Barbara Gawryluk
facebook.com/barbara.gawryluk

Polecam!!!

Kamilla Dulkowska

Szczegóły  w zakładce Biblioteka/Nasza biblioteka

ROZPORZĄDZENIE MEN - POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

Zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021

zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z nowym terminem podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół artystycznych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. w terminie określonym przez dyrektora tej szkoły artystycznej lub placówki artystycznej.

4. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, w terminie określonym zgodnie z pkt 1i 2  rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym odpowiednio dyrektora szkoły, dyrektora szkoły artystycznej lub dyrektora placówki artystycznej wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym zgodnie z pkt 1 i 2.


5. W przypadku, o którym mowa w pkt.4, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w ust. 4, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

6. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt.5, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w pkt.2 i 3, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 

Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,

Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie

wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

rodzinnego ciepła, życzliwości, pogody ducha w tym trudnym czasie oraz zdrowia


życzą Dyrekcja, Pracownicy oraz Uczniowie

Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych

im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu

FESTIWAL CZYTELNICZY "UL Z KSIĄŻKAMI"

 

"UL z książkami" - HARMONOGRAM SPOTKAŃ OD 14 DO 19 KWIETNIA 2020 ROKU


Obiecaliśmy Wam, Czytelniczki i Czytelnicy, że dopóki musicie siedzieć w domach, codziennie będziemy u Was – i słowa dotrzymujemy. Zapraszamy na kolejny tydzień spotkań autorskich, w naszym „ULu z książkami” codziennie o 18 literatki i literaci specjalnie dla Was czytają, rozmawiają i niezmiennie pytają „czy już widać?” – w tygodniu dla dorosłych, a w weekendy dla młodszych czytelników.

Jeśli przegapicie spotkania na żywo, to wszystkie filmy lądują na naszej stronie Unia Literacka.


1. Wtorek 14.04 Stanisław Łubieński
facebook.com/DzikaOchota/

2. Środa 15.04 – Jakub Szamałek
facebook.com/jakubszamalekautor/

3. Czwartek 16.04 – Krystyna Lars
facebook.com/krystyna.turkowskachwinlars

4. Piątek 17.04 – Katarzyna Tubylewicz
facebook.com/KatarzynaTubylewiczofficial/

5. Sobota 18.04 Anna Dziewit-Meller
facebook.com/bukbukannadziewit/

6. Niedziela 19.04 – Joanna Fabicka
facebook.com/joanna.fabicka.7

Do zobaczenia!

Szczegóły w zakładce Biblioteka/Nasza biblioteka

AKCJA "UL Z KSIĄŻKAMI" - CIĄG DALSZY

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ „ULowych” OD 6 DO 13 KWIETNIA 2020 ROKU


„Za nami już dwadzieścia spotkań, setki tysięcy widzów, a największy festiwal literacki w Polsce wcale się nie zatrzymuje! Jak obiecaliśmy, „UL z książkami” brzęczy dla Was przez całą epidemię. Codziennie o 18.00 literatki i literaci specjalnie dla Was czytają, rozmawiają i błaznują – w tygodniu dla dorosłych, a w weekendy dla młodszych czytelników. Zapraszamy na czwarty tydzień spotkań, wychodzić do lasu nie można, na pewno czytacie bez przerwy, ale raz dziennie o 18.00 odkładajcie książki i zaglądajcie do nas.

Jeśli przegapicie spotkania na żywo, to wszystkie nagrania lądują na naszej stronie Unia Literacka”.

1. Poniedziałek 6.04 – Wojciech Chmielarz

facebook.com/wojciechchmielarz.pisarz/

2. Wtorek 7.04 – Inga Iwasiów
facebook.com/Inga.Iwasiow/


3. Środa 8.04 – Ewa Winnicka & Cezary Łazarewicz
facebook.com/ewa.winnicka.359

4. Czwartek 9.04 – Julia Fiedorczuk
facebook.com/julia.fiedorczuk

5. Piątek 10.04 – Stefan Chwin
facebook.com/krystyna.turkowskachwinlars

6. Sobota 11.04 – Joanna Mueller
Dobranocka literacka dla dzieci


facebook.com/joanna.muellerliczner


7. Niedziela 12.04 – Roksana Jędrzejewska
Dobranocka literacka dla dzieci


facebook.com/roksanajw

8. Poniedziałek 13.04 – Joanna Bator

facebook.com/JoannaBatorProfil/


Gorąco polecam

Szczegóły w zakładce Biblioteka/Nasza biblioteka

Kamilla Dulkowska

 

Adresy stron internetowych oferujących bezpłatne materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli

Cambridge University Press
https://www.cambridge.org/elt/blog/

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
http://www.uczezdalnie.gwo.pl/

Grupa MAC S.A.
https://www.mac.pl/publikacje

Klett Polska
www.dzwonek.pl/Klett

Macmillan
https://anglistaonline.macmillan.pl/

Nowa Era
https://www.nowaera.pl/naukazdalna

Oxford University Press
www.oup.com/elt/learnathome

Pearson
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/

PWN Wydawnictwo Szkolne
www.akademia.pwn.pl

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA
https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/

Wydawnictwo Pedagogiczne  OPERON
https://operon.pl/edukacjazdalna

Linki są dostępne na stronie
https://www.gov.pl/web/edukacja/elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych

 

AKCJA"UL Z KSIĄŻKAMI"

 

 

FACEBOOKOWA AKCJA STOWARZYSZENIA UNIA LITERACKA

pod nazwą „UL Z KSIĄŻKAMI”


Stowarzyszenie Unia Literacka organizuje w sieci wirtualne spotkania poczytnych pisarzy polskich z czytelnikami. Akcja „UL z książkami”, czyli wyjątkowy wirtualny festiwal literacki, gra dla Was przez całą epidemię. Codziennie o godzinie 18. 00 literatki i literaci specjalnie dla Was czytają, rozmawiają i błaznują – w tygodniu dla dorosłych, a w weekendy dla młodszych czytelników. Zapraszamy na kolejny tydzień spotkań, wyjątkowy, ponieważ do ULa przylatuje Królowa Matka, czyli sama Olga Tokarczuk. Na chwilę odłóżcie książki i siadajcie przed monitorami!

 

1. Poniedziałek 30.03 – Iwona Chmielewska
facebook.com/iwona.chmielewska.official/

2. Wtorek 31.03 – Grażyna Plebanek
https://www.facebook.com/Grażyna-Plebanek-214575878710066/

3. Środa 1.04 – Max Cegielski
https://www.facebook.com/Max-Cegielski_oficjalnie-108821030766720/

4. Czwartek 2.04 – Radek Wiśniewski
facebook.com/autorautor74/

5. PIĄTEK 3.04 – OLGA TOKARCZUK
https://www.facebook.com/OlgaTokarczukProfil/

Przeczytam stare opowiadanie, sprzed 22 lat, zatytułowane „Próba generalna”. Dziwnym trafem ten krótki tekst stał się dziś bardzo aktualny.

6. Sobota 4.04 – Pszczółek Grzegorz Kasdepke
https://www.facebook.com/gkasdepke/

7. Niedziela 5.04 – Pszczółka Joanna Olech
https://www.facebook.com/joanna.olech.7

 

Szczegóły w zakładce Biblioteka/Nasza biblioteka

Serdecznie polecam

Kamilla Dulkowska

POMOC DLA PANI MAŁGORZATY SCHOEN

 

POMÓŻMY MAMIE NASZEGO UCZNIA!


Dominik Schoen jest uczniem klasy III technikum naszej szkoły. Jego mama od ponad roku walczy o życie.  Jako pielęgniarka,  pomagała ludziom, teraz sama potrzebuje pomocy. Ma nowotwór złośliwy, glejak mózgu III stopnia. W Polsce metody leczenia wyczerpały się, a  ostatnią szansą na pokonanie raka jest immunoterapia w Niemczech. Ma zebrane 30% kwoty, niestety nadal dużo brakuje.  Każda wpłacona złotówka ma znaczenie. Pomimo trudów, pani Małgosia nie poddaje się, dzielnie walczy o każdy dzień. Możemy jej w tym pomóc. To jedyna szansa dla mamy  Dominika.

Zbiórkę pieniędzy na leczenie pani Małgosi prowadzi Fundacja Siepomaga. Wierzymy, że jak połączymy siły, zbierzemy pieniądze na kosztowną terapię.

LICZYMY NA SZEROKI ODZEW!!!

Link do strony, gdzie można zapoznać się  z historią choroby i wesprzeć akcję:

https://www.siepomaga.pl/walka-malgosi

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSBiP

 

ZARZĄDZENIE nr 12/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu

z dnia 27 marca  2020

pobierz treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSBiP

 

ZARZĄDZENIE nr 10/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej

w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

pobierz treść zarządzenia

MIKOŁAJ KOPERNIK

 

MIKOŁAJ KOPERNIK – EKONOMISTA

498 ROCZNICA POBYTU WIELKIEGO UCZONEGO W GRUDZIĄDZU

 

Mikołaj Kopernik to nie tylko wielki polski astronom, który "wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię". To także matematyk, duchowny i lekarz, który chciał leczyć... również pieniądze. Genialny umysł Kopernika sięgnąwszy do podstaw gospodarstwa społecznego, ujawnił i skonkretyzował zasadnicze prawa rządzące społeczeństwem w dziedzinie obrotu i wymiany. Wielki astronom jest jednocześnie jednym z najwybitniejszych twórców ekonomiki i pierwszym w umysłowości polskiej ekonomistą teoretykiem. Ten XVI-wieczny uczony z Torunia jako wieloletni administrator Kapituły Warmińskiej obok dzieła „De revolutionibus orbium coelestium” – „O obrotach sfer niebieskich” ma na swoim koncie teorie ekonomiczne dotyczące obrotu pieniądza, a jego memoriały miały ogromne znaczenie dla historii ekonomii, stawiając go w jednym rzędzie ze światowymi twórcami myśli ekonomicznej oraz stanowiąc przełom w pojmowaniu pieniądza. Kopernik bardzo intensywnie interesował się zagadnieniami ekonomicznymi, czego wynikiem był jego projekt reformy walutowej przygotowany w 1517 r. a także memoriał w tej sprawie przedłożony na sejmiku pruskim w Toruniu w 1519 roku, który został w 1526 roku poszerzony i ujęty przez Jôsta Ludwika Decjusza w formie traktatu pt. "Monetae cudendae ratio" ("O sposobie bicia monety").

Wcześniej jednak, 21 marca 1522 roku na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu, Mikołaj Kopernik przedstawił publicznie swój traktat o reformie monety pruskiej („Traktat o monecie). Sformułował w nim zasady reformy monetarnej oparte na projekcie poprawy pieniądza i ujednolicenia monety pruskiej i polskiej, sformułował prawo ekonomiczne, zgodnie z którym pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. Prawo to nazwano później prawem Greshama – Kopernika.

W teorii Kopernika pieniądz ma określone funkcje: pośredniczy w wymianie, jest miernikiem wartości oraz środkiem płatniczym. Jednak aby mógł on spełniać te kryteria, sam w sobie musi być również wartością. Mikołaj Kopernik był także zwolennikiem tzw. metalistycznej teorii pieniądza, co oznacza, że źródło wartości monety upatrywał w kruszcu – złocie lub srebrze, którego zawartość oznacza nominalną wartość monety. Stał na stanowisku, że ceny towarów są proporcjonalne do zawartości kruszcu w monecie, dlatego nie można zmniejszać jej wartości, a proceder ten – stosowany przez niektórych władców – nazywał spodleniem. Jego zdaniem, takie praktyki powodowały wzrost cen złota i srebra, a co za tym idzie – wzrost cen towarów i usług, co dziś nazywamy inflacją.


Dla upamiętnienia dokonań Mikołaja Kopernika w dziedzinie ekonomii i rewolucji, jaką wieki temu przeprowadził w naszych portfelach, Narodowy Bank Polski, 24 kwietnia 2017 roku wypuścił na rynek monetę kolekcjonerską prezentującą Wielkiego Uczonego. Moneta ukazała się w serii „Wielcy polscy ekonomiści”. Numizmat o nominalne 10 zł kosztował 120 zł. Na awersie monety przedstawiono fragment rękopisu Mikołaja Kopernika pt. "Rozprawa o biciu monety". Na rewersie znajduje się wizerunek Mikołaja Kopernika oraz fragment rękopisu rozprawy pt. "Rozprawa o biciu monety".

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

 

UWAGA!!!

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zachęcamy Państwa do nauki zdalnej z uczniami. Aby pomóc w przygotowaniu się do takiej pracy przygotowaliśmy podpowiedzi dotyczące materiałów i narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje.

Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

http://www.gov.pl/zdalnelekcje

https://dokumenty.men.gov.pl/2020_03_16_Lekcje_z_internetu_Rusza_gov_pl_zdalnelekcje_MEN.docx


Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

WIRTUALNA AKADEMIA BUDOWLANA IZODOM

 

Szanowni Państwo,


W imieniu firmy Izodom 2000 Polska chciałabym zaprosić uczniów i pedagogów Państwa szkoły do udziału w Wirtualnej Akademii Budowlanej Izodom.

WIBA wystartowała dzisiaj 16.03.2020 w serwisie społecznościowym Facebook i będzie trwała przez najbliższe 2 tyg.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/641949816370605/


Udział w akademii jest bezpłatny.

Celem akademii jest edukacja ludzi w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Akademia ma być również platformą do zadawania pytań i generowania odpowiedzi na pytania uczestników.

W Izodom planujemy również zorganizowanie darmowych Webinarów o technologii Izodom 2000.

Pracujemy nad tą formą szkoleń, by były one dostępne za pośrednictwem internetu.

Bardzo proszę o rozpropagowanie informacji o WIBA wśród Państwa uczniów i pedagogów.

W razie pytań jestem do dyspozycji + 48 607 074 161

Zespół Szkół Budowlanych  i Plastycznych w Grudziądzu ul. Czarnieckiego 9,

Osoba do kontaktu -Małgorzata Wieczorek Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pozdrawiam serdecznie,

NATALIA SANTISTEBAN -WÓJCIK

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli, uczniów i dyrektorów

Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.

 

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

 • dziennika elektronicznego,
 • strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
 • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

W poradniku znaleźć można wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. Epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci NarodowejSerwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Epodreczniki.pl

To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.

Materiały dostępne na platformie są:

 • bezpłatne,
 • zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
 • udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd.,
 • dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon),
 • dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

 • e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia,
 • dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki,
 • przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.

Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani.

Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi, które pokazują, w jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki.

Portal Scholaris

To portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Zasoby portalu są kompatybilne z tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami.

Portal zawiera ok. 28 tys. pojedynczych, interaktywnych materiałów, które mogą być pomocne w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to m.in.: scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy. Wszystkie materiały Scholarisa, bez względu na przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, mogą być pomocne w pracy ucznia i nauczyciela.

Wyszukiwanie na portalu jest możliwe zarówno dla poprzedniej, jak i obecnie obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego (po wybraniu zakładki „Nowa podstawa programowa” użytkownik zostanie przeniesiony na portal.scholaris.pl). Korzystając z wyszukiwarki, można filtrować zasoby według: etapów edukacyjnych, przedmiotów, typów zasobu, słów i wyrażeń kluczowych.

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów.

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

 

ODWOŁANE ZAJĘCIA

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów p. Mateusza Morawieckiego od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. zajęcia we wszystkich szkołach na terenie Polski zostają zawieszone. Uczniowie ten czas wykorzystują na samodzielne kształcenie wspomagane przez Internet i platformy e-learningowe. Należy w miarę możliwości pozostać w domu i unikać większych skupisk ludzi. Okres ten to nie są kolejne ferie, ale czas przeznaczony na nadrobienie zaległości oraz wyżej wspomniane samokształcenie. Gorąco zachęcamy do skorzystania z portalu epodreczniki.pl, gdzie znajdziemy bardzo atrakcyjne kursy (lekcje) z różnych przedmiotów wzbogacone wartościowymi ilustracjami, filmami oraz testami podsumowującymi.

 

W związku z zaistniałą sytuacją Prezydent Grudziądza Pan Maciej Glamowski wystosował pismo skierowane do wszystkich uczniów grudziądzkich szkół i ich rodziców. Treść pisma poniżej w załączniku

List prezydenta Grudziądza

ZAPROSZENIE NA DRZWI OTWARTE

 

DRZWI OTWARTE W ZSBiP

Drzwi otwarte odbędą się 28 kwietnia 2020 r. w godzinach 9.00 - 14.00. Zapraszamy chętnych uczniów oraz rodziców w celu bliższego zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

IMPREZA "EKOTONA"

 

XXIX ZIMOWA IMPREZA NA ORIENTACJĘ EKOTONA 2020


7 marca 2020 roku odbyła się XXIX Zimowa Impreza na Orientację Ekotona 2020 w Turystycznych Marszach na Orientację. Baza imprezy mieściła się w Szkole Podstawowej w Mokrem, a trasy biegły lasami w pobliżu wsi Mokre oraz Lisie Kąty. Naszą szkołę reprezentowali Róża Licznerska z klasy II LP oraz Krystian Woźniak IIaT4. Na trasie TU (średniozaawansowani) zajęli V miejsce.

Gratulujemy!

PS. Zdjęcia niestety nie za bardzo się udały, więc nie publikujmy.

Tekst: Krzysztof Furso

 

KORONAWIRUS!!!

 

KORONAWIRUS

OBJAWY, ZAPOBIEGANIE I LECZENIE

 

O koronawirusie, który w ostatnim czasie szaleje i atakuje ludzi na prawie całym świecie słyszał z pewnością już każdy.

CO TO JEST KORONOWIRUS?

Pod koniec 2019 roku w Chinach pojawił się tajemniczy wirus, który wywołał epidemię zapalenia płuc w Wuhan w prowincji Hubei. Naukowcy długo nie mogli zidentyfikować patogenu. Ostatecznie rozpoznano nowy typ koronawirusa, który opatrzono symbolem 2019-nCoV. Koronawirus z Chin otrzymał oficjalną nazwę SARS-CoV-2, a choroba, którą wywołuje: COVID-19.

Koronawirusy to grupa wirusów wywołujących infekcje układu oddechowego. U ludzi przeważnie wywołują łagodne infekcje górnych dróg oddechowych, ale mogą też przyczynić się do rozwinięcia śmiertelnie niebezpiecznego zapalenia płuc.

OBJAWY

Choroba objawia się najczęściej gorączką (powyżej 38ᵒC), kaszlem, katarem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem i brakiem apetytu (objawy są podobne jak w przypadku grypy).

Chociaż pierwsze objawy koronawirusa początkowo wcale nie muszą być podobne do objawów grypy. Naukowcy zaobserwowali przypadki, w których objawy wiązały się z układem pokarmowym, nerwowym, a nawet narządem wzroku.

KTO JEST NAJBARDZIEJ NARAŻONY?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby a w szczególności choroby przewlekłe.

ZALECENIA

1.Częste mycie rąk z użyciem mydła i wody przez co najmniej 30 sekund, a jeśli nie ma do nich dostępu, należy używać płynów lub żeli antybakteryjnych (dostępnych w aptekach i drogeriach). Dokładne i częstsze niż zwykle mycie rąk zabija wirusa, który znajduje się na dłoniach.

2.Stosowanie odpowiednich zasad ochrony podczas kaszlu i kichania.

Usta i nos podczas kichania lub kaszlu zakrywamy – zasłaniamy zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy natychmiast wyrzucić do zamkniętego kosza i dokładnie umyć ręce. Zasłanianie - zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichamy lub kaszlemy w dłonie możemy przenieść wirusy na dotykane przedmioty przedmioty lub osoby.

3.Zachowanie odpowiedniej odległości.

Należy zachować co najmniej metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego?

Gdy ktoś zarażony wirusem kaszle lub kicha wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteśmy zbyt blisko istnieje ryzyko, że możemy wdychać wirusa i zarazić się tzw. drogą kropelkową.

4.Unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Dlaczego?

Nasze dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeżeli dotkniemy oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękoma możemy przenieść wirusa z dotykanej powierzchni na siebie.

Koronawirus z Chin (SARS-CoV-2) potwierdzany jest testami laboratoryjnymi po pobraniu wymazu z nosa i gardła. Na wynik czeka się dobę, ale kwarantanna trwa 14 dni.

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia są następujące: jeśli nie byliśmy w Chinach i nie mieliśmy kontaktu z nikim z Chin, a mamy objawy choroby - nie idziemy do szpitala zakaźnego. Natomiast udajemy się do lekarza pierwszego kontaktu, bo może to być grypa, a grypy nie na należy lekceważyć. Jeśli byliśmy w Chinach i nie mamy objawów choroby - również nie idziemy do szpitala. Jeśli byliśmy w Chinach lub mieliśmy kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie mamy poniższe objawy:

- temperatura ciała powyżej 38℃;

oraz

- kaszel, duszność

to możemy wezwać karetkę albo zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego miejsca zamieszkania.

Aktualny bilans to ponad 3 tys. ofiar śmiertelnych i ponad 89 tys. zarażonych. W ostatnich dniach KORONAWIURS COVID-19 pojawił się w północnych Włoszech. W tej chwili we Włoszech zarażonych jest już ponad 1600 osób, odnotowano 34 ofiar śmiertelnych. Koronawirus w Europie zaatakował również m.in. w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.

LECZENIE

Leczenie koronawirusa z Chin polega na leczeniu objawowym, podejmowane są również próby leczenia lekami antyretrowirusowymi, podawanymi przeciwko zakażeniu wirusem HIV.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

SUKCES "BUDOWLANKI"

 

SUKCES W KONKURSIE

„SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI” 2019


Nadesłana przez Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych praktyka

„SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ PRACODAWCÓW DLA UCZNIÓW ”

otrzymała status Dobrej Praktyki. Praktyka realizowana była na zajęciach praktycznych przez panią Iwonę Gagat i Katarzynę Snuszkę.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechniane najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce.

Uroczysta gala konkursu odbędzie się 6 marca 2020 roku w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Tekst: Katarzyna Snuszka


PROMOCJA SZKOŁY

 

PREZENTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ ZESPOŁU

SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH W GRUDZIĄDZU

 

 

26 lutego 2020 roku w Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu odbyła się konferencja dla doradców zawodowych w szkołach podstawowych. Tematem konferencji było:


 

SZKOLNICTWO ZAWODOWE W GRUDZIĄDZU


Celem konferencji było m.in. ukazanie kierunków kształcenia w naszej szkole, najlepszych praktyk oraz metod pracy, technik i narzędzi do planowania kariery edukacyjno – zawodowej młodzieży. W konferencji wzięli udział nauczyciele placówek oświatowych oraz osoby zainteresowane tematyką.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał pan Adam Grus – doradca metodyczny.

Zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać pani Joanny Chorwackiej i pani Katarzyny Snuszka, które przedstawiły ofertę edukacyjną  naszej szkoły.

 


UWAGA KONKURS!!!

 

XVIII EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY

O PRAWIE PRACY, ZASADACH I PRZEPISACH BHP

 

 

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do udziału w „Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Prawie Pracy, Zasadach i Przepisach BHP”, zwanym dalej „konkursem”. Konkurs organizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu i Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół zawodowych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego.

 

 

Celem konkursu jest:

1. Popularyzacja wiedzy o prawie pracy, zasadach i przepisach bhp, a przez to podnoszenie stanu bezpieczeństwa młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych.

2. Diagnoza poziomu wiedzy z zakresu prawa pracy, zasad i przepisów bhp uczniów szkół zawodowych.

3. Wspieranie idei, projektów realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.


Zapraszam uczniów do udziału w eliminacjach szkolnych.

 

Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do p. Katarzyny Snuszki - klasopracownia nr 11 do 6 marca 2020 r.

TURNIEJ BUDOWLANY "BUDUJ Z PASJĄ"

 

ELIMINACJE OKRĘGOWE DO TURNIEJU BUDOWLANEGO „BUDUJ Z PASJĄ”

 

18 lutego 2020 roku odbyły się eliminacje okręgowe do turnieju budowlanego „Buduj z Pasją”. Jak co roku Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych wystawił dwuosobową drużynę w składzie:

- Zafarbek Saiibzhanov z klasy IIIa BS;

- Jarosław Udziński z klasy IIIa BS.

Drużyna zdobyła czwarte miejsce w okręgu.

 

Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

W przyszłym roku liczymy na finał centralny!!!

 


KONKURS "POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY"

 

ETAP REGIONALNY KONKURSU „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

 

25 lutego 2020 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy". Szkołę reprezentowali uczniowie III klasy Technikum - Jonasz Jabłoński i Kamil Simson, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w eliminacjach szkolnych.

 

 

W etapie regionalnym Kamil Simson uzyskał bardzo dobry wynik 94 %.

Konkurs jest organizowany dla szkół ponadpodstawowych, które uczestniczą w programie edukacyjnym "Kultura bezpieczeństwa". Ma na celu promowanie wśród młodych ludzi idei bezpieczeństwa pracy oraz poszerzanie ich wiedzy z zakresu bhp i prawa pracy.

 

Gratulujemy!


Opiekun uczniów: Iwona Gagat

Szkolny koordynator programu "Kultura bezpieczeństwa": Katarzyna Snuszka


KONKURS O STANACH ZJEDNOCZONYCH

 

IV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY

O STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

 

18 lutego 2020 roku odbył się etap szkolny IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki. Do etapu szkolnego przystąpiło 10 osób z klas technicznych i branżowych. Test sprawdzający składał się z 50 pytań wielokrotnego wyboru. Uczniowie musieli wykazać się dużą wiedzą o historii, kulturze i literaturze Stanów Zjednoczonych.

 

Najwyższe wyniki uzyskali:

• Krystian Woźniak z klasy II aT4

• Klaudia Rybińska z klasy I a T4

• Wiktoria Niklas z klasy I LSP

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Konkurs zorganizowała: Natalia Solchanyk

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

 

21 LUTEGO: MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego zwany także Międzynarodowym Dniem Dziedzictwa Językowego obchodzony jest od roku 2000. Proklamowany został na 30. sesji Konferencji Generalnej UNESCO z inicjatywy Bangladeszu. Główną ideą obchodów jest podkreślenie znaczenia różnorodności językowej dla ochrony różnorodności kulturowej świata, a także dla rozwoju zrównoważonego społeczeństw.

Hasło obchodów Dnia w roku 2020 „Języki bez granic” (Languages without borders) podkreśla znaczenie języków lokalnych, często wspólnych dla społeczności po obu stronach granicy, dla budowania pokojowych relacji między nimi, a także dla ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego. Wspólnota kultur i języków to częste zjawisko wśród lokalnych społeczności w Afryce Podsaharyjskiej czy Ameryce Łacińskiej.

21 lutego, w siedzibie UNESCO zorganizowane zostanie całodzienne wydarzenie, na które złoży się, w sesji porannej – uroczystość poświęcona językom transgranicznym („przekraczającym granice państw, istniejącym ponad granicami państw”), a w popołudniowej okrągły stół na temat języka suahili – złożonego z ponad 20 lokalnych dialektów języka pełniącemu od pokoleń rolę lingua franca dla kilkunastu krajów Afryki wschodniej i południowo - wschodniej, w tym całego regionu Wielkich Jezior Afrykańskich.

Języki ojczyste mają ogromne znaczenie dla realizacji Celów Agendy 2030, w tym szczególnie Celu 4., mówiącego o zapewnieniu powszechnego dostępu do edukacji oraz zapewnieniu wszystkim ludziom umiejętności czytania, pisania i liczenia, a także wiedzy i umiejętności niezbędnych do promowania zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego stylu życia oraz kultury pokoju i globalnego obywatelstwa.

Promocja wielojęzyczności i ochrona języków ojczystych są od dawna na liście zagadnień priorytetowych UNESCO. Zagadnienie to staje się szczególnie istotne w sytuacji rosnącej co roku liczby języków ginących. Szacuje się, że spośród ponad 6 tysięcy istniejących obecnie języków, połowa zagrożona jest wyginięciem. Zaledwie kilka procent istniejących języków reprezentowanych jest w Internecie – największym powszechnym środku komunikacji. Z najnowszych danych wynika, że co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a 40 procent populacji świata nie ma obecnie dostępu do edukacji w swoim języku ojczystym. Jednocześnie, wraz z językiem ginie cały zasób wiedzy tradycyjnej i niejednokrotnie także związana z nim kultura rdzenna małych, lokalnych społeczności.

Dla uczczenia tego ważnego dla naszej kultury dnia biblioteka szkolna przygotowała wystawkę upamiętniającą Międzynarodowe Święto Języka Ojczystego, a na 27 lutego zaplanowany został konkurs poprawnościowo – ortograficzny dla uczniów chcących sprawdzić swoją wiedzę z języka polskiego.

 

 

Organizatorkami Szkolnego Konkursu Poprawnościowo – Ortograficznego są:

- pani Kamilla Dulkowska

- pani Anna Lewicka

oraz pani Małgorzata Wieruszewska Brzózka

 

Źródło: http://www.unesco.pl/kultura/article/27/21-lutego-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego-7/

OLIMPIADA BUDOWLANA

 

OLIMPIADA BUDOWLANA MWSLIT WE WROCŁAWIU


Do II etapu Olimpiady Budowlanej, którego organizatorem jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu zakwalifikował się uczeń III klasy Technikum Kamil Simson z wynikiem 86,7%. Test z wiedzy budowlanej odbył się na platformie konkursowej organizatora. Przed Kamilem kolejne dwa etapy konkursu.

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia!


Koordnator: Iwona Gagat, Katarzyna Snuszka.

NAJLEPSI W ZSBiP

 

WYRÓŻNIENIA ZA WYNIKI W NAUCE I ZACHOWANIU

W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

W piątek 14 lutego 2020 roku, w walentynkowej atmosferze, pani dyrektor Sylwia Dombek i zastępca dyrektora pan Dariusz Kłodawski uroczyście wręczyli dyplomy dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych, którzy uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem dla wyróżnionych uczniów.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


 

 

 

 

 

 

 

 

ZDJĘCIA: Agata Faterkowska klasa IIILSP

 

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI ZA WYNIKI W NAUCE  I ZACHOWANIU

W I PÓŁROCZU 2019/2020

 

IV aT

1. Kruczkowska Emilia

IV bT

1. Kasprzycka Wiktoria

2. Filiżanowska Klaudia

3. Widz Agnieszka

4. Blacharczyk Daria

5. Puka Oliwia

6. Derengowska Małgorzata

IV LP

1. Markwart Weronika

2. Starkowska Anna

3. Domżalska Maria

4. Bucholc Marcelina

5. Kulisz Sandra

6. Gorlik Sylwia

7. Błędowski Bartosz

8. Banasiak Marta

9. Kwiatkowski Łukasz

10. Szadkowska Kinga

III aT

1. Simson Kamil

2. Lizakowski Mateusz

3. Szałas Radosław

III bT

1. Kuc Sandra

2. Rodzik Daria

3. Polakowska Natalia

4. Molawka Wiktoria

5. Jabłońska Julia

6. Wojtakowska Ewlina

III LP

1. Lem Katarzyna

2. Spychalska Zuzanna

3. Roszkowska Julia

4. Żuchowska Marta

5. Wiśniewska Marta

6. Kot Oliwia

II aT

1. Woźniak Krystian

II bT

1. Samojeden Anna - 4,88 - najwyższa średnia w Technikum

2. Guz Marta

3. Mazurkiewicz Natalia

4. Czepek Agnieszka

5. Szymaniak Sandra

II LP

1. Licznerska Róża

2. Wiśniewska Anita

3. Kobalska Katarzyna

4. Zielaskowska Maja

I aT4

1. Gackowska Patrycja

2. Kocińska Kalina

3. Szczepańska Martyna

I LP

1. Trzcińska Kalina - 4,85 - najwyższa średnia w Liceum Sztuk Plastycznych

2. Orłowska Klaudia

3. Walczak Julita

4. Makuracka Aleksandra

5. Sowa Justyna

6. Smulska Magdalena

7. Burkiewicz Paweł

8. Zientarska Patrycja

9. Wegienek Marta

10. Hoang Dinh Maja

11. Klementowska Natalia

12. Antczak Natalia

IaT5

1. Kniter Kacper

2. Tabaka Wiktoria

IbT5

1. Groch Agata

2. Bykowska Patrycja

I LSP

1. Możdżyńska Laura

2. Ulatowska Alekandra

3. Gadzińska Wiktoria

4. Guz Daria

5. Jończyk Maja

6. Przeperska Marta

7. Niklas Wiktoria

8. Bykowska Otylia - 100% frekwencja

II bBS

1. Dolega Marcin - 4,66 - najwyższa średnia w Branżowej Szkole

2. Spychalski Kamil

III bBS

1. Pawlik Marcin

 

78. ROCZNICA POWSTANIA AK

UDZIAŁ W OBCHODACH 78. ROCZNICY POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ PRZY

POMNIKU BORA KOMOROWSKIEGO


14 lutego uczniowie I klasy LSP reprezentowali naszą szkołę w uroczystości miejskiej z okazji 78. rocznicy powstania AK. Organizatorami uroczystości patriotycznej przy pomniku generała Tadeusza Bora Komorowskiego byli członkowie grudziądzkiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Urząd Miasta oraz grudziądzkie szkoły: SP nr 16 i ZSR. Prezydent Grudziądza - Maciej Glamowski - podczas swojego krótkiego wystąpienia przedstawił okoliczności powstania tego ugrupowania. Wśród honorowych gości był kapitan w stanie spoczynku - Stanisław Wierzchucki ps. "Błyskawica".

Pani Joanna Piątkowska i pan Paweł Wójcik odebrali pamiątkowe medale za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Nasza młodzież uczciła pamięć żołnierzy AK poprzez postawienie pamiątkowych zniczy oraz minutą ciszy. Uczestnicy obchodów otrzymali pamiątkowe naklejki.Tekst: Aldona Szafryna


UWAGA KONKURS!!!

 

„SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK”

Konkurs dla szkół ponadpodstawowych


Główny Inspektorat Sanitarny z siedzibą w Warszawie organizuje konkurs pod nazwą "Szkoła wolna od używek". Zadanie konkursowe polega na nagraniu filmu krótkometrażowego, teledysku, reportażu lub animacji trwającej maksymalnie 2 minuty. Tematyka dotyczyć ma profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Realizatorami zadania konkursowego są zespoły, składające się z minimum

1 nauczyciela a maksymalnie 3 nauczycieli oraz minimum 5 a maksymalnie 10 uczniów. Każda szkoła może nadesłać wyłącznie 1 pracę konkursową.

Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r.

Dla laureatów przewidziano nagrody w formie bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych o wartości 3 tys. zł dla I miejsca, 2 tys. zł dla II miejsca i 1 tys. zł za zajęcie III miejsca.

Ogłoszenie Laureatów konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 maja 2020 r. Prezentacja prac konkursowych przez Laureatów, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 4 czerwca 2020 r. w Warszawie.

Osoby kreatywne, pomysłowe i chętne do zrobienia czegoś ciekawego, prosimy o kontakt z panią pedagog do dnia 21 lutego 2020 r.

pedagog Sylwia Preuss

STYPENDIUM

 

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ


Miło nam poinformować, że stypendystą Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – fotografii do realizacji w 2020 roku został uczeń IV klasy Liceum Sztuk Plastycznych – Bartosz Błędowski.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 


DBI - DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU’2020

 

11 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” obchodzimy po raz szesnasty Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), ustanowiony przez Komisję Europejską w 2004 roku. Ma on na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym, a także łącząc zaangażowanie wielu instytucji i rodziny, czyli najbliższego otoczenia młodego człowieka. Internet to przestrzeń, która niesie za sobą wiele korzyści, ale także niebezpieczeństw. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

PROGRAM EDUKACYJNY

 

PROGRAM EDUKACYJNY

„KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI”

CYKL II

„ MY W PRZESTRZENI”


Założeniem programu jest edukacja architektoniczna młodzieży przez nauczycieli dowolnej specjalności, przy współpracy z architektami koordynatorami z Izb Okręgowych Architektów RP. Program koncentruje się na naszym otoczeniu przestrzennym – środowisku zurbanizowanym, obejmując sferę własnego domu i mieszkania, przestrzeni publicznych w bliskim sąsiedztwie oraz wybrane elementy historii architektury. Wnioski wyniesione przede wszystkim z własnych obserwacji, mogą stanowić punkt wyjścia dla dalszych analiz i koncepcji dotyczących szeregu zagadnień o wymiarze społecznym, środowiskowym, technicznym, estetycznym, związanych z architekturą, utrzymywaniem i kształtowaniem ładu przestrzennego. Uczniowie przyglądają się różnym rodzajom budowli i miejsc, analizują je a następnie, identyfikują i starają się rozwiązywać problemy związane z planowaniem, projektowaniem, stosowaniem materiałów i technologii budowy, konserwacji, eksploatacji budynków.

Warsztaty poprowadzi grudziądzki architekt pan Marek Grosz – przewodniczący Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Zapraszamy uczniów klas technicznych do udziału w programie edukacyjnym.

Działania koordynują: Iwona Gagat i Katarzyna Snuszka

FINAŁ CENTRALNY TURNIEJU "ZŁOTA KIELNIA"

 

 

FINAŁ CENTRALNY XLIX EDYCJI TURNIEJU BUDOWLANEGO „ZŁOTA KIELNIA”


W dniach 4 - 7 lutego 2020 r. w Poznaniu w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa „Budma” odbył się Finał Centralny Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Do rywalizacji stanęło 30 najlepszych uczniów z całej Polski. Naszą szkołę reprezentowali Paweł Laskowski i Adam Sołtysik z klasy IIIa BS w kwalifikacji B.06 - Wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich, którzy zajęli piąte i szóste miejsce oraz uzyskali tytuły finalistów.

 

Od uczestników finału wymaga się dużej wiedzy umiejętności praktycznych, znajomości zasad organizacji pracy, bhp i zdecydowanej odporności na stres. Finaliści otrzymali cenne nagrody od sponsora a ponadto tytuł finalisty uprawnia do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

 

W wolnym czasie uczniowie mogli zwiedzić wystawy targów budownictwa oraz przekonać się o słuszności wyboru zawodu budowlanego.

 

 

 

Targi BUDMA to wydarzenie skupiające całą branżę budowlaną. To czas premier rynkowych, nowości technologicznych, zdobywania nowych kontaktów biznesowych i kontraktów warunkujących rozwój.

 

 

Gratulujemy!

Jesteście w gronie najlepszych w swoim zawodzie w Polsce!

 

Przewodnicząca Komitetu Szkolnego „Złota Kielnia”: Katarzyna Snuszka


 

 

30 stycznia 2020 roku odeszła od nas Nasza Koleżanka, Przyjaciółka URSZULA ZACHARSKA, nauczyciel przedmiotów artystycznych. Przez długie lata uczyła młodzież jak patrzyć na świat z perspektywy, jak wydobyć przestrzeń i kolor. Poprzez pracę, jaką włożyła w wykształcenie młodzieży Liceum Sztuk Plastycznych pozostanie w naszej pamięci.

 

 

Dyrekcja, grono pedagogiczne, społeczność uczniowska, pracownicy administracji i obsługi.

 

 


PODZIĘKOWANIA

 

PODZIĘKOWANIA DLA PANI DYREKTOR SYLWII DOMBEK

 

 


IMPREZA "EKOTONA"

 

15 LOKALNA IMPREZA NA ORIENTACJĘ "EKOTONA"


25 stycznia 2020 roku odbyła się 15 Lokalna Impreza na Orientację "EKOTONA" (jednocześnie była to pierwsza runda Pucharu Grudziądza 2020 w Turystycznych Marszach na Orientację). Nasza szkoła była reprezentowana przez dwuosobową drużynę w składzie Róża Licznerska z klasy II LP oraz Krystian Woźniak z klasy IIaT4. W silnej stawce zawodników zajęli 4 miejsce na trasie TU (średniozaawansowani) oraz uzyskali 24 na 30 możliwych do uzyskania punkty do Pucharu Grudziądza (kategoria wiekowa TJ - juniorzy). Gratulujemy! Baza imprezy mieściła się na grudziądzkiej Marinie, a trasa wiodła przez uliczki Grudziądza, jego mało odwiedzane zaułki oraz nadwiślańskie błonia.

Opiekun Krzysztof Furso.

STUDNIÓWKA

 

STUDNIÓWKA’2020

Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych odbył się w sali balowej hotelu Rudnik. Studniówkę otworzyła dyrektor szkoły pani Sylwia Dombek. Młodzież odtańczyła poloneza i wzniosła toast za powodzenie na egzaminie maturalnym oraz za udaną zabawę. Na zakończenie części oficjalnej uczniowie klasy IVaT4 i IVbT4 zaprezentowali krótkie programy artystyczne, a klasa IV LP przedstawiła film gangsterski według własnego scenariusza.

A później była już tylko zabawa do białego rana…  i wspaniały tort... Na balu bawiły się trzy klasy maturalne.

 

SPOTKANIE Z PANEM WIESŁAWEM HAWEŁKO - WIZO

 

GRUDZIĄDZ… MOJA MAŁA OJCZYZNA

SPOTKANIE Z PANEM WIESŁAWEM HAWEŁKO – WIZO

DLA UPAMIĘTNIENIA 100. ROCZNICY POWROTU GRUDZIĄDZA DO MACIERZY

 

23 stycznia gościliśmy w Naszej Szkole - grudziądzkiego poetę, pisarza i fascynata historią miasta - pana Wiesława Hawełko – Wizo. Gość przybliżył zaproszonej młodzieży drogę Grudziądza – naszej małej Ojczyzny do odzyskania pełnej niepodległości. Opowiedział o najważniejszych dla miasta postaciach z tego okresu: Józefie Włodku, Wiktorze Kulerskim, generale Józefie Hallerze, generale Stanisławie Pruszyńskim i oczywiście o marszałku Józefie Piłsudskim. W swej opowieści, pan Hawełko nawiązał również do czasów PRL – u i współczesności.

Gościa powitał wicedyrektor pan Krzysztof Badźmierowski. Krystian Woźniak przedstawił krótki rys historyczny i kalendarium 147 lat niewoli Grudziądza. Natomiast Wiktoria Kasprzycka na tle muzyki Fryderyka Chopina zaprezentowała zebranym hymn Grudziądza zatytułowany „Nasz Gród”. Utwór powstał we wrześniu 1937 roku. Jego autorką jest Eleonora Jorkasch – Koch. W trakcie spotkania była także okazja do pośpiewania. Chętni uczniowie wraz z Wiktorią śpiewali piosenki „Hej, hej ułani” oraz „Ten kraj” autorstwa Jana Pietrzaka.

 

Uroczystość dla upamiętnienia 100. rocznicy powrotu Grudziądza do Macierzy zorganizowały: pani Kamilla Dulkowska, pani Anna Lewicka, pani Sylwia Press i pani Katarzyna Wierzbowska.

 

 

W aranżacji wnętrza wykorzystano gadżety militarne i meble nawiązujące do epoki, wykorzystano książki o Grudziądzu dostępne w bibliotece szkolnej a także prace uczniów i nauczycieli Liceum Sztuk Plastycznych, które udostępniły: pani Wioletta Dolewska i pani Iwona Liegmann.

 

 

 

 

Naszemu zacnemu Gościowi serdecznie dziękujemy za wspaniałą lekcję patriotyzmu

i historii oraz za poświęcony czas!!!

 

 

 

 

"BŁĘKITNY PRZEMARSZ"

 

BŁĘKITNY PRZEMARSZ

W czwartek, 23 stycznia 2020 roku, z okazji 100. rocznicy powrotu miasta Grudziądza do Macierzy, uczestniczyliśmy w “Błękitnym przemarszu”. Trasa prowadziła: od budynku Starostwa na ulicy Małomłyńskiej, Plantami do ulicy Małogroblowej, którą grupy rekonstrukcyjne Hallerczyków, rekonstruktorzy Hallera i Włodka, Orkiestra Wojskowa z Torunia, Wojskowa Asysta Honorowa, poczty sztandarowe, strzelcy, zaproszeni goście, władze miasta oraz uczniowie szkół (z udziałem uczniów LSP pod opieką pani Małgorzaty Mikołajko) i mieszkańcy Grudziądza przeszli do Rynku mijając pomnik Józefa Piłsudskiego. Uroczystość wieńczyła inscenizacja historyczna oraz uroczystość patriotyczna z ceremoniałem wojskowym.


 

 


 

 

 


 

 

 

 


UWAGA OLIMPIADA!!!

 

UWAGA !!!

 

OLIMPIADA BUDOWLANA MWSLIT WE WROCŁAWIU


Organizatorem VII edycji Olimpiady Budowlanej MWSLiT jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWSLiT).

Olimpiada odbywa się raz w trakcie roku szkolnego 2019/2020.

 

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju, zainteresowanych branżą budowlaną.

Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, a także wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów.

Olimpiada jest przeprowadzana na przygotowanej przez Organizatora platformie konkursowej: www.olimpiadabudowlana.mwsl.eu

Olimpiada składa się z trzech, następujących po sobie etapów:

• I etap - wirtualny, odbywający się na platformie konkursowej,

• II etap - wirtualny, odbywający się na platformie konkursowej,

• III etap finałowy - odbywający się w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu.

Etapy Olimpiady odbywają się w następujących, nieprzekraczalnych ramach czasowych:

• I etap: 12.11.2019 r. – 16.02.2020 r.

• II etap: 25.02.2020 r. – 22.03.2020 r.

• III etap: 03.04.2020 r.

• Uroczyste wręczenie nagród: 03.04.2020 r.

Patronat nad VII edycją Olimpiady Budowlanej objęły następujące firmy:

o Budimex S.A.

o KUBALA Sp. z o.o.

Zapraszamy do udziału w olimpiadzie!

Szkolny koordynator doradztwa zawodowego: Katarzyna Snuszka

UWAGA KONKURS!!!

 

UWAGA KONKURS!!!

Izba Arcitektów RP oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich organizuje ogólnopolski konkurs

 

EKO - POMYSŁ, EKO - PRZESTRZEŃ, EKO - JA

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu pomysłu pro-ekologicznego dotyczącego rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. Co zrobić, żeby nasza codzienność była bardziej eko? Pomysł może dotyczyć zachęcenia użytkowników do wyboru transportu publicznego, do ruchu pieszego, do segregowania odpadów, do zredukowania użycia plastiku, może być sposobem na pozyskanie i wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł, na wykorzystanie zieleni w mieście….

Zdajemy się na waszą wyobraźnię i pomysły, nawet te najbardziej abstrakcyjne :)

FORMA PRACY:

• Praca konkursowa ma być wykonana w formie planszy formatu 50x70, technika dowolna.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE:

• uczniowie szkół podstawowych (kategoria wiekowa 12-15 lat)

• uczniowie szkół średnich (kategoria wiekowa 15-19 lat)

PULA NAGRÓD:

• 19.000 zł

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:

Prace można nadsyłać do dnia 19 maja 2020 r. do godz. 16:00, a ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali, połączonej z prezentacją nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych.

Szczegółowe informację znajdują się na stronie www.warsztatarchitekta.pl/archischolar/

Proszę zgłaszać swój udział u p. Iwony Gagat

WYSTAWA PLENEROWA W GRUDZIĄDZU

 

WYSTAWA PLENEROWA NA ULICY SPICHRZOWEJ


21 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy plenerowej na ulicy Spichrzowej. Wydarzenie towarzyszyło obchodom 100. Rocznicy Powrotu Regionu Grudziądzkiego w Granice Rzeczypospolitej.

Wystawa plenerowa „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920” jest wydarzeniem wpisującym się w harmonogram obchodów 100. Rocznicy Powrotu Regionu Grudziądzkiego w Granice Rzeczypospolitej. 21 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie ekspozycji z Instytutu Pamięci Narodowej.

 

W wydarzeniu uczestniczyli prof. dr hab. Mirosław Golon z Oddziału IPN w Gdańsku, Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyta Cisewska, Dyrektor grudziądzkiego Muzeum Wioletta Pacuszka, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz uczniowie pobliskich szkół, w tym uczniowie klasy I LSP pod opieką pani Kamilli Dulkowskiej.

 

Wystawa potrwa do 4 lutego.


 

XLIII RAJD PIESZY

 

RAJD PIESZY "PAMIĘCI GENERAŁA PRUSZYŃSKIEGO"

 

W sobotę, 18.01.2020 roku , odbył się XLIII Rajd Pieszy "Pamięci generała Pruszyńskiego". Trasa liczyła 10 km i prowadziła z SP21 na Osiedlu Lotnisko do fortu "Księża Góra". Naszą szkołę reprezentowali - Róża Licznerska II LP i Krystian Woźniak II aT4, którzy zajęli wraz z uczniami ZST I miejsce w konkursie okolicznościowym, będącego częścią rajdu. Gratulujemy uczestnikom!

Opiekun Krzysztof Furso.

 

II ETAP OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

 

X KUJAWSKO – POMORSKA OLIMPIADA WIEDZY

O BEZPIECZEŃSTWIE „BEZPIECZNY I PRZYJAZNY REGION”

 

Blisko tysiąc osób z całego województwa stanęło w szranki jubileuszowej, dziesiątej edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. W Grudziądzu do pierwszego etapu ostatecznie przystąpiło 59 uczniów z sześciu szkół.

Pięcioro z nich uzyskało awans do drugiego etapu. Są to: Alicja Tomaszewska (II Liceum Ogólnokształcące), Magdalena Czeladka i Dominik Deja (oboje III Liceum Ogólnokształcące), Oliwia Jakusz (IV Liceum Ogólnokształcące) oraz Mateusz Biernacki (Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych - klasa IIaT4). Cała piątka uzyskała 15 punktów, które wystarczyły, by znaleźć się w gronie zakwalifikowanych szczęśliwców. Zaszczyt ten spotkał 96 uczniów.

Drugi etap zaplanowano na 15 stycznia. Odbędzie się on w siedzibie toruńskiej Wyższej Szkoły Bankowej.

 

OLIMPIJCZYCY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA MIERZYLI SIĘ Z TESTEM

 

15 stycznia 2020 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu odbył się II etap Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region”. Jej współorganizatorem jest między innymi Straż Miejska w Grudziądzu.

Do testu przystąpiło 96 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całego województwa. To najlepsi z I etapu. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli grudziądzkich szkół. Najlepsza piętnastka uzyska awans do finałowego, trzeciego etapu Olimpiady, który w kwietniu odbędzie się w Toruniu. Zwycięzca olimpiady otrzyma indeks upoważniający go do podjęcia nauki na dowolnym przez siebie wybranym kierunku studiów licencjackich w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu lub Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, natomiast na wszystkich uczestników finalistów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, takie jak: laptopy, tablety czy aparaty fotograficzne.


Wiadomość z ostatniej chwili:

Mateusz zakwalifikował się do trzeciego etapu Olimpiady, który odbędzie się 3 kwietnia 2020 roku w siedzibie WSB w Toruniu.

 

Gratulujemy i mocno trzymamy kciuki za wygraną!!!


ZŁOTA KIELNIA

 

UCZNIOWIE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

W FINALE XLIX EDYCJI TURNIEJU ZŁOTA KIELNIA


11 stycznia 2020 roku okazał się szczęśliwym dniem budowlańców. Tego dnia odbyły się eliminacje okręgowe XLIX edycji Turnieju Złota Kielnia. Grudziądzką budowlankę reprezentowało 8 uczniów klas trzecich Branżowej Szkoły I stopnia. Do finału centralnego zakwalifikowało się dwóch uczniów w zawodzie monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – kwalifikacja B.06 – wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich. Są to następujące osoby:

1. Paweł Laskowski -  klasa III a BS

2. Adam Sołtysik - klasa IIIa BS

Finał centralny odbędzie się w dniach 4 – 7 lutego 2020 roku w ramach Targów Budownictwa „BUDMA 2020” w Poznaniu.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Przewodnicząca Komitetu Szkolnego Turnieju Budowlanego: Katarzyna Snuszka

DZIEŃ Z ŻYCIA FRYZJERA...

 

NASZE METAMORFOZY… CZYLI DZIEŃ Z ŻYCIA FRYZJERA...

PROJEKT EDUKACYJNY

W okresie od listopada do grudnia 2019 roku, uczennice Technikum Usług Fryzjerskich (klasa IbT4, IbT5, IIbT4 i IIIbT4), realizowały projekt edukacyjny pod hasłem „Nasze metamorfozy… czyli dzień z życia fryzjera”. Inspiracje czerpały m.in. z literatury zakupionej do biblioteki szkolnej w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA.

Koordynatorem projektu jest pani Katarzyna Wierzbowska.

Oto efekty…


OGŁOSZENIE!!!

 

Nabór na stanowisko animatora sportu

„Moje boisko ORLIK”


W wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko animatora lub dwóch animatorów sportu „Moje boisko ORLIK” złożono dwie oferty spełniające wymagania formalne.

Trzyosobowa komisja powołana przez Dyrektora Szkoły po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych wybrała następujących kandydatów, spełniających kryteria zawarte w ogłoszeniu na stanowisko animatora sportu „Moje boisko ORLIK”:

1. Łukasz Betker

2. Piotra Cieśla

Panowie posiadają certyfikaty ukończenia kursu dla animatorów sportu i rekreacji. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się dużą wiedzą z zakresu zadań przypisanych do stanowiska animatora sportu. Dotychczasowe doświadczenie w pracy jest gwarancją prawidłowego wykonywania powierzonych zadań animatora sportu.

 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, cierpliwości i wytrwałości

w Nowym 2020 Roku

Dyrekcji, pracownikom i uczniom

życzy Roman Aniszewski –

emerytowany nauczyciel  Liceum Sztuk Plastycznych

 

Głębokiego i radosnego przeżywania

Tajemnicy Bożego Narodzenia

we wspólnocie z najbliższymi, rodziną, przyjaciółmi, znajomymi

oraz odrodzenia i umocnienia w sercach Wiary, Nadziei, Miłości, które pozwolą

z odwagą wkroczyć w rzeczywistość zdarzeń i wyzwań Nadchodzącego 2020 Roku

 

 

życzą

Dyrekcja,

Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych

im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu

#Razem na Święta

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu w ramach akcji #Razem na Święta zorganizowali zbiórkę materiałów papierniczych dla Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu.


 

Świąt białych, pachnących choinką,

skrzypiących śniegiem pod butami,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

pełnych niespodziewanych prezentów.

Świąt dających radość i odpoczynek,

oraz nadzieję na Nowy Rok,

żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.

 


 

LEKCJA OTWARTA

 

LEKCJA OTWARTA W LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

18 grudnia 2019 roku odbyła się lekcja otwarta z języka angielskiego i fotografii.

Temat lekcji: "Expressing feeling Thtrough Photography".

 

Podczas lekcji swoje umiejętności wypowiedzi z dziedziny fotografii prezentowały uczennice grupy rozszerzonej klasy I Liceum Sztuk Plastycznych.


Organizatorami były: Nataliya Solchanyk i Małgorzata Mikołajko.

AKCJA CHARYTATYWNA

 

AKCJA CHARYTATYWNA DLA PANA ROBERTA

 

 

18 grudnia 2019 r. uczennice Technikum Usług Fryzjerskich, wraz z nauczycielem praktycznej nauki zawodu - panią mgr Katarzyną Wierzbowską, wzięły udział w akcji charytatywnej na rzecz chorego na ostrą białaczkę nauczyciela historii Roberta Rezmera. Mamy nadzieję, że Pan Robert wkrótce powróci do zdrowia.

 

 

Tekst: Katarzyna Wierzbowska

 


KONKURS WIEDZY O PRAWIE PRACY

 

KONKURS WIEDZY O PRAWIE PRACY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”


Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zgłaszać się do pani Katarzyny Snuszki sala nr 11.

Do konkursu przygotuje pani Katarzyna Snuszka.

 

"KULTURA BEZPIECZEŃSTWA" PODSUMOWANIE PROGRAMU

 

FINAŁ PROGRAMU "KULTURA BEZPIECZEŃSTWA"


20 listopada 2019 roku, podczas gali w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste seminarium, w którym podsumowano kolejną edycję programu „Kultura Bezpieczeństwa”. Celem programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podnoszenie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy wśród młodzieży szkolnej.

Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w programie uczestniczy od 2013 roku.

Certyfikatami Państwowej Inspekcji pracy zostali wyróżnieni następujący nauczyciele: pani Joanna Dołżyc, pani Kamilla Dulkowska, pani Iwona Gagat, pani Katarzyna Snuszka, pani Nataliya Solchanyk.

 

Gratulujemy!!!


Koordynator programu: Katarzyna Snuszka

SUKCES UCZNIÓW LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

LAUREACI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO


Wśród 48 nagrodzonych i wyróżnionych finalistów XII Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego "Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii" znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

- Magdalena Małkowska - III LP(wyróżnienie w kategorii wiekowej),

- Katarzyna Lem - III LP (udział w wystawie pokonkursowej)

- i Paweł Burkiewicz - I LP (wyróżnienie w kategorii wiekowej).


Laureatom gratulujemy!


Wyróżnione prace są prezentowane na wystawie pokonkursowej w Dzielnicowym Domu Kultury "Bronowice" przy ulicy Krańcowej 106 w Lublinie do 30 stycznia 2020 roku.

 

Tekst: Małgorzata Mikołajko

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA Z BYDGOSZCZY W ZSBIP


 

Spotkania z przedstawicielami WSB z Bydgoszczy


W czwartek 12 grudnia z klasami maturalnymi spotkały się przedstawicielki Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Na własnym, żywym przykładzie pokazały naszej młodzieży, że można łączyć naukę z pracą i życiem osobistym. Podczas spotkania przedstawiły szeroką ofertę edukacyjną uczelni, a także przeprowadziły warsztaty na wybrany przez młodzież temat: „Jak wzmacniać kreatywność” lub „Rozmowa rekrutacyjna”. Zwłaszcza zajęcia dotyczące kreatywności pokazały, ze nasza młodzież ma bardzo szerokie horyzonty i potrafi myśleć kreatywnie i bardzo twórczo. Uczniowie aktywnie uczestniczyli i chętnie włączali się w proponowane ćwiczenia.

 

Spotkania zorganizowała pedagog Sylwia Preuss


 


#komorkomania#

W ZSBIP

 

REJESTRACJA DAWCÓW SZPIKU W ZSBiP

10 grudnia w naszej szkole odbyła się akcja rejestracji dawców szpiku #komorkomania#. Wydarzenie zostało zorganizowane, aby pomóc w znalezieniu potencjalnego dawcy szpiku dla pana Roberta – nauczyciela historii. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy!!!

Akcję koordynowały: pani Joanna Krawczak i pani Sylwia Preuss

RAJD PIESZY - ZAKOŃCZENIE SEZONU 2019

 

RAJD PIESZY

W minioną sobotę, 7.12.2019 roku, odbył się Rajd Pieszy kończący sezon turystyczny 2019. Naszą szkołę reprezentowali Róża Licznerska, klasa 2LP oraz Krystian Woźniak, klasa 2aT4. Pomimo paskudnej, zimnej pogody pokonaliśmy wraz z innymi uczestnikami rajdu, w dobrych humorach, 5,5 kilometrową trasę wiodącą w wzdłuż Wisły i zahaczającą o Stare Miasto, gdzie na Rynku zatrzymaliśmy się na 15 minut. Na zakończenie czekała na nas grochówka i gorąca herbata. Nasza szkoła otrzymała Puchar za czynny udział w Rajdach Pieszych. Niedługo na tablicy turystycznej na parterze naszej szkoły pojawią się zdjęcia z imprezy. Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w imprezach turystycznych 2020. Zestawienie imprez zostanie wywieszone na tablicy.

Tekst: Krzysztof Furso.

"ZŁOTA KIELNIA"

 

 

XLIX EDYCJA TURNIEJU BUDOWLANEGO

„ZŁOTA KIELNIA”


 

 

Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w XLIX EDYCJI TURNIEJU BUDOWLANEGO „ZŁOTA KIELNIA” będą reprezentować uczniowie klas branżowych I stopnia w następujących kwalifikacjach:

 

 

 

Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie (712905)

wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich:

1. Paweł Laskowski kl. IIIa BS

2. Adam Sołtysik kl. IIIa BS

3. Rezerwowy: Patryk Nowakowski kl IIIa BS

wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych:

1. Szymon Krakowski kl. IIIa BS

2. Mateusz Krzanowski kl. IIIa BS

3. Rezerwowy: Miłosz Makowski kl. IIIa BS

montaż systemów suchej zabudowy:

1. Zafarbek Saiibzhanov kl. IIIa BS

2. Jarosław Udziński kl. IIIa BS

3. R. Paweł Maron kl. IIb BS

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:

1. Michał Bonkowski kl. IIIb BS

2. Marcin Pawlik kl. IIIb BS

3. Rezerwowy: Mateusz Klimczak kl. IIIb BS

Życzymy powodzenia!!!

Przewodnicząca Komitetu Szkolnego Turnieju Budowlanego / Katarzyna Snuszka

 

 

PROGRAM "KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI"

 

UCZNIOWIE BUDOWLANKI W PROGRAMIE

„KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI”

 

Wybrani uczniowie z klasy IIIaT i IVaT uczestniczyli w programie edukacyjnym "KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI", który jest przeznaczony dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jego najważniejszym zadaniem jest budowanie świadomości społecznej i kształcenie wrażliwości młodych ludzi na jakość otoczenia z wykorzystaniem wiedzy i niektórych praktycznych umiejętnościach z zakresu architektury i urbanistyki.

Partnerami realizowanych działań jest Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz firma FAKRO.


 

Warsztaty prowadził grudziądzki architekt pan: MAREK GROSZ – przewodniczący kujawsko – pomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Działania koordynowały: Małgorzata Wieczorek, Iwona Gagat, Katarzyna Snuszka

 


 


EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

„ ODKRYJ SWÓJ TALENT” 2019


 

Podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w naszej szkole został zorganizowany konkurs zawodowy pod hasłem: Pracodawca – Absolwent – Uczeń. Zmagania uczniów oceniali przedstawiciele prężnych firm budowlanych działających na polskim rynku budowlanym: KNAUF, TIKKURILA oraz lokalny przedsiębiorca z firmy SEBOL. Ocenie podlegały umiejętności praktyczne podczas wykonania suchej zabudowy w postaci ścianki działowej z płyt gipsowo – kartonowych na profilach stalowych oraz wykonania malowania farbą emulsyjną określonej powierzchni płyty gipsowo – kartonowej.

 

Po wykonaniu zadania konkursowego przedstawiciele firm ustalili ostateczny werdykt i przyznali:

I miejsce Zafarbek Saiibzhanov z klasy IIIa BS

II miejsce Paweł Maron z klasy IIb BS

III miejsce Jarosław Udziński z klasy IIIa BS

 

 

Firmy były sponsorami cennych nagród rzeczowych.

Gratulujemy i dziękujemy.

Konkurs zorganizowały: Iwona Gagat, Katarzyna Snuszka /przedmioty zawodowe

 

 


UWAGA!!! KONKURS

 

KONKURS

Szkice Architektoniczne

 

Uruchom wyobraźnię, zaprezentuj kunszt i niezwykłe zdolności warsztatowe - przygotuj szkic techniką tradycyjną i wygraj VI edycję konkursu Szkice Architektoniczne!

 

Tegoroczny temat konkursu to:

Człowiek - Architektura - Środowisko

Prace, wykonane techniką tradycyjną, powinny uwzględniać aktualne zagadnienia dbałości o środowisko naturalne, której przejawem może być kreowanie odpowiedzialnej i funkcjonalnej architektury obiektu bądź przestrzeni. 10 nominowanych prac, ocenionych przez eksperckie Jury, awansuje do ścisłego finału. W trakcie targów BUDMA ogłoszeni zostaną zwycięzcy konkursu.

CEL KONKURSU:

• prezentacja umiejętności warsztatowych technik tradycyjnych

TECHNIKA PRACY:

• praca wykonana techniką tradycyjną (ołówkiem, rapidografem, piórem, markerem czy kredką)

• liczba kolorów: dowolna

FORMAT PRACY:

• arkusz A2, wersja wzmocniona (np. tekturą)

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:

• 18 grudnia 2019 r.

ADRES:

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Kancelaria

ul. Głogowska 10

60-734 Poznań

z dopiskiem „Konkurs Szkice Architektoniczne”.

OCENA PRACY:

• walory wizualne i estetyczne

• nowatorstwo i wrażliwość wykonanej pracy konkursowej

• artystyczna wypowiedź wysmakowana formalnie, precyzyjna i wystudiowana

• praca wykorzystująca cały zestaw właściwych rysunkowi środków wyrazu

NAGRODY:

• za zajęcie I miejsca – 3000 złotych + wycieczka o wartości 2 000 zł (voucher)

• za zajęcie II miejsca - 2000 złotych + wycieczka o wartości 1 000 zł (voucher)

• za zajęcie III miejsca – 1000 złotych

Nagroda publiczności – „Szkice architektoniczne - Nagroda Publiczności”

Dodatkowe informacje na stronie: https://www.budma.pl/pl/konkursy/szkice-architektoniczne/

Katarzyna Snuszka / koordynator doradztwa zawodowego

 

OLIMPIADA ZUS

 

OLIMPIADA ZUS – ETAP SZKOLNY

2.12.2019 roku w naszej szkole został przeprowadzony etap szkolny "Olimpiady ZUS". Uczestniczyło w nim 21 uczniów. I miejsce zajął Krystian Woźniak (II aT4), II miejsce Róża Licznerska (II LP), III miejsce Wiktoria Kasprzycka (IV aT4). 6.12.2019 roku protokół wraz testami został przesłany do placówki ZUS w Toruniu. Jeżeli Nasza szkoła zostanie zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego - to wymienione osoby będą ją w nim reprezentowały.

Tekst: Krzysztof Furso

 

IMIENINY MIKOŁAJA

KOPERNIKA

 

KWIATY I TORT POD POMNIKIEM MIKOŁAJA KOPERNIKA

 

6 grudnia o godz. 12.00 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klasy IIa T wraz z wychowawczynią uczestniczyli w uroczystości z okazji imienin wielkiego astronoma i ekonomisty. Zebranych przywitał pan S. Soberski - kierownik Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w ZST w Grudziądzu. Wśród gości była żona założyciela grudziądzkiego Planetarium, Jerzego Szwarca - pani B. Szwarc. Delegacje grudziądzkich placówek oświatowych i kulturalnych oraz miłośnicy astronomii złożyli kwiaty i znicze pod Pomnikiem Kopernika. Uroczystość uświetnił pyszny tort imieninowy, na który trzeba było czekać w długiej kolejce. Następnie nasza młodzież udała się na Jarmark św. Mikołaja, aby jeszcze przez chwilę cieszyć się świąteczną atmosferą.

Tekst: Aldona Szafryna


WYCIECZKA BRANŻOWA

 

WYCIECZKA BRANŻOWA DO BYDGOSZCZY

 

5 grudnia odbyła się wycieczka przedmiotowa dla uczennic technikum usług fryzjerskich z klasy IVbT4 z zakresu wizażu z elementami doradztwa zawodowego. Dziewczęta zwiedziły Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy i zapoznały się z ofertą edukacyjną uczelni. Pod opieką mgr kosmetologii - pani Katarzyny Wierzbowskiej, pani pedagog - Sylwii Preuss oraz pani psycholog - Joanny Chorwackiej, uczennice brały czynny udział w zajęciach praktycznych z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej. Poznały między innymi procedury zabiegowe peelingu kawitacyjnego, sonoforezy czy mikrodermabrazji. Dziewczęta miały także okazję przyglądać się zabiegom radiofrekwencji, karboksyterapii i infuzji tlenowej.

Tekst: Katarzyna Wierzbowska


WYRÓŻNIENIE DLA BUDOWLANKI

 

NASZ UCZEŃ - NASZ PRACOWNIK

W ramach projektu „ NASZ UCZEŃ – NASZ PRACOWNIK” nasza szkoła została wyróżniona nagrodą w postaci kasków i kamizelek, aby aktywnie i bezpiecznie uczestniczyć w kolejnych działaniach związanych z poznawaniem procesów technologicznych na budowach firmy Erbud SA i Warbud SA.

Dziękujemy za wyróżnienie.

W projekcie uczestniczyły: Iwona Gagat, Katarzyna Snuszka /przedmioty zawodowe.

 


STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

3 grudnia 2019 roku Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik spotkał się ze Stypendystami Prezesa Rady Ministrów w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Z naszej szkoły nagrodę stypendialną otrzymała Anna Starkowska uczennica IV klasy Liceum Sztuk Plastycznych i Krystian Woźniak uczeń klasy II Technikum. Serdecznie gratulujemy!

– Jednak „nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym” – powtórzył za Heraklitem z Efezu Marek Gralik. – Przed wami stoi zadanie by zdobytą wiedzę przekuć w mądrość. Tak pokierować swoim życiem, by tę wiedzę można było spożytkować, bowiem wszystko czego się nauczyliśmy straci sens, gdy nie będziemy mogli tej wiedzy zastosować w praktyce – dodał.

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI

 

SZKOLENIE DLA RODZICÓW KLAS PIERWSZYCH

 

28 listopada 2019 roku w szkole odbyło się spotkanie z rodzicami, podczas którego pani pedagog - Sylwia Preuss i pani psycholog - Joanna Chorwacka, przeprowadziły szkolenie dla rodziców. Poruszano tematy takie jak: stres w wieku dojrzewania i sposoby radzenia sobie z nim, trudne, codzienne sytuacje i wyzwania związane z wiekiem. Rodzice aktywnie uczestniczyli w rozmowie i ćwiczeniach. Bardzo dobrze odebrali taką formę spotkania i omówienia wyzwań rodzicielskich.

 

 

Tekst: Joanna Chorwacka

 

OGŁOSZENIE!!!

 

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu ogłasza nabór na stanowisko:

Animator lub 2 animatorów boisk wielofunkcyjnych wybudowanych w ramach programu

„Moje boisko ORLIK” przy ul. Czarnieckiego


WARUNKI PRACY:

1. Praca w terminie od 13.01.2020 do 31.12.2020 w ilości 80 godz. miesięcznie w przypadku 1 animatora lub 40 godz. w przypadku wyboru 2 animatorów.

2. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie.

3. Liczba godzin oraz godziny pracy mogą ulec zmianie w zależności od dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu.

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

4. Wykształcenie pedagogiczne lub posiadanie stopnia trenera lub instruktora sportu w dowolnej dziedzinie sportowej lub kursu dla animatora sportu i rekreacji.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

5. Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla różnych grup społecznych w godzinach otwarcia ORLIKA, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

6. Organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych dla różnych grup społecznych ( w tym dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, dorosłych, seniorów oraz rodzin).

7. Monitorowanie prowadzonych zajęć.

8. Umieszczanie aktualnego harmonogramu zajęć na tablicy ogłoszeń umiejscowionej na ORLIKU.

9. Nadzór nad mieniem szkoły i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń do dyrektora szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:

10. Podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922)”.

11. Kopia dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe.

12. Program działań sportowo – rekreacyjnych adresowanych do grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc animatorem.

PROCEDURA KONKURSOWA:

Postępowanie składa się z dwóch etapów:

13. analiza założonej dokumentacji

14. rozmowa kwalifikacyjna

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozmowę kwalifikacyjną.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór – animator boiska ORLIK” w terminie do 8 stycznia 2020 roku do godz.10:00.

Dyrektor ZSBiP

mgr inż. Sylwia Dombek

SZKOLENIE BHP W RAMACH AKADEMII HORUSA

 

Szkolenie BHP w ramach Akademii HORUSA

25 listopada 2019 roku odbyło się szkolenie dotyczące BHP przy pracy na wysokości. Pierwsza część szkolenia stanowiła multimedialną prezentację, podczas której uczniowie poznali sprzęt ,zabezpieczenia oraz zagrożenia podczas prac na wysokościach. Specjaliści z zakresu BHP Pani: Justyna Gdaniec i Pan: Łukasz Wilk uświadomili młodzież w jaki sposób należy dobierać i stosować sprzęt ochronny. Druga część szkolenia dotyczyła testowania rozwiązań technologicznych 3M. Uczniowie mieli możliwość prawidłowego zakładania szelek bezpieczeństwa z kamizelkami, ,amortyzatorów, linek kotwiczących oraz hełmów ochronnych.

Dziękujemy Firmie HORUS za dobrą lekcję z zakresu BHP.

Szkolenie zorganizowały: Katarzyna Snuszka, Iwona Gagat.

 

XII JESIENNE MANEWRY EKOTONA

 

XII JESIENNE MANEWRY EKOTONA

W TURYSTYCZNYCH MARSZACH NA ORIENTACJĘ

 

W minioną sobotę, 23 listopada 2019 roku w Mniszku odbyły się XII Jesienne Manewry Ekotona w Turystycznych Marszach na Orientację. Naszą szkołę reprezentował Krystian Woźniak, uczeń klasy II aT4. W silnej stawce zawodników zajął piąte miejsce na trasie TU (średnio zaawansowani) w kategorii wiekowej juniorów.

Opiekun Krzysztof Furso

 

Budowlanka w Europejskim Tygodniu Umiejętności


Pierwsze kroki na budowie z firmą ERBUD

 

KONKURS DOBRYCH PRAKTYK

 

KONKURS DOBRYCH PRAKTYK

W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W SZKOŁACH ZAWODOWYCH

IV EDYCJA


Trwa IV edycja konkursu „Szkoła zawodowa Najwyższej Jakości”, którego organizatorem jest Fundacja Fundusz Współpracy, a współorganizatorem Partnerstwo Na Rzecz Wsparcia Osób Młodych. Nasza szkoła zgłosiła się do rywalizacji z tematem:

„SZKOLENIA DLA UCZNIÓW PROWADZONE PRZEZ PRACODAWCÓW”.

Celem konkursu jest promowanie przykładów dobrych praktyk, które zapewniają jakość kształcenia w szkołach zawodowych. Dobra praktyka w myśl regulaminu konkursu to: „sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawiona na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”.

Osoby realizujące praktykę: Iwona Gagat, Katarzyna Snuszka/ przedmioty zawodowe

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

„DZIELENIE SIĘ DOBRYMI PRAKTYKAMI”

 

Wydział Innowacji i Rozwoju ORE zaprosił szkoły do dzielenia się dobrymi praktykami z zakresu działalności innowacyjnej szkół i placówek oświatowych. Aktualne przepisy prawa traktują działalność innowacyjną jako integralny element pracy każdej szkoły.

Nauczyciele ZSBiP poszukują nowych metod i form pracy przy współudziale pracodawców i absolwentów, działających w branży budowlanej.

Innowacja pt. Uczeń – Absolwent – Pracodawca została zgłoszona przez szkołę, jako dobra praktyka realizowana po 1 września 2017 r., czyli po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących realizacji innowacji w szkołach i placówkach.

Nasze działania zostaną upowszechnione na stronie internetowej ORE.

Autorzy innowacji pedagogicznej: Iwona Gagat, Katarzyna Snuszka/ przedmioty zawodowe

SUKCES UCZENNIC  LSP W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PLAKAT O TEMATYCE ZWIĄZANEJ

Z OCHRONĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


Miło nam poinformować, że uczennica Klaudia Lorbietzka z III LP zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej. Uczennice z II LP Aniela Walczak, Anita Wiśniewska i Katarzyna Kobalska zajęły III miejsce w tym samym konkursie, ale w kategorii film. Organizatorem XVII edycji Konkursu jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Tekst: Wioletta Dolewska

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

 

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

 

W środę, 13 listopada, odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania w językach obcych, któremu przyświecało motto Krzysztofa Gonciarza „Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem”. Uczestnicy konkursu, uczniowie Technikum i Liceum Sztuk Plastycznych, zaprezentowali nam teksty wierszy, prozy i piosenek w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Pod uwagę były brane cztery kryteria: płynność czytania, wymowa, poprawność i intonacja. Organizatorką konkursu Pięknego Czytania była pani Natalyia Solchanyk. W jury konkursowym zasiadły:

- pani Aldona Szafryna – język niemiecki;

- pani Anna Walczak – język angielski;

- pani Kamilla Dulkowska – biblioteka.

Jury wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach:

- w kategorii „język angielski” bezkonkurencyjna była Daria Guz z klasy I LSP;

- w kategorii „język niemiecki” zwyciężył duet: Charlotta Lendzion z klasy IIa T4

i Anna Samojeden z klasy IIb T4;

- w kategorii „język rosyjski” piękny utwór zaprezentował nam Muraz Khudoev z klasy IIa T4.

 

 

Komisja konkursowa przyznała także wyróżnienie w kategorii „język angielski” uczniowi klasy Ia T5 – Kacprowi Kniterowi.

 

 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy!!!

 

 

 

"SZTUKA WYBORU"


GALA LAUREATÓW KONKURSU FILMOWEGO VIII EDYCJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNEGO PH."SZTUKA WYBORU"


Uczennice Klasy 1 LSP: Marta Przeperska i Sandra Elwertowska, zostały wyróżnione w Konkursie Profilaktycznym pt.: "Sztuka Wyboru". Wręczenie statuetki odbyło się podczas Gali Laureatów Konkursu w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki OD NOWA w Toruniu. Podczas uroczystości mieliśmy możliwość spotkania wybitnych osobistości ze świata sztuki filmowej, do których należą: montażystka filmowa Carol Littleton (ET), Laureat Złotej Palmy w Cannes - John Bailey (Lepiej być nie może), Neil Corbould - wybitny twórca efektów specjalnych (Helikopter w ogniu), Cesar Charlone (Miasto ślepców) oraz Lawrence Sher (amerykański autor zdjęć filmowych, reżyser i producent filmowy) znany z takich produkcji jak: Kac Vegas, Godzilla II. Król potworów czy Joker.

Tekst: Małgorzata Mikołajko

RAJD NIEPODLEGŁOŚCI


RAJD NIEPODLEGŁOŚCI

9 listopada 2019 roku nasza szkoła brała udział w Rajdzie Niepodległości organizowanym przez SP 12. Trasa przebiegała od pętli tramwajowej w Tarpnie do cmentarza wojskowego w okolicach Cytadeli, a następnie nad Wisłą do pomnika Flisaka i przez Plac 23 Stycznia (przystanki tematyczne przy pomnikach i zabytkach) do szkoły SP 12. W czasie Rajdu odbył się tematyczny konkurs, w którym uczniowie szkoły zajęli trzecie miejsce. Rajd zakończył się drobnym poczęstunkiem.

Tekst: Krzysztof Furso

ŚPIEWAMY HYMN DLA NIEPODLEGŁEJ

 

ŚPIEWAMY HYMN Z OKAZJI 101 .ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


W piątek, 8 listopada 2019 roku, społeczność uczniowska i nauczyciele ZSBiP uczestniczyli w uroczystości przygotowanej z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę podczas, której punktualnie o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu narodowego.


KONKURS ALTERNATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

KONKURS ALTERNATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2019


7 listopada 2019 roku odbył się w naszej szkole konkurs "Alternatywna przedsiębiorczość 2019" (konkurs odbył się w ramach "Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery"). Brało w nim udział 27 uczniów z klas IV aT4, IV bT4, II aT4 oraz II LP.

I miejsce zajęła Róża Licznerska z klasy II LP,

II zajęli: Krystian Woźniak z klasy II aT4 oraz Karolina Szczepańska z klasy II LP,

III miejsce zajęła Klaudia Filiżanowska z klasy IV bT4.

 


Nagrody i pamiątkowe dyplomy zostaną wręczone uczestnikom w najbliższym tygodniu.

Organizator konkursu - Krzysztof Furso.

"UPOLUJ SWOJĄ KSIĄŻKĘ" - AKCJA CZYTELNICZA

PROGRAM

UPOLUJ SWOJĄ KSIĄŻKĘ

W RAMACH AKCJI Czytaj PL

POD PATRONATEM INSTYTUTU KSIĄŻKI I MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ


Do 30 listopada potrwa trzecia edycja projektu „Upoluj swoją książkę”, dzięki któremu uczniowie szkół średnich na terenie całego kraju będą mogli zupełnie za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e-booków i audiobooków. Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych został zgłoszony i zakwalifikowany do programu. W ramach projektu otrzymaliśmy trzy specjalne plakaty z okładkami 12 książkowych bestsellerów i kodem QR. Wystarczy pobrać na smartfona lub inne urządzenie darmową aplikację Woblink.com i zeskanować kod z plakatu, aby otrzymać na miesiąc darmowy dostęp do książek w formie e-booka i audiobooka. Akcja jest organizowana z inicjatywy Instytutu Książki wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz platformą e-bookową Woblink.com. Instytut Książki zamierza wnieść do dotychczasowych form działania nową jakość i nowe pomysły. Mają one na celu popularyzację czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów, zachęcając ich do obcowania z literaturą w atrakcyjny dla nich sposób. Projekt „Upoluj swoją książkę” oprócz wykorzystania nowych technologii w promocji czytelnictwa ma za zadanie popularyzację różnych form książki elektronicznej (e-booki, audiobooki), kreowanie mody na czytanie wśród młodzieży przez wykorzystanie narzędzi, kanałów komunikacji i języka bliskich nastolatkom oraz ukazanie czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

Plakaty z kodem do pobrania oraz tytułami książek znajdują się przy szatni, na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie oraz w gablocie biblioteki szkolnej na parterze.

Książki zaproponowane w ramach programu dostępne są również w bibliotece szkolnej.

Zapraszam wszystkich chętnych do polowania na swoją książkę i życzę przyjemności podczas czytania.

Koordynatorem akcji w ZSBiP jest pani Kamilla Dulkowska


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY - PODSUMOWANIE KONKURSÓW


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

PODSUMOWANIE SZKOLNEGO KONKURSU

„BUDOWNICTWO – MOJA PASJA”

ORAZ

„ GRUDZIĄDZ W OBIEKTYWIE”29 października 2019 odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom. Do konkursu na plakat, film, zdjęcie przystąpili uczniowie klas Branżowych I stopnia , Technicznych oraz Liceum Plastycznego.

Wszystkie plakaty zostały wyeksponowane w sali nr 56 w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

 

 

Oceny wszystkich osób biorących udział w konkursie dokonała Komisja w składzie:

przedstawiciel firmy Erbud/ przewodniczący jury - pani Ewelina Bączek

pan Mariusz Nasieniewski / fotograf

kierownik zajęć praktycznych - pani Małgorzata Wieczorek

 • nauczyciel przedmiotów zawodowych - pani Iwona Gagat

pedagog szkolny - pani Sylwia Preuss


Kategoria - plakat:

I. Miejsce - Michał Broda, Krystian Woźniak kl. II aT4

„Wirtualny spacer po szkole”- film

II. Miejsce - Agata Cybula, Nicola Dejko, kl. II aT4

„ Budownictwo to sztuka”

III. Miejsce - Piotr Bernady kl. Id BS

„ Czas na nowe technologie”

IV. Wyróżnienie zdobył: Kamil Simson kl. III aT4

„ Pierwsze kroki na budowie”- film
Kategoria – fotografia:

I. Miejsce - Dominika Iwicka kl. IV LP

II. Miejsce - Marta Żuchowska kl. III LP

III. Miejsce - Kamila Szymańska kl. IIIb BS

IV. Wyróżnienie - Oliwia Tracka kl. I LSP

Nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu wręczyła Pani Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych pani Sylwia Dombek.

Składamy serdeczne podziękowania młodzieży za udział w konkursie.

Konkurs zorganizowały: Iwona Gagat, Katarzyna Snuszka/przedmioty zawodowe


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 

PRACA – MOJĄ PASJĄ


28 października 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z psychologiem, coachem i doradcą zawodowym, panią Joanną Chorwacką. Pani psycholog opowiedziała młodzieży o swojej pasji, jaką jest praca i o projektach, które do tej pory zrealizowała. Największym jej sukcesem jest napisanie i wydanie książki - dziennika motywacyjnego: Projekt: mój sukces, którą napisała w trudnym momencie swojego życia. Teraz, pani Joanna wspiera młodych ludzi, aby nigdy nie tracili nadziei i wierzyli w swoje umiejętności.KONKURS ZUS


OGÓLNOPOLSKI KONKURS ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

2 grudnia 2019 roku odbędzie się etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nasza szkoła bierze w nim udział po raz drugi. Zgłosiło się do niego 30 osób (o połowę więcej niż w roku ubiegłym). W nadchodzącym tygodniu zostaną przekazane uczestnikom materiały do nauki przesłane do szkoły przez organizatora konkursu.

Koordynator szkolny konkursu Krzysztof Furso.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

MÓJ WYMARZONY ZAWÓD

– SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI ORIENTACJA ZAWODOWA


24 i 25 października 2019 roku w ramach doradztwa zawodowego gościliśmy w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych klasę Va Szkoły Podstawowej nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu. Podczas warsztatów dzieci zapoznały się z wieloma tajemnicami malowania, nauczyły się samodzielnego nakładania farby emulsyjnej na powierzchnię płyty gipsowo - kartonowej oraz techniką kolażu. Powstały piękne prace, które zostały pokazane na zakończenie warsztatów. Dodatkową atrakcją było odwiedzenie salonu fryzjerskiego w naszej szkole.

 

Celem warsztatów było przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi kształcenia zawodowego.

 

 

 

 

Warsztaty zorganizowały nauczycielki: Katarzyna Snuszka – koordynator doradztwa zawodowego w szkole,

Iwona Gagat – przedmioty zawodoweSPOTKANIE AUTORSKIE


SPOTKANIE AUTORSKIE

Z GENERAŁEM DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO W STANIE SPOCZYNKU

– BOGUSŁAWEM PACKIEM


W czwartek, 24 października delegacja uczennic z klasy II LP wraz z panią Kamillą Dulkowską, uczestniczyła w spotkaniu autorskim z generałem Bogusławem Packiem - wojskowym i naukowcem, profesorem nauk społecznych, doktorem habilitowanym nauk wojskowych, generałem dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, autorem wielu książek z zakresu wojskowości oraz Honorowym Uczniem Szkoły Podstawowej nr 5 w Grudziądzu. Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z wojskiem i obronnością kraju. Połączono je z promocją najnowszej książki pana Generała zatytułowanej Wojska Specjalne Sil Zbrojnych RP. Pan General jest osobą pełną pasji i energii, ma świetny kontakt z młodzieżą i wspaniałe poczucie humoru.

SZKOLENIE BRANŻOWE


SZKOLENIE BRANŻOWE DLA FRYZJERÓW Z FIRMĄ ALFAPARF24 października w naszej szkolnej pracowni odbyło się szkolenie z zakresu nowoczesnych zabiegów pielęgnacyjnych. Młodzież pierwszej klasy poznała zabiegi:

 

 

- pielęgnacyjny oparty na komórkach macierzystych z drzewa arganowego

oraz

- innowacyjny zabieg kantoryzacji włosa.

 

Po części teoretycznej, poprowadzonej przez przedstawiciela marki ALFAPARF pana Jarka Rogackiego, młodzież przystąpiła do części praktycznej szkolenia.Szkolenie zorganizowała pani Joanna DołżycOGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

SPOTKANIE Z PANIĄ EWĄ SZULC –DYREKTOR GRUDZIĄDZKIEJ „BURSY”


PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE… to motto kolejnego spotkania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Tym razem nasze zaproszenie przyjęła Pani Dyrektor Zespołu Placówek Młodzieżowych „Bursa” Ewa Szulc. To wyjątkowa osoba, dla której życie jest pasją, a pasja życiem. Pani Ewa ma wyjątkowo szeroki wachlarz zainteresowań: od słuchania muzyki, grania na gitarze i śpiewania, poprzez malarstwo i pisarstwo, po pracę z dziećmi niepełnosprawnym i z młodzieżą. Podczas spotkania dosłownie zarażała swoją energią i pobudziła uczestników do refleksji. Zaprezentowała też uczestnikom spotkania ilustrowaną przez siebie książkę - „Bajki” Leszka Leliwy.

 

Jako podsumowanie spotkania niech posłuży krótki cytat z tego, co Pani Dyrektor nowi o sobie:

„Mnóstwo energii, ale i nadmiar wrażliwości. Wciąż poszukuję wokół dobra i staram się je mnożyć. Próbuję jak mogę i umiem wykorzystywać pokłady energii i mądrość ludzi z którymi się stykam, do tego by wszystkim przeciwnościom losu dawać pstryczka w nos. Radość daje mi moja praca, kontakt z młodzieżą, malowanie, pisanie i... poszukiwanie kolejnych pasji. Każdy z nas może wnieść coś dobrego dla świata. Od nas tylko zależy czy znajdziemy na to ochotę i siłę”.


Panią Ewę Szulc zaprosiła pani Sylwia Preuss – pedagog szkolny.TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH


Kontynuowana jest Europejska Kampania Tygodnia Umiejętności Zawodowych

/The European Vocational Skills Week Campaign is continuing/


W piątek, 18 października 2019 roku, zakończyły się główne wydarzenia Europejskiego Tygodnia Umiejętności. Wydarzenia i działania odbywają się w 2019 r. W całej Europie w ramach Tygodnia, aby uczynić kształcenie i szkolenie zawodowe bardziej atrakcyjną propozycją oraz pomóc młodym ludziom i dorosłym osiągnąć pełny potencjał. Nasza szkoła, jako jedyna na terenie Grudziądza również odgrywa aktywną rolę w tym tygodniu, promując możliwości dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego:

Specjaliści zawodu w procesie uczenia się / Specialists of a profession in the process of learning /.

Jan Wilker, kierownik projektu w StartNet, Goethe-Institut wziął udział w tym wydarzeniu. Podkreśla, że kształcenie i szkolenie zawodowe jest dobrą opcją dla młodych ludzi, mówiąc:

„ Fakty dowodzą, że możliwości pracy, wynagrodzenia i warunki pracy mogą być lepsze dla ścieżek kształcenia i szkolenia zawodowego niż profile akademickie ”.

Katarzyna Snuszka – koordynator doradztwa zawodowego w szkole


KONKURS WIEDZY O WIŚLE I MIASTACH NADWIŚLAŃSKICH


III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O WIŚLE

I MIASTACH NADWIŚLAŃSKICH


23 października uczniowie: Emilia Zalewska z klasy I bT4, Kaja Florczak, Wiktoria Gadzińska, Maja Graczkowska z klasy I LSP oraz Kacper Żuchowski z klasy I aT4 uczestniczyli w konkursie geograficznym w Zespole Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu.

 

Młodzież z grudziądzkich szkół ponadpodstawowych odpowiadała na 33 niełatwe pytania.Tym razem nasi uczestnicy otrzymali tylko pamiątkowe dyplomy oraz wysłuchali prelekcji "Skutki zaśmiecania Lasów Komunalnych", którą wygłosił i przedstawił uczniom za pomocą zdjęć leśniczy Lasów Komunalnych, pan Mateusz Cieślakiewicz.

Tekst: Aldona Szafryna

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY


SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY


22 października 2019 roku w szkole odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym, pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy, panią Ewą Czarnecką. Podczas spotkania zostały omówione możliwości pracy i rozwoju w zawodzie budowlańca. Prowadząca pokazała, w jaki sposób na przestrzeni ostatnich lat zmieniała się sytuacja (barometr zawodów). Ponadto pani Ewa zachęcała uczniów do dalszej nauki i rozwijania swoich umiejętności budowlanych. Spotkanie odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.


Spotkanie zorganizowała Joanna Chorwacka - psycholog szkolny.


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

MOJE POWOŁANIE


21 - 22 października 2019 roku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w naszej szkole odbył się cykl spotkań ze studentką IV roku budownictwa: panią Magdaleną Mięsikowską.

Pani Magda odpowiedziała nam na pytania:

Czym jest pasja powołania? Jaką rolę odgrywają pasje w życiu człowieka i jaki jest ich wpływ na nasze wybory?

 

Studentka kilka lat temu podjęła decyzję, że jej przyszła praca będzie połączona z pasją, czyli z rozwojem osobistym. Swojej decyzji była pewna i nie było od niej odwołania. Zdecydowała, że będzie studiować budownictwo. Zrozumiała, że dzięki swojej decyzji osiągnie szczęście osobiste.

 

 

Serdecznie dziękujemy.

Katarzyna Snuszka – koordynator doradztwa zawodowego w szkoleSZKOLENIE  BRANŻOWE


TIKKURILA DLA UCZNIÓW21 października 2019 roku młodzież pierwszych klas Branżowej Szkoły I stopnia szkoliła się pod okiem przedstawiciela firmy TIKKURILA - pana Jakuba Kościelnego.

 

 

Zakres szkolenia dotyczył:

- chemii farb,

- sposobów przygotowania podłoża do malowania,

- sposobów aplikacji powłok malarskich,

- wykonywania elementów dekoracyjnych.

Aktywni uczniowie nagrodzeni zostali firmowymi gadżetami.

Serdecznie dziękujemy.

Organizatorki szkolenia: Iwona Gagat i Katarzyna Snuszka


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

PRACA W BUDOWNICTWIE MOŻE BYĆ PASJĄ


Na zaproszenie pani Iwony Gagat gościliśmy w naszej szkole pana Sebastiana Wiśniewskiego, właściciela firmy budowlanej - SEBOL. Spotkanie to zostało wpisane w działania Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Kariera zawodowa w budownictwie”. Pan Sebastian opowiadał o swoim biznesie, który wyrósł z pasji. Jest cenionym specjalistą w zakresie budownictwa. Wykonuje swój zawód z wielką pasją, dbając zarazem o swoich zleceniodawców.Wykonuje zawód budowlańca ponieważ to kocha, poświęca się, bo wierzy, że w przyszłości osiągnie sukces i z uporem dąży do zrealizowania swoich marzeń.

 

Właściciel firmy potwierdza myśl Carltona Fiska:

„Nie to, co osiągasz, ale to, co przezwyciężasz, definiuje Twoją karierę."

Na spotkanie przybyli uczniowie I i II klasy Branżowej Szkoły I stopnia.

Celem spotkania jest promowanie wiedzy o zawodzie budowlańca oraz zachęcanie uczniów do aktywnego konstruowania własnej kariery zawodowej.

 

Serdecznie dziękujemy.

 

Szkolenie koordynowała: Iwona Gagat – przedmioty zawodowe

Katarzyna Snuszka - koordynator doradztwa zawodowego w szkoleOGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

JA I MOJA PASJA


21 października 2019 roku pan Jakub Kościelny z firmy TIKKURILA przedstawił uczniom etapy swojej kariery zawodowej oraz wyborów, których dokonał w życiu. Uczniowie pytali o zainteresowania i prywatne pasje pana Jakuba, które wpłynęły na wykonywaną profesję.

Serdecznie dziękujemy.

 

 

 

Szkolenie koordynowała: Iwona Gagat – przedmioty zawodowe

Katarzyna Snuszka – koordynator doradztwa zawodowego w szkole"WYJDŹ Z CIENIA"


PROJEKT EDUKACYJNY „WYJDŹ Z CIENIA”


W czwartek 17 października odwiedził nas nasz absolwent pan Łukasz Piekarski . Spotkał się z uczniami, by podzielić się swoim osobistym doświadczeniem związanym z nietolerancją i mową nienawiści, które zalewają nas ze wszystkich stron. Pan Łukasz jest autorem projektu „Wyjdź z cienia”, w którym pokazuje, jak złe słowa mogą ranić i niszczyć ludzi. Zachęca młodych do budowania dobrych relacji, opartych na szacunku do drugiego człowieka. Pokazuje tez swoje pasję, miedzy innymi angażowanie się w działania charytatywne na rzecz innych ludzi.

Kolejne spotkanie planujemy już niebawem, serdecznie dziękujemy za czas spędzony z naszą młodzieżą.

Spotkanie zorganizowała pani Sylwia Preuss - pedagog szkolny

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

JAK ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I PRZEKAZYWAĆ INNYM


W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery do naszej szkoły zawitał niezwykły gość - pan Paweł Ruciński, szkoleniowiec oraz przedstawiciel Firmy KNAUF, który opowiedział uczniom klas pierwszych o swojej pasji do zawodu. Usłyszeliśmy o trudnych początkach, spontanicznych wyborach, ważnych osiągnięciach i źródłach motywacji. Dowiedzieliśmy się jak wyglądają przygotowania do szkoleń praktycznych w zawodzie budowlanym / systemy suchej zabudowy/. Młodzież wykorzystała okazję i zadawała wiele pytań, na które otrzymała profesjonalne odpowiedzi. Celem wizyty w naszej szkole była prezentacja zawodu i pracy ze zwróceniem uwagi, że jest to również pasja. Przedstawiciel motywował uczniów do nauki zawodu.

 

 

Celem spotkania było m.in kreowanie pozytywnych postaw młodzieży wobec wykonywania zawodu.

Mamy nadzieję, że to spotkanie wzbudzi wśród młodych ludzi wiele refleksji dotyczących przyszłej pracy zawodowej.

 

 

Serdecznie dziękujemy.

 

Szkolenie koordynowała: Iwona Gagat – przedmioty zawodowe

Katarzyna Snuszka – koordynator  doradztwa zawodowego  w szkoleAKCJA CHARYTATYWNA


AKCJA „PODARUJ JEDZONKO”UWAGA!!!! Do 5 listopada 2019 roku organizowana jest zbiórka dla zwierząt z Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu.

Zbieramy: karmę mokrą i suchą, przysmaki, miski, koce, ręczniki, piłki, smycze, szelki, obroże.

Zbiórka darowizn odbywa się w sali 15 u pani Anny Walczak.Pomóż zwierzętom przetrwać zimę!!!!

SZKOLENIE BRANŻOWE


„SPECJALIŚCI ZAWODU W PROCESIE NAUCZANIA

- WYKONYWANIE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY”


17 października po raz kolejny gościliśmy na zajęciach praktycznych specjalistę do spraw szkoleń pana Pawła Rucińskiego – przedstawiciela z firmy KNAUF oraz pana Sebastiana Wojciechowskiego - wykonawcę i właściciela firmy SEBOL z Grudziądza. Tym razem szkoleniowcy spotkali się z uczniami Branżowej Szkoły I stopnia w ramach wydarzenia, jakim jest Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych /European Vocational Skills Week 2019/, do którego została zakwalifikowana nasza szkoła, jako jedyna w Grudziądzu.


Uczniowie obserwowali i aktywnie uczestniczyli w działaniach specjalistów z branży budowlanej podczas montażu ściany działowej, posługując się przy tym nowoczesnym sprzętem i narzędziami.
 

Szkolenia zorganizowały: Iwona Gagat i Katarzyna SnuszkaOGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY - KONKURS NBP

 

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

KONKURS NBP


W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczennica Naszej Szkoły Róża Licznerska (klasa 2LP) wystartowała w konkursie zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski. Napisała pracę konkursową na temat "Dbamy o wartość pieniądza". Rozstrzygnięcie konkursu wkrótce.

Krzysztof Furso.


KONKURS "SZTUKA BUDYNKU 2019"

 

THE ART OF BUILDING 2019

SZTUKA BUDYNKU 2019


The Art of Building to międzynarodowy konkurs fotografii architektonicznej organizowany przez Chartered Institute of Building (CIOB).

Jest to konkurs, który celebruje budynki i ich relacje z otoczeniem.

Więc jeśli chcesz podzielić się swoją wizją i zyskać uznanie jako fotograf po drodze, weź udział.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno profesjonalni fotografowie, jak i amatorzy z całego świata. Minimalny wiek do wejścia wynosi 18 lat.

Konkurs ma trzy kategorie :

• architektura

• konserwacja i dziedzictwo

• interakcja człowieka

Ogólny zwycięzca otrzyma 3 500 £.

Więcej informacji na stronie https://www.artofbuilding.org/

Data otwarcia: 28 października 2019 r.

Data zamknięcia: 25 listopada 2019 r.

Katarzyna Snuszka - koordynator doradztwa zawodowego w szkole


DZIEŃ NAUCZYCIELA


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


Dzień Edukacji Narodowej, choć nazywany Dniem Nauczyciela, jest - w myśl Karty Nauczyciela - świętem wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji 11 października wyróżnieni nauczyciele za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oraz pracownicy szkoły za sumienne i rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków otrzymali Nagrodę Dyrektora.Wszystkim pracownikom naszej szkoły życzymy wytrwałości, dobrego zdrowia,

zadowolenia oraz wielu sukcesów zawodowych.


LISTA NAGRODZONYCH

Nauczyciele:

1. Grażyna Ciepłuch;

2. Kamilla Dulkowska;

3. Paulina Kaczor - Paczkowska;

4. Urszula Kulczyk;

5. Małgorzata Lewandowska;

6. Roman Niedzielski;

7. Roman Piasecki;

8. Małgorzata Podemska;

9. Katarzyna Snuszka;

10. Joanna Sobczyk;

11. Anna Walczak;

12. Małgorzata Wieczorek;

13. Katarzyna Wierzbowska;

14. Wojciech Wojtkowiak.


Pracownicy obsługi:

1. Bogumiła Koniecka;

2. Grażyna Kula;

3. Teresa Majewska;

4. Marzena Niedzielska.

OTRZĘSINY 2019


OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH


11 października 2019 roku w naszej szkole odbył się chrzest uczniów klas pierwszych. Uroczystość otworzyła pani Dyrektor Sylwia Dombek. Inspiracją dla wydarzenia było życie ludzi pierwotnych. Pojawiły się postaci z kreskówki „Między nami Jaskiniowcami”. Pierwszacy rywalizowali w wyścigach „samochodowych”, tańczyli poloneza (znanego już wtedy :)), smakowali pierwotnych potraw. Imprezę przygotowali uczniowie klas czwartych pod kierownictwem pana Wojciecha Wojtkowiaka, a w charakteryzacji pomagała grupa uczennic z klasy IVbT oraz  pani Katarzyna Wierzbowska.

Dziękujemy!

Fotorelacja z Otrzęsin...WARSZTATY PLASTYCZNE DLA ÓSMOKLASISTÓW


WARSZTATY PLASTYCZNE


Od 1 października rozpoczynają się warsztaty plastyczne dla ósmoklasistów. Zajęcia prowadzi dr Iwona Liegmann w każdy wtorek o godz. 16.30 w sali 42. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.


EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH 2019


Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2019

European Vocational Skills Week 2019


Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu jest jedną z wielu instytucji z całej Europy, które biorą udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych. To przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, które promuje kształcenie i szkolenie zawodowe.  Zwieńczeniem akcji w „Budowlance” będzie cykl szkoleń praktycznych dla klas Branżowej Szkoły I stopnia. Nauczyciele przedmiotów zawodowych, współpracując z ogólnopolskimi firmami, przygotowały cykl szkoleń pt. „Specjaliści zawodu w procesie nauczania - wykonywanie elementów wykończeniowych w systemie suchej zabudowy”.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - przez fachowców z branży budowlanej (specjalista do spraw szkoleń – Firma KNAUF, wykonawca i właściciel Firmy SEBOL) oraz przeprowadzenie konkursu „Najlepszy w zawodzie”. Uczestnicy mają okazję do wymiany przykładów dobrych praktyk w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kształcenie i szkolenie zawodowe zapewnia ludziom praktyczne i przekazywalne umiejętności, wiadomości i kompetencje, które są potrzebne na rynku pracy, oraz zdolność do uczestniczenia w szeroko pojętym życiu społecznym.

Tydzień ma na celu promowanie wartości kształcenia i szkolenia zawodowego, a w tym roku Finlandia będzie jego głównym etapem.

Organizator wydarzenia: Iwona Gagat – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Organizator wydarzenia: Katarzyna Snuszka – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, koordynator doradztwa zawodowego w szkole

Nauczyciel do kontaktu w języku angielskim - Natalia Solchanyk – nauczyciel języka angielskiego


EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 2019


European Vocational Skills Week 2019

"Discover your Talent!"


EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Szybki postęp technologiczny zwiększa potrzebę ciągłego uczenia się. Dlatego Komisja Europejska wspiera praktykę kształcenia się przez całe życie. Szczególne miejsce w polityce społecznej zajmuje kształcenie zawodowe, które KE promuje m.in. podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. W tym roku odbędzie się on w Helsinkach w dniach 14–18 października.

Zapraszamy do udziału w Europejskim Tygodniu Umiejętności zawodowych –

„ Odkryj swój talent” 2019

Katarzyna Snuszka – koordynator doradztwa zawodowego w szkole


WYSTAWA POPLENEROWA


WYSTAWA POPLENEROWA PRAC UCZNIÓW LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

- NOWA KALETKA 20199 października 2019 roku w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych odbyło się otwarcie wystawy poplenerowej – Nowa Kaletka. Wydarzenie uświetnili zaproszeni goście: Wiceprezydent Grudziądza – pan Szymon Gurbin, Dyrektor Wydziału Edukacji UM – pani Kamila Melkowska oraz Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.SZKOLENIE BRANŻOWE


WARSZTATY BRANŻOWE DLA FRYZJEREK Z FIRMĄ SENSUS


7 października 2019 roku, uczennice klasy 3BT4, brały udział w szkoleniu zorganizowanym przez markę SENSUS. Celem szkolenia były zabiegi pielęgnacyjne. Ciekawostką jest, że uczennice tworzyły sobie same preparaty do pielęgnacji w zależności od potrzeb włosów i skóry głowy. Dziękujemy pani Annie Badyna za super przeprowadzone szkolenie.

 

Szkolenie zorganizowała pani Joanna Dołżyc

SZKOLENIE BRANŻOWE


SZKOLENIE DLA BRANŻY FRYZJERSKIEJ6 października 2019 roku, dzięki uprzejmości marki fryzjerskiej REVLON, uczennice naszej szkoły uczestniczyły w szkoleniu z zakresu pielęgnacji włosów. Miały możliwość zapoznania się i wykonania na sobie nowych zabiegów regeneracyjnych. Poznały moc zabiegu keratynowego i olejowania włosów.
Dziękujemy Pani Katarzynie Kościewicz za prezentację i pomoc w zabiegach.

Szkolenie zorganizowała pani Joanna Dołżyc


UWAGA!!! KONKURS

 

KONKURS

ARCHITEKTURA GRUDZIĄDZA W OBIEKTYWIEPo raz pierwszy zapraszamy do Szkolnego Konkursu fotograficznego:

"ARCHITEKTURA GRUDZIĄDZA W OBIEKTYWIE".

Udział w Konkursie polega na wykonaniu zestawu fotografii (3 – 6 zdjęć) dowolnego formatu. Zdjęcia mogą dotyczyć: budowli sakralnych i świeckich, zamków, budynków współczesnych i zabytkowych mostów, małej architektury czy ruin. Czekamy na najciekawsze i najoryginalniejsze zdjęcia ukazujące architekturę naszego miasta.


Na uczestników czekają wspaniałe nagrody i dyplomy.

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do pani: Iwony Gagat i Katarzyny Snuszka.


UWAGA!!! KONKURS


Zapraszamy do konkursu

Bądź kreatywny!!!

VIVA! PHOTO AWARDS 2019


Organizatorem konkursu jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Konkurs jest rozgrywany w sześciu kategoriach:

• Moda (seria zdjęć)

• Uroda (pojedyncze zdjęcia)

• Reportaż (seria zdjęć)

• Zdjęcie telefonem komórkowym (pojedyncze zdjęcia)

• Portret (pojedyncze zdjęcia)

• Film

Zdjęcia zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł oraz możliwości zrealizowania sesji zdjęciowej do czasopisma „VIVA!”. Autorzy najlepszych zdjęć w pozostałych kategoriach otrzymają po 2.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-31

Strona konkursu photo-awards.viva.pl/

 

Katarzyna Snuszka – koordynator doradztwa zawodowego w szkole

UWAGA!!! KONKURS


KONKURS "ALTERNATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"


W ramach Tygodnia Kariery w naszej szkole organizowany jest konkurs "Alternatywna przedsiębiorczość" dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej o niewielkiej szkodliwości dla środowiska naturalnego. Osoby chętne do udziału w konkursie (które jeszcze się nie zgłosiły) proszę o kontakt z Krzysztofem Furso - nauczycielem przedmiotów ekonomicznych w celu odbioru materiałów dotyczących konkursu. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas II - IV Technikum i Liceum Sztuk  Plastycznych.

 

Organizator - Krzysztof Furso.


"KSIĄŻKOWA LISTA PRZEBOJÓW"


Biblioteka szkolna ogłasza drugą edycję akcji

pt. Książkowa lista przebojów


Biblioteka Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w głosowaniu na książkę, którą warto przeczytać i polecić innym czytelnikom.

Głosowanie będzie odbywało się w bibliotece. Głosować można codziennie w godzinach pracy biblioteki szkolnej. Na przygotowanej kartce należy zapisać imię i nazwisko autora, tytuł książki oraz swoje imię i nazwisko. Spośród osób biorących udział w głosowaniu, wylosowany zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę. Polecana przez laureata książka zostanie zakupiona do biblioteki (jeśli nie ma jej w księgozbiorze) i opatrzona dedykacją zwycięzcy. Laureatką pierwszej edycji „Książkowej listy przebojów” jest pani Iwona Gagat, która poleca książkę zatytułowaną Jeszcze pięć minutek autorstwa Adama Szustaka.Czas trwania akcji – od 15 października do 29 listopada 2019 roku

Losowanie odbędzie się w bibliotece 2 grudnia 2019 r. o godz. 11:30


"PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE"


Biblioteka szkolna ogłasza IV edycję akcji

pn. Podaruj książkę bibliotece!


Czekamy szczególnie na pozycje z zakresu współczesnej literatury pięknej i młodzieżowej!!! Akcja adresowana jest do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły! Jeżeli masz w swoim domu książkę, którą już przeczytałeś, a zajmuje ona cenne miejsce, koniecznie przynieś ją do biblioteki szkolnej!

Książka żyje gdy jest czytana,

uwolnijcie zatem każdy egzemplarz,

który może się jeszcze komuś przydać. 

 

Na książki czekamy w bibliotece szkolnej, od poniedziałku do piątku

od 7.45 do 13.45

Czas trwania zbiórki: październik 2019 – maj 2020


Podaruj książce drugie życie!!!


"SŁODKIE WYPOŻYCZENIA"


AKCJA BIBLIOTECZNA PN. SŁODKIE WYPOŻYCZENIA


Biblioteka Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, zaprasza uczniów do korzystania z zasobów bibliotecznych. Na wszystkich, którzy w okresie od 15 października do 20 grudnia wypożyczą książkę inną niż lektura szkolna czeka słodki upominek. Do udziału w akcji zachęcamy również nauczycieli, rodzicówi pracowników szkoły.

WYCIECZKA BRANŻOWA DO TORUNIA

 

WYCIECZKA ZAWODOWA DO TORUNIA

Uczniowie II i III klasy Technikum Budowlanego po raz drugi gościli na budowie prowadzonej

przez firmę ERBUD

• Modernizacja i rozbudowa basenu na trzech poziomach przy ul. Bażyńskich.

• Uczestnicy wycieczki zapalili znicz przy Pomniku Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939

7 października 2019 roku, uczniowie klas II i III Technikum Budownictwa byli na budowie modernizacji i rozbudowy basenu na trzech poziomach prowadzoną przez firmę Erbud przy ul. Bażyńskich. Uczniowie mieli okazję zaobserwować jak postępuje rozwój inwestycji. Kierownik budowy oprowadził grupę po kondygnacjach podziemnych i nadziemnych budynku. Po modernizacji i rozbudowie basenów pojawiły się pływalnie różnego rodzaju i na kilku poziomach, otwarte kąpielisko, a także sauny i boiska. Poza basenami w budynku znajduje się również miejsce m. in. na punkt gastronomiczny oraz sklep z artykułami sportowymi. Młodzież miała okazję zapoznać się z procesami stanu surowego budowy.

Nie zabrakło również akcentu patriotycznego. Druga część wycieczki dotyczyła złożenia hołdu przy Pomniku Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939. Pomnik upamiętniający mieszkańców przedwojennego województwa pomorskiego zamordowanych przez okupantów niemieckich jesienią 1939 roku.

Ostatnim przystankiem wycieczki był spacer po Starówce. W trakcie przechadzki ulicami Starego Miasta młodzież wykonała pamiątkowe zdjęcia.

Iwona Gagat - opiekun kl.IIaT

Sylwia Preuss - opiekun kl. IIIaT

Katarzyna Snuszka - organizator oraz kierownik wycieczki.

 TURNIEJ BUDOWLANY "ZŁOTA KIELNIA"

 

UWAGA!!!

Trwają przygotowania uczniów do

XLIX Edycji Turnieju Budowlanego „ZŁOTA KIELNIA”


Działania przedstawia poniższy harmonogram.TERMINARZ

XLIX EDYCJI TURNIEJU BUDOWLANEGO „ZŁOTA KIELNIA”


do 7 października 2019 r. – wysłanie informacji do szkół

do 4 listopada 2019 r. – zgłoszenia uczestnictwa szkół

do 2 grudnia 2019 r. – przeprowadzenie eliminacji szkolnych

do 9 grudnia 2019 r. – przesłanie sprawozdań z eliminacji szkolnych

11 stycznia 2020 r. – Finał Okręgowy w sześciu okręgach

13 stycznia 2020 r. - sprawdzanie prac

4 - 7 lutego 2020 r. – Finał Centralny w ramach Targów Budownictwa "BUDMA 2020".


Katarzyna Snuszka – Przewodnicząca Komitetu Szkolnego Turnieju Budowlanego
SZKOLENIE BRANŻOWE


SZKOLENIE FIRMY ATLAS - PRACE GLAZURNICZE


W dniu 02.10.2019 r odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy ATLAS – panem Wiesławem Skokiem - mistrzem glazurniczym. Tematem szkolenia były prace glazurnicze. W szkoleniu wzięli udział uczniowie klasy IIIa Branżowej Szkoły I stopnia. W części teoretycznej omówione zostały płytki glazurnicze o wielkim i małym formacie. W części praktycznej uczniowie układali i poziomowali płytki na ścianie.

Najbardziej aktywni uczniowi otrzymali wartościowe gadżety oraz prezenty od firmy ATLAS.

 

Dziękujemy.

Szkolenie zorganizowała: Katarzyna Snuszka – nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Nasza szkoła w tym roku po raz pierwszy przystąpi do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - corocznej akcji Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczne hasło przedsięwzięcia: „Pasja, profesja, powołanie”. W związku z tym w szkole planuje się zrealizować szereg działań, których celem jest wspieranie młodzieży w planowaniu dalszej edukacji, pracy, a ostatecznie kariery zawodowej. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery można realizować każdą ideę, każdy pomysł, każde działanie na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego.

Katarzyna Snuszka – koordynator doradztwa zawodowego w szkoleZwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.; 3 sierpnia 2017 r.  oraz 22 lutego 2019 r.  uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub tylko z niektórych ćwiczeń fizycznych  na czas określony na podstawie opinii lekarza. Wzór opinii można pobrać poniżej.

opinia_wf

UWAGA!!! KONKURS

XVIII edycja Konkursu na pracę pisemną NBP

Temat: "Dbamy o wartość pieniądza" to motto Narodowego Banku Polskiego.

Co to oznacza i dlaczego jest tak ważne?Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak np. zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. 

Zostaną przyznane trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia specjalne.

I miejsce – 4000 zł,

II miejsce – 3500 zł,

III miejsce – 3000 zł,

wyróżnienie – 1500 zł.

Patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej: www.nbp.pl/konkursy

Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie do koordynatora  doradztwa zawodowegow szkole -  pani Katarzyny Snuszka /pracoklasownia nr 11.

UWAGA!!! KONKURS FILMOWY


 

KONKURS FILMOWY

„ Z KAMERĄ WŚRÓD PIASTÓW”

Odkryj swoją pasję


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie filmowym „Z kamerą wśród Piastów”, pn. „Piastowskie legendy i opowieści współcześnie”. Celem konkursu jest popularyzacja Szlaku Piastowskiego oraz promocja obiektów i miejsc związanych z jego kujawsko-pomorskim odcinkiem. Udział mogą brać zarówno uczestnicy indywidualni, jak i zespoły (liczące maksymalnie 5 osób). Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu związanego z kujawsko-pomorskim odcinkiem Szlaku Piastowskiego. Film może być zarejestrowany dowolnym urządzeniem (kamerą, aparatem cyfrowym, smartfonem, itp.). Uczestnicy mają ponadto dowolność w wyborze formy, treści, obróbki technicznej, narracji, czy też doboru muzyki. Podczas tegorocznej edycji konkursu na młodych filmowców czeka dodatkowa atrakcja - możliwość udziału w specjalistycznych warsztatach filmowych. Zainteresowani uczestnicy będą mieli szansę dopracować pomysły na swoje prace konkursowe pod okiem profesjonalistów. Ponadto wszyscy uczestnicy warsztatów mogą liczyć na doradztwo merytoryczne trwające od zakończenia warsztatów do wysłania gotowej pracy konkursowej.

Zgłoszenie na warsztaty należy przesłać w terminie do 14 października 2019 roku. Gotowe prace konkursowe do 15 listopada 2019 roku.

Regulamin konkursu oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się pod adresem: http://www.zkamerawsrodpiastow.kujawsko-pomorskie.pl

Koordynator doradztwa zawodowego w szkole: Katarzyna Snuszka

SZKOLENIE BRANŻOWE

SZKOLENIE ZAWODOWE
W dniu 20 września 2019 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie dotyczące bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Szkolenie przeprowadziło Centrum Szkoleniowo - Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie z klasy IIIaT4 oraz IIaT4.
Na zakończenie szkolenia, po sprawdzeniu wiedzy uczniowie uzyskali certyfikaty umożliwiające im prace przy demontażu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.


ANKIETA DIAGNOZUJĄCA

do PROJEKTU UNIJNEGO w roku szkolnym 2020/2021

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A-SRixTdK0mcmfmRPIbtzmlgY_QqWbxEp6T8Rl_nd3JUNU1XME9SVzBBRjJUSU9KS0FOVkNWQ0UyUC4u

WYCIECZKA BRANŻOWA

WYCIECZKA BRANŻOWA


W piątek, 20 września, klasy Technikum Usług Fryzjerskich uczestniczyły w wycieczce branżowej na Targi BeautyDays, które odbyły się w Nadarzynie koło Warszawy. Wyjazd zorganizowany przez panią Joannę Dołżyc, miał na celu zapoznanie uczniów z nowymi trendami z zakresu fryzjerstwa, kosmetyki i wizażu. Młodzież pod opieką pani Joanny Dołżyc, pana Piotra Dołżyca, pani Katarzyny Snuszka i pani Katarzyny Wierzbowskiej uczestniczyła w branżowych pokazach mody i stylizacji.

KONKURS


KONKURS

Namaluj, narysuj, przedstaw graficznie plakat pt: „Budownictwo - moja pasja”


Zapraszamy uczniów klas: Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia do stworzenia plakatu. Prace proszę składać do 20 października 2019 r. w klasopracowni nr 11.

Celem konkursu jest udział w działaniach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Komisja konkursowa wybierze najlepszą pracę.

Twórcy najlepszego plakatu otrzymają nagrody.

 

Koordynator doradztwa zawodowego w szkole: Katarzyna Snuszka


SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE


BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE


We wtorek 17 września odwiedzili nas przedstawiciele grudziądzkiej Straży Miejskiej. Specjalista Bogumiła Leśniewicz oraz strażnik Karol Piernicki, członkowie Zespołu ds. Profilaktyki Komunikacji Społecznej, spotkali się z uczniami naszej szkoły, by porozmawiać o niebezpieczeństwach czyhających na młodych ludzi w Internecie.

 
Cyberprzemoc (cybrebulying, cyberstalking) to rodzaj przemocy stosowanej przy wykorzystaniu Internetu i środków komunikacji. Jest wszechobecnym zjawiskiem siejącym spustoszenie w głowach nie tylko młodych ludzi. Dlatego warto uświadamiać i uczyć ostrożności w sieci. Takich rozmów nigdy za dużo.Spotkanie zorganizowała pani pedagog Sylwia Preuss.

PLENER ARTYSTYCZNY

PLENER  LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH


Od 9 do 13 września młodzież drugiej i trzeciej klasy Liceum Sztuk Plastycznych uczestniczyła w plenerze plastycznym w Nowej Kaletce koło Olsztyna położonej nad malowniczym jeziorem GIM. Opiekę na uczniami sprawowały panie: Grażyna Ciepłuch, Anna Walczak, Iwona Liegmann oraz Beata Garrett. Nasi młodzi plastycy zaprezentują owoce swojej pracy na najbliższej wystawie.

STYPENDIUM "PRYMUS POMORZA  KUJAW"


"PRYMUS POMORZA KUJAW"

Po raz kolejny Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw".

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

• otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;

• uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załączniku nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,

• uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

• uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2019 r.

Regulamin przyznawania stypendium oraz informacje na stronie znajdują się na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw.

Informacji udzielają:

Maria Bartkowska

tel. 668 507 768

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jolanta Mrówczyńska

tel. 883 326 609

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.kujawsko-pomorskie.pl

ZAWÓD ŁĄCZY POKOLENIA


ZAWÓD ŁĄCZY POKOLENIA


W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który przypada w dniach 21 – 27 października 2019 r. pod hasłem „PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE” w naszej szkole odbyło się spotkanie z architektami: panem Markiem Groszem i  panem Bartoszem Groszem (ojciec i syn), którzy zaprezentowali swój zawód wykonywany z wielką pasją i powołaniem.Uczniowie mieli okazję poznać drogę ich kariery zawodowej oraz uzyskać cenne wskazówki dotyczące kolejnych etapów edukacji. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy: IIaT4, II aT4 i Ib BS.Dziękujemy za spotkanie.

Koordynator doradztwa zawodowego w szkole: Katarzyna Snuszka

BICIE REKORDU GUINNESSA


REKORD GUINNESSA POBITY W GRUDZIĄDZU –

- NAJWIĘKSZA MOZAIKA Z LUDZI


10 września 2019 roku z inicjatywy Rotary Club Grudziądz Centrum, na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu odbyła się oficjalna próba pobicia dotychczasowego Rekordu Polski i Rekordu Guinnessa na największą mozaikę z ludzi. Aby pobić rekord, w Grudziądzu musiało zebrać się przynajmniej 1025 osób, które trzymając nad sobą kolorowe kartony utworzą charakterystyczny wzór. Co prawda pogoda nam nie dopisała, ale frekwencja była ogromna. Organizatorom udało się pobić rekord ustawiając mozaikę z 3003 osób. Rekord był bity w związku ze Światowym Dniem Walki z Polio. Celem rekordowego przedsięwzięcia jest uświadomienie ludzi o istnieniu choroby POLIO i walka z nią a także integracja grudziądzkiej młodzieży.Młodzież ZSBiP również wzięła udział w tej inicjatywie.
Organizatorem wydarzenia był Rotary Club Grudziądz Centrum.ROWEROWA STOLICA POLSKI


ROWEROWA STOLICA POLSKI


Szanowni Państwo,

Od 1 września ruszyła rywalizacja ROWEROWEJ STOLICY POLSKI. Grudziądz wraz z innymi polskimi miastami prezydenckimi walczy o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Organizatorem zabawy jest miasto Bydgoszcz. Prezydent Grudziądza dołączył do rywalizacji na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy.

Sportowa zabawa będzie trwała cały wrzesień. Zasady zabawy są proste:

- pobieramy darmową aplikację mobilną ROWEROWA STOLICA POLSKI ze sklepów Google Play (Android) lub Apple Store (iOS);

- wybieramy miasto, dla którego będziemy kręcić kilometry i korzystamy z przygotowanych opcji.

Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego każdy uczestnik – bez względu na miejsce, w którym się znajduje – może kręcić kilometry dla swojej drużyny. Każdy przejechany kilometr z włączoną aplikacją będzie zaliczony. W celu wykluczenia nieuczciwej rywalizacji aplikacja posiada pewne ustawienia, które będą eliminować przejazdy niespełniające ustalonych norm. W przypadku wyrażenia przez uczestników chęci utworzenia w naszym mieście grup, po dokonaniu zgłoszenia do koordynatora Grudziądza będzie możliwość przypisania się do grupy. Koordynatorem Grudziądza jest pani Ewelina Klucznik – referent w Wydziale Kultury i Sportu, która będzie również administratorem aplikacji dla naszego miasta. Koordynator odpowie na Państwa pytania dotyczące zarówno rywalizacji jak i aplikacji:

e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 56 69 68 692

 

Uczestnicy rywalizacji mają szansę na atrakcyjne nagrody:

• 3 rowerzystki i 3 rowerzystów, którzy w skali kraju nakręcą we wrześniu najwięcej kilometrów otrzymają rowery miejskie;

• 3 rowerzystki i 3 rowerzystów, którzy nakręcą najwięcej kilometrów dla miasta Grudziądza otrzymają bony podarunkowe.

 

 

Wszelkie informacje na temat wydarzenia znaleźć można również na stronie: www.rowerowastolicapolski.pl


NARODOWE CZYTANIE 2019


NARODOWE CZYTANIE 2019

NOWELE POLSKIE LEKTURĄ NARODOWEGO CZYTANIA 2019


Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

OSIEM LEKTURA NA ÓSME NARODOWE CZYTANIE

1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;

2. Dym – Maria Konopnicka;

3. Katarynka – Bolesław Prus;

4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz;

5. Orka – Władysław Stanisław Reymont;

6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski;

7. Sachem – Henryk Sienkiewicz;

8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.

– Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Akcja Narodowe Czytanie 2018 miała wyjątkowy charakter - w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Para Prezydencka zaprosiła do lektury Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, a ponadto, przez cały rok, Antologii Niepodległości – specjalnie przygotowanego na tę okazję zbioru powstałych na przestrzeni wieków utworów, zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej. Powieść Żeromskiego podczas wrześniowego finału akcji była czytana na wszystkich kontynentach – w blisko 3000 miejsc na całym świecie, w tym w 134 poza granicami Polski, w 33 krajach, nawet na Antarktydzie.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser - Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W całej Polsce i za granicą dramat ten przeczytano w ponad 2000 miejsc.

Wzorem lat ubiegłych, nasza szkoła, również przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W związku z tym w piątek,6 września, przez  szkolny radiowęzeł zostały zaprezentowane fragmenty następujących utworów literackich:

- Rozdziobią nas kruki, wrony Stefana Żeromskiego

i

- Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą)  Bruno Schulza.

Fragmenty utworów zostały wybrane przez panią Annę Lewicką i panią Małgorzatę Wieruszewską – Brzózkę.


Akcja Narodowe Czytanie została włączona w realizację "NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2016 – 2020".Kamilla Dulkowska

bibliotekarz ZSBiP

LIST DO RODZICÓW

 

Drodzy Rodzice!

Rodzina odgrywa ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Nie zapominajmy, że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Edukacja w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u młodych czytelników zamiłowanie do książek.

Pani Irena Koźmińska, prezes fundacji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, w liście do rodziców zwraca uwagę, że „Dzieciństwo nie polega na kolekcjonowaniu gadżetów, lecz dobrych chwil z rodziną, dobrych wzorców i wartości, takich jak miłość, szacunek, poczucie bezpieczeństwa, radość. Rodzice, którym zależy na dobrym wychowaniu dziecka, wiedzą, że nie da się tego zrobić, nie poświęcając mu osobiście czasu, nie tłumacząc, nie czytając. Dziecko bowiem uczy się życia, obserwując swych najbliższych w milionach codziennych sytuacji i wspólnych zajęć. To ich styl życia, język i ich wartości przejmuje. Dlatego starajmy się spędzać z dzieckiem jak najwięcej czasu. Im więcej go dla dziecka wygospodarujemy, tym lepiej. Będzie mu łatwiej odnaleźć się i mądrze poruszać we współczesnym świecie pełnym hałaśliwych atrakcji, fałszywych wartości i prawdziwych zagrożeń: od palenia papierosów i picia alkoholu, po wczesny seks, narkotyki i działania aspołeczne. Można wiele zrobić, codziennie czytając dziecku. Od urodzenia, gdyż zanim zacznie ono mówić i czytać, powinno się dobrze osłuchać z językiem i zbudować jak największy zasób słów, które rozumie. Ważne jest czytanie chłopcom, gdyż ich umiejętności językowe rozwijają się wolniej. Czytanie dziecku rozbudza jego wyobraźnię, dostarcza mu emocji i radości, poszerza wiedzę o świecie, przynosi dobre wzorce zachowań. Dzięki głośnemu czytaniu nauka w szkole będzie dla niego łatwiejsza i przyjemniejsza. Nie porzucajmy czytania, gdy dziecko potrafi już czytać samo. Rytuał głośnego czytania może trwać nawet wtedy, gdy jest już ono na dalszym etapie edukacji. Codzienne czytanie to wspólnie spędzony czas, stałe wzmacnianie więzi i wzajemnego zaufania, a także doskonalenie najważniejszej społecznej kompetencji - sprawnego posługiwania się językiem. Język to klucz do dobrej komunikacji z ludźmi i do samodzielnego zdobywania wiedzy. Czytanie jest jak witamina i szczepionka. Dzieci, którym czytamy, są mądrzejsze, znacznie bardziej odporne na toksyny współczesnej kultury i znacznie lepiej poradzą sobie w życiu”.

Wyrobienie nawyku czytania książek i sprawienie, aby książki były dla młodzieży ważne, może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły, w której dziecko ma możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla młodych ludzi książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice. Nie zapominajmy o korzyściach dla młodzieży, które płyną z czytania. Zachęcajmy swoje dzieci do częstego korzystania z biblioteki szkolnej.

W celu promowania czytelnictwa wśród uczniów powstał program rządowy o nazwie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który od tego roku szkolnego realizowany jest również w naszej szkole.

 

nauczyciel bibliotekarz

w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu

Kamilla Dulkowska

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2016 -  2020


DOTACJA Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA


Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych otrzymała środki finansowe w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO pod nazwą  "NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2016-2020” Priorytet III: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2019 roku. W tym czasie planujemy zakup książek o wartości 15 000,00 zł, z czego 12 000,00 zł otrzymaliśmy ze środków dotacji a 3 000,00 zł szkoła sfinansuje z własnego budżetu. Zakupom towarzyszyć będzie szereg imprez i wydarzeń czytelniczych trwających do czerwca 2020 roku, które odbywać się będą zarówno w szkole, jak na terenie miasta.

Kamilla Dulkowska

bibliotekarz w ZSBiP

STYPENDIUM SOCJALNE

STYPENDIUM SOCJALNE

DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W GRUDZIĄDZU


Do 16 września (tj. poniedziałek) u pedagoga (pokój nr 50, II piętro) można składać wnioski o stypendium socjalne. Kryterium dochodowe wynosi 528 zł na osobę w rodzinie. Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły. Szczegółowych informacji udziela pedagog, pani Sylwia Preuss.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


W poniedziałek, 2 września o godzinie 9:00, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, przywitali uroczystym apelem nowy rok szkolny. Podczas uroczystości młodzież poznała nową dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych, którą od 01 września 2019 roku została pani Sylwia Dombek. Pani dyrektor szczególnie ciepło powitała uczniów klas pierwszych oraz przedstawiła społeczności uczniowskiej grono pedagogiczne.

Tradycyjnie także w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, padły podniosłe słowa o tym jakże tragicznym czasie w historii naszego narodu. Na koniec oficjalnej części apelu, przedstawiciele klas pierwszych wzięli udział w uroczystym ślubowaniu. W bieżącym roku szkolnym ma my w szkole 522 uczniów, którzy będą się uczyć w 23 oddziałach oraz 53 nauczycieli.


Uczniom i nauczycielom życzymy udanego roku szkolnego,

cierpliwości, wytrwałości oraz wielu sukcesów.PLAN LEKCJI

Plan lekcji obowiązujący od 9 września 2019 r

do pobrania plik xls

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 r (poniedziałek) o godzinie 9.00
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

dla uczniów klas pierwszych po szkole podstawowej

1. Liceum Sztuk Plastycznych po szkole podstawowej I LSP

2. Technik budownictwa - Technikum po szkole podstawowej IaT5

3. Technik usług fryzjerskich - Technikum po szkole podstawowej IbT5

4. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - Branżowa Szkoła I Stopnia po szkole podstawowej IbBS

5. Murarz-tynkarz - Branżowa Szkoła I Stopnia po szkole podstawowej IaBS

6. Pracownicy młodociani - Branżowa Szkoła I Stopnia po szkole podstawowej IaBS
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

dla uczniów klas pierwszych po gimnazjum

1. Liceum Plastyczne po gimnazjum I LP4

2. Technik budownictwa - Technikum po gimnazjum IaT4

3. Technik usług fryzjerskich - Technikum po gimnazjum IbT4

4. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - Branżowa Szkoła I Stopnia po gimnazjum IdBS

5. Murarz-tynkarz - Branżowa Szkoła I Stopnia po gimnazjum IcBS

6. Pracownicy młodociani - Branżowa Szkoła I Stopnia po gimnazjum IcBS

  Free joomla themes, forum web hosting.

Stworzona przez ZSBiP